Bude užívání léků s čipem povinné?

Sobota, 8. 6. 2013, 14:40 -

Minulý rok v červenci schválil1 americký federální „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“ - FDA) distribuci pilulek s přidaným obsahem tzv. „jedlých“ elektronických mikročipů pro vnitřní užití v zažívacím ústrojí živých lidských bytostí. Jakkoliv to může znít pro někoho až fantasticky, tak přesto jde o realitu: Evropská unie učinila2 na svém území podobný krok již v srpnu 2010, když podpořila udělení tzv. certifikátu CE3 pro elektronický systém výše zmíněných léčiv. Uvedenými kroky se otevřely dveře k prodeji tzv. „tabletek s čipem“ v rámci euro-atlantického prostoru pro obchodní společnost „Proteus Digital Health“ a k praktické realizaci vize tzv. „totální digitální medicíny“ ve spojení s velkými globálními hráči, mezi něž patří farmaceutické giganty4, významné nadace5 a spolupracující světové vlády.

„Digitální lékařská péče“ má tvořit v uvozovkách ´nový/úžasný svět´6, kde každý předepsaný nebo volně nakoupený lék obsahuje mikročip, který zaručí nejen vstřebání účinné léčebné látky v lidském organismu, ale také posléze vyloučení čipu z těla přirozenou cestou (případně jeho postupné vstřebání) a hlavně dosud nevídanou míru kontroly pacienta, celého zdravotnického systému, navíc s nadějemi očekávané mohutné úspory finančních prostředků díky zamezení plýtvání s nakoupenými medikamenty.

Za vším stojí právě vynález pilulky s mikročipem, který je napájen z fyziologických procesů v lidském těle. Získanou energii7 čip využívá k odesílání nejrůznějších informací skrze živou tkáň třeba do mobilního telefonu (tzv. chytré aplikace) a odtud do prostředí Internetu. Lékař (bohužel nejen on) tak bude moci sledovat on-line průběh léčby, de-facto také soukromý život svého pacienta a mít i detailní přehled o jeho zvycích, pozici přímo na mapě, zdravotním stavu, tělesné teplotě, hladině hormonů, tepové frekvenci aj.

Investoři z celého světa již plánují docílení gigantických tržních obratů mj. díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami a předně s vládami, které se lobbisté snaží přesvědčit o účelnosti zavedení povinné konzumace pilulek s čipem a navazujícího systému „digitální péče“, podobně jako se jim to již povedlo v případě určitých vakcín nebo čipování zvířat.

Otázka zní: Je to správné? Například britský právník Nick Pickles a ředitel organizace „Big Brother Watch“, která hájí zachování občanských svobod, sdělovacím prostředkům oficiálně řekl:

Tahle technologie má v sobě obrovský ziskový potenciál pro oblast zdravotní péče, ale neměla by být zaváděna do praxe na úkor zachování soukromí pacientů.“ - „Pacienti a jejich rodiny, kteří se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by měli být seznámeni s následky svého konání a měli by mít k dispozici kompletní rozpis dat, která jsou o nich zaznamenávána a kdo všechno k nim má přístup.8

Prestižní rozhlasová stanice „Český rozhlas Plus“ zveřejnila na svém webu 5. června 2013 plán americké společnosti Motorola a výše zmíněné firmy „Proteus Digital Health“ na masové zavedení pilulek s mikročipem pro účely identifikace občanů. Jednoduše řečeno: Člověk spolkne očipovanou tabletku a ta vyšle skrze lidské tělo signál s jedinečným číslem (nebo dalšími údaji) do přijímacího zařízení, které zprostředkuje kontakt s databází verifikovaných informací a posléze například umožní oprávněný přístup třeba k automobilu, domovnímu zámku, bankovnímu účtu, firemním datům atd. podobně jako v případě čipování psů nebo koček.

Znamená to: Máme se tedy stát „domácími mazlíčky“ v rukou globálních hráčů světové ekonomiky/politiky a nebo si raději zachováme svou svobodu? Vzdáme se svého soukromí a víry nebo výhrady svědomí na úkor pohodlného života tzv. „na vodítku“? Bude nás moci policie na ulici skenovat a hledat v našich tělech povinně přítomné identifikační mikročipy? Co když nás - již řádně očipované a odvyklé svobodě - najednou naši noví páni opustí? Kdo bude zodpovědný za zdravotní a etická rizika? Takové otázky budou muset řešit již v blízké budoucnosti nejen volení zastupitelé České republiky.

Velmi výstižně se v této souvislosti vyjádřili představitelé prestižní americké nadace „Electronic Frontier Foundation“, která se zastává práv/svobod občanů:

Google, vlády a technologičtí experti si musí daleko více uvědomit, že ignorování základní potřeby lidí na zachování svého soukromí i vůči inovacím, které neustále činíme součástí našich životů, nejenom umožňuje doslova invazi do našeho osobního světa a zvyklostí, ale otevírá to také dveře k budoucímu zneužití pravomocí.9

***

Společenství webu Necipujtenas.cz pravidelně upozorňuje na reálná rizika povinného čipování živých tvorů - lidí a domácích zvířat. Především naše vlastní praktické zkušenosti ve věci legálního/pokojného/občanského odporu vůči povinné (nikoliv dobrovolné) implantaci cizích těles (mikročipů) do zvířecích těl, které jsme načerpali v průběhu realizace několika petic v Ostravě10, pak přinášejí poznání: jak urputní/bezcitní a svobodnou/slušnou diskusí pohrdající dokáží zdejší politici být, pokud jim jde o silové prosazení (formou vyhlášky a kontrol městské policie) nějakého názoru vůči stovkám tisíc svobodných lidských bytostí. Takové chování politické reprezentace vytváří tristní situaci, která spolu s některými veřejně pronesenými výroky „reprezentantů lidu“ na jednání zastupitelstva statutárního města Ostravy mj. z března roku 2013 o podpoře plošného čipování občanů11 ovšem přirozeně a nutně vede širokou veřejnost k obavám z povinného zavedení výše popsaných léčiv s přidaným obsahem mikročipů - tentokrát již přímo ze zákona - včetně všech s tím spojených databází, nových povinností, zdražování, špiclování, likvidace přirozených práv a svobod garantovaných Listinou v rámci ústavního pořádku České republiky.

Občané by se měli svých zastupitelů ptát, zda budou hlasovat pro systém plošného zavedení této nově předpokládané „čipovací povinnosti“ a pokud ano: jestli si vůbec uvědomují dopady podobného opatření na praktický život např. věřících lidí, dále zdravotní, právní, finanční, etická aj. rizika. Lze bohužel očekávat: Politici budou zřejmě opět používat (viz případ vyhlášek o povinném čipování psů) v rámci svého pokusu o prosazení progresivního „tabletkového čipování“ legální propagandu („nálepkování“), tedy že tzv. „zodpovědný občan“ přeci musí platit (podobně jako v případě čipování psů) za moderní „digitální medicínu“, jinak by byl tzv. „nezodpovědný“ a … zdraví samozřejmě stojí peníze, což je sice fakt, nicméně nemít možnost volby léčbu akceptovat či nikoliv a být ze zákona dokonce bez šance zvolit si mezi pilulkou s čipem (dotovanou státem a proto levnější) a nebo tabletkou bez čipu (paradoxně nedotovanou a tedy reálně dražší) za férových cenových/etických podmínek (ty by umožnil pouze opravdu svobodný trh, který neexistuje) může představovat další vážný posun na cestě k vytvoření obludného/otrockého systému zdravotní péče a tzv. čipové totality12.

Vždyť už i mainstreamový Český rozhlas na svých oficiálních stránkách v červnu 2013 uvádí, že:

Odborníci si jsou samozřejmě vědomi podobnosti těchto systémů s částí varovného proroctví z biblické Apokalypsy, které se týká tzv. Čísla zvířete. DŮLEŽITÉ PROTO JE, ABY TYTO SYSTÉMY NEBYLY POVINNÉ, ALE VOLITELNÉ.13

 

Připomeňme si dále také argumenty Evropské unie k otázce povinného čipování, které již web Necipujtenas.cz publikoval v materiálu Rizika čipování:

ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“)14 Z 16. BŘEZNA 200515 VARUJE PŘED ŘADOU POTENCIÁLNÍCH RIZIK A PROBLÉMŮ MJ. V SOUVISLOSTI S IMPLANTOVANÝMI MIKROČIPY:  

 1. zneužití dat obsažených v implantátech, obzvláště pokud jsou tato data přístupná skrze různé digitální sítě
 2. nebezpečí pro „důstojnost16 a zachování „integrity17 (nedotknutelnosti)
 3. hrozba nadměrné kontroly, ovládnutí lidské společnosti a jednotlivých lidských bytostí
 4. zrušení intimity, soukromí

Zpráva dále rozvíjí teze mj. o implantátech mikročipů a zastává v tomto smyslu následující stanoviska:

 • Jakýkoliv typ implantátu vyžaduje striktní-předběžný výzkum dopadu na oblast narušení soukromí.
 • Je nutné, aby především moc výkonná a zákonodárná zastávaly zásadu tzv. „předběžné opatrnosti18 obzvláště v situacích evidentní existence rizik, možností vzniku újmy a „vědecké nejistoty19 ve vztahu k rozsahu všech potenciálních hrozeb.
 • Věda musí nejprve stanovit v dlouhodobém výzkumu možné dopady na sociální, kulturní a zdravotní otázky společnosti i jedince.
 • Nejrůznější formy implantátů a jejich aplikace na zvířatech ukazují již dnes jasné příklady toho, co by se mohlo stát také lidským bytostem.20
 • Autoři zprávy kritizují americký „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“, FDA)21 za svolení k implantaci mikročipů do lidských bytostí ze dne 12. října 200422, když sám tento úřad vyjmenoval ve svém posudku řadu nebezpečných rizik včetně „vědecké nejistoty“ a tím vlastně nezachoval pro společnost tolik důležitou zásadu tzv. „předběžné opatrnosti“23.
 • Vždy musíme velmi dobře rozlišovat a zkoumat, zda je vůbec opravdu nutné nějaké opatření zavádět a zda prostředky, kterými je tak činěno: jsou relevantní a přiměřené.
 • Je nezbytně nutné respektovat autonomii každé lidské bytosti a její chápání svobody tak, aby nemohlo dojít k porušení svobody volby především vzhledem ke zdravotnímu stavu, sebekontrole a osobnímu vlivu na stav vlastního organismu.
 • DOBROVOLNÝ SOUHLAS JE NAPROSTO NUTNÝ – PŘESTO SÁM O SOBĚ NEDOSTAČUJÍCÍ – K TOMU, ABYCHOM VŮBEC MOHLI LEGITIMIZOVAT UŽITÍ IMPLANTÁTŮ. KAŽDÉ TAKOVÉ UŽITÍ NESMÍ BÝT NIKDY PROVÁDĚNO PROTI VŮLI ČLOVĚKA A NEBO BEZ JEHO VĚDOMÍ. KDOKOLIV MUSÍ MÍT VŽDY PRÁVO ODMÍTNOUT IMPLANTÁT, POŽADOVAT JEHO VYJMUTÍ (POKUD JE TO TECHNICKY MOŽNÉ) A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁN JEHO NESOUHLAS S NAVRŽENOU METODOU LÉČBY.24
 • Obzvláště je třeba věnovat pozornost těm implantátům, které:
 1. nejdou z těla lehce odstranit (podle údajů „Americké veterinární asociace“ - „American Veterinary Medical Association“ AVMA25 - mikročipy voperované domácím zvířatům patří také mezi problematicky odstranitelné implantáty)26
 2. mohou ovlivnit nebo změnit psychické funkce, identitu, individualitu, autonomii
 3. jsou schopny propojení s různými digitálními datovými sítěmi a díky tomu vystavují nositele čipu různým formám zneužití dat např. ke sledování občanů nebo různým dalším formám potenciální manipulace
 4. slouží k vojenským operacím
 5. využívají různých „dotěrných“ technologií a snaží se nahradit normální smyslové vnímání
 6. se snaží o docílení vlivu nad společností a nebo v budoucnu teprve ovlivní z biologického a kulturního hlediska celé příští generace
 • Z etického pohledu je nutné rozvíjet potenciál obrany občanských práv vůči všem novým technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí.
 • Každý má právo rozhodnout: komu zpřístupní (nebo nikoliv) svá data, jak s nimi bude nakládáno, kdo s nimi bude pracovat a za jakým účelem (zcela stěžejní moment). Toto právo je důležité obzvláště v době, kdy již mají jednotlivé implantáty možnost být on-line propojeny v jeden velký monitorovací systém, který pak dokáže poskytnout ucelený obrázek života každé individuální bytosti (např. pro potřeby sledování výkonnou mocí). ŽÁDNÝ TAKOVÝ SYSTÉM SE NIKDY NESMÍ STÁT NÁSTROJEM NEOBHAJITELNÉ RESTRIKCE NEBO NEGACE ZÁKLADNÍCH PRÁV. JAKÉKOLIV UŽITÍ IMPLANTÁTŮ PRO OVLÁDNUTÍ SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA: NESMÍ BÝT DOVOLENO.
 • Implantáty by nikdy neměly být příčinou vzniku „třídní společnosti27 nebo způsobovat další prohloubení příkopu mezi průmyslovými zeměmi a zbytkem světa.
 • Z hlediska implantátů by měly být zakázány následující možnosti jejich využití:
 1. "kyber-rasismus28
 2. změna identity, paměti, vnímání sebe sama a ostatních
 3. posílení schopností za účelem dosažení převahy nad druhými
 4. vynucování si poslušnosti nátlakem vůči lidem, kteří tyto implantáty nepoužívají
 • Implantáty používané pro účely sledování populace ohrožují ve velké míře lidskou důstojnost. Mohou být zneužity výkonnou mocí nebo zločinci k posílení jejich vlastní moci nad druhými lidmi. Každé takové užití implantátů může být v demokratické společnosti ospravedlnitelné pouze z hlediska urgentní nutnosti a to pouze tehdy, pokud není možné použít méně obtěžující metody (např. paralela v případě čipů pro domácí zvířata, které se dají vhodně nahradit např. tetováním, obojkem apod.). Vždy je zapotřebí trvat na tom, aby byl celý proces pod kontrolou nezávislého soudu. 

***
Naše společnost by si konečně měla v této souvislosti také jasně odpovědět na otázku: Proč máme vůbec Listinu práv a svobod, když nakonec vždycky dají politici přednost finančnímu zájmu (byť často zahalenému do vznosného hávu např. ochrany ovzduší aj.) nad zachováním přirozených práv/svobod občanů České republiky? Listina, která je pouze cárem papíru, pak postrádá jakýkoliv smysl a můžeme ji rovnou škrtnout z našeho ústavního pořádku. Nebo ji tam máme pouze pro okrasu a jako historický relikt minulosti či pro případ intelektuálních diskusí na zahraničně-politických fórech Organizace spojených národů? Listina a v ní obsažená přirozená práva/svobody jsou zde přeci nikoliv pro nějaké akademické diskuse, nýbrž z důvodů ochrany občanů v jejich každodenním praktickém životě před zvůlí moci výkonné/zákonodárné. Bohužel na to zapomínáme a mohutný marketingový potenciál naší exekutivy placený nedobrovolně z peněz daňových poplatníků tento fakt umně přikrývá mediální mlhou, kde už prý na svobodu nezbývá prostor ani čas. Jde o „přežitek“ a nebo dokonce - světe div se - o anarchii. Zastupitelé odmítají slyšet hlas svých voličů a podporovat osvobození občanů od nejrůznějších nesmyslných břemen, povinností atd. Pořád se vymlouvají na nedostatek kompetencí! Nemají na to čas! Politici se již slova svoboda dokonce bojí a nebo jím šermují pouze před volbami. Neskutečné!

Jenže: Co z toho pak plyne? Smutný fakt: Neznalost a zanedbávání ústavně garantovaných práv/svobod, permanentní odmítání hájení těchto nejvyšších hodnot naší civilizace přímo v praxi a velice nebezpečné nadřazování vůle úzké tzv. všemocné elity (byť zvolené ve svobodných volbách) nad přirozené právo občanů s možným důsledkem vzniku tyranie. Vždyť ještě desítky let po roce 1989 stále mají lidé strach. Moc výkonná/zákonodárná pak toho prostě využívají: počítají s tím, že se občané dobrovolně vzdají svých ústavních práv a budou - nazvěme to správným jménem - bezmyšlenkovitě kolaborovat, či se nechají „uplatit“ za nějakou tu stovečku nebo marketingovou výhodu milostivě/vrchnostensky uvolněného příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Není však všem dnům konec.

Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene a všech hrozeb s tím spojených pro svobodný život každého slušného občana naší vlasti.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo—1220770; http://medicalxpress.com/news/2012-01-british-pharmacy-chain-roll-out-smart.htmlhttp://www.nature.com/news/say-hello-to-intelligent-pills-1.9823; http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html; http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php; http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/323-usa-schvalily-polykaci-pilulky-s-mikrocipem-rfid.aspx; http://proteusdigitalhealth.com/assets/AuYeung_NetworkedSystemForSelfManagement3.pdf; http://proteusdigitalhealth.com/future/; http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20compl_en.pdf; http://www.chipmenot.org/microchiprisks.htm

_______________________

1 http://proteusdigitalhealth.com/technology/

2 http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; FDA učinila podobný krok v dubnu 2010 - http://proteusdigitalhealth.com/technology/

3 „Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 27 členskými státy EU a státy EFTA – Evropského sdružení volného obchodu – kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CE

4 Např. společnosti „Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.“ a „Novartis International AG“, které mj. investovaly do projektů firmy „Proteus Digital Health“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/investors/

5 Např. „Bill & Melinda Gates Foundation“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/partners/

6 Viz varovná vize světově proslulého britského spisovatele Aldouse Huxleyho v románu „Brave New World“ z roku 1931.

7 Využití chemických procesů v lidském žaludku a tzv. princip „bramborové nebo citrónové baterie“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery; http://proteusdigitalhealth.com/technology/

8 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html

9 http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php

10 http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava; http://www.necipovani.cz/userFiles/petice-text.pdf

11 http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni_zapis_zastupitelstvo_ostrava_diskuse_cipovani-20-3-2013.pdf

12 Viz také populární symbol „modré a červené pilulky“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill

13 http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo--1220770

14 http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm

15 „Opinion n°20 - 16/03/2005 - Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“ viz http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Dignity

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_uncertainty

20 „/.../ although these applications provide examples of what could be done with humans.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 28)

21 Vládní agentura USA spadající pod resort „zdraví a služeb“ („United States Department of Health and Human Services“ - http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Health_and_Human_Services ), která zodpovídá za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů, biofarmaceutických a krevních produktů viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_kontrolu_potravin_a_léčiv; http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration.

22 Viz archivní dokument na stránkách americké federální „Komise pro cenné papíry“ („U.S. Securities and Exchange Commission“, tzv. „SEC“ - http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission): http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924642/000106880004000587/ex99p2.txt

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle; „One might wonder that the tests on the VeriChip were authorised for medical purposes in the face of such a detailed list of potential risks! The authorisation might have been denied if the precautionary principle had been taken into account in regard to those risks with high uncertainty.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 18)

24 „Indeed, consent is necessary, but is not sufficient, in order to legitimise use of implants – which anyhow should never be performed against the data subject’s wishes and/or unbeknownst to him/her. As regards any choice related to one’s health, the data subject has the right to always object to an implant and have it removed, if this is technically possible – without prejudice to the informed consent requirement as well as to the right to refuse medical treatment.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 20)

25 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Veterinary_Medical_Association

26 „We do not recommend that you have your pet’s microchip removed /.../ removing one is more involved and may require general anesthesia and surgery.“, cit. dle https://www.avma.org/KB/Resources/FAQs/Documents/microchipping_faq.pdf

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Class_society; např. povinné čipování zvířat a lidí, které musí být hrazeno občany na jejich vlastní náklady včetně všech škod, které jsou s tím potenciálně spojené: to vše vytváří podhoubí pro růst velkých sociálních rozdílů a vznik třídní společnosti.

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_racism

www.necipujtenas.cz

 

« zpět do rubriky


Komentáře

светодиодные светильники для частного дома

точечное освещение дома под светильник светильники в форме звезды светильники 21 век свет просвет светодиодное освещение яркий светильник купить светильники idlamp светильники для мебели светодиодные купить светильники одной серии галогеновый светильник потолочный [url=http://alafor.ru/]светильник la 8 f[/url] [url=http://alafor.ru/]светильник накладной черный[/url] [url=http://alafor.ru/]автоматический светильник[/url] [url=http://alafor.ru/]светильник стационарный[/url] [url=http://alafor.ru/]светильник растяжка[/url] [url=http://alafor.ru/]светильник хирургический потолочный светодиодный[/url] [url=http://alafor.ru/]светильник с фотоэлементом для дома[/url] [url=http://alafor.ru/]светильники комбинированного освещения[/url] [url=http://alafor.ru/]светильник маленький[/url] [url=http://alafor.ru/]светильники сайт[/url] [url=http://alafor.ru/]светильник номер дома[/url] [url=http://alafor.ru/]светильники для ламп икзк[/url] [url=http://alafor.ru/]магазины по продаже светильников[/url] [url=http://alafor.ru/]светильники со светодиодными лампами[/url] [url=http://alafor.ru/]сайт светильников[/url] светильники двухсторонние лампочка светильник lumen arte точечные светильники светильник светодиодный для дома kupit svetilniki ru светодиодные светильники на заказ светильник gunmetal диодные светильники для мойки художественно исполненный светильник лампы промышленные светильники <a href=http://alafor.ru/>светильная лампа</a> <a href=http://alafor.ru/>светильники bolun</a> <a href=http://alafor.ru/>паллор светильники</a> <a href=http://alafor.ru/>купить светильники для шкафа на батарейках</a> <a href=http://alafor.ru/>светильники в москве</a> <a href=http://alafor.ru/>большие светильники москва</a> <a href=http://alafor.ru/>освещение для квартиры светодиодные светильники</a> <a href=http://alafor.ru/>ледник светильник</a> <a href=http://alafor.ru/>фосфорные светильники</a> <a href=http://alafor.ru/>светильники для подсветки загородного дома</a> <a href=http://alafor.ru/>орстид потолочный светильник</a> <a href=http://alafor.ru/>бытовые светодиодные светильники</a> <a href=http://alafor.ru/>светильник потолочный idlamp</a> <a href=http://alafor.ru/>светильники с металлической решеткой</a> <a href=http://alafor.ru/>лампы уличные</a>

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

Отель в Санкт-Петербурге в центре

<a href=https://poetichotel.com>Отель в Санкт-Петербурге в центре</a>

Купить варочный котел

Купить варочный котел [url=https://kssmarket.ru/catalog/kotly_pishchevarochnye/412-s-meshalkoy-mikserom/]Варочный котел с мешалкой [/url]

Перевод денег с Киевстара на карточку

Мобильные деньги Киевстар, МТС, Лайф, Перевод денег с мобильного счета телефона на банковскую карту Visa или MasterCard. [url=https://mobilperevod.com/]как перевести деньги с киевстара на глобал[/url]

подвесной лед светильник

светильник на клипсе светодиодный светильник в виде фонаря светильник для туалета потолочный светильник беспроводной купить светильник лко рту светильник импортные светильники светильники для дома фото capoc светильники цилиндрические светильники [url=http://alafor.ru/]декор напольного светильника[/url] [url=http://alafor.ru/]светильники для мебели светодиодные[/url] [url=http://alafor.ru/]венчающий светильник[/url] [url=http://alafor.ru/]круглые светильники в интерьере[/url] [url=http://alafor.ru/]омес светильники[/url] [url=http://alafor.ru/]художественно исполненный светильник[/url] [url=http://alafor.ru/]светильник беспроводной[/url] [url=http://alafor.ru/]ip20 лампа[/url] [url=http://alafor.ru/]светильники цветные[/url] [url=http://alafor.ru/]заказ ламп[/url] [url=http://alafor.ru/]iring светильники[/url] [url=http://alafor.ru/]светильники на 3 лампы[/url] [url=http://alafor.ru/]водяные светильники[/url] [url=http://alafor.ru/]бесконтактные светильники[/url] [url=http://alafor.ru/]светильники для мастерской купить[/url] led светильники для выставки рист светильники светильник для флуоресцентных ламп светильник обычный где купить лампочку для светильника светильник подвесной промышленный цена светильник сейлинг светильник lla красивые фонари на дом ультрасвет светильники <a href=http://alafor.ru/>онлайн светильник</a> <a href=http://alafor.ru/>светильники цена</a> <a href=http://alafor.ru/>dms светильники</a> <a href=http://alafor.ru/>диодные светильники для парикмахерской</a> <a href=http://alafor.ru/>светильники на рейке</a> <a href=http://alafor.ru/>выбрать светильник в интернет магазине</a> <a href=http://alafor.ru/>свет светильники</a> <a href=http://alafor.ru/>светильник потолочный idlamp</a> <a href=http://alafor.ru/>светильник sholtz встраиваемые</a> <a href=http://alafor.ru/>светильник с надписью</a> <a href=http://alafor.ru/>светильник с лампой накаливания</a> <a href=http://alafor.ru/>opple светильники</a> <a href=http://alafor.ru/>домовой светильники каталог товаров</a> <a href=http://alafor.ru/>светильники надкроватные</a> <a href=http://alafor.ru/>светильник intelite</a>

фото сексуальных моделей

[url=https://eropho.net/women/]https://eropho.net/women/[/url] - сексуальные красотки, фото голых телок

эротические ххх истории

[url=https://sexreliz.net/]эротические порно истории[/url] - эротические истории, читать ххх рассказы

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

достойный ресурс

прелестный веб ресурс https://lolz.guru/market/

Читать порно рассказы

[url=https://pizdeishn.net/]Читать порно рассказы[/url] - Новые секс истории, Эротические секс рассказы

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

Переводчик новокузнецк

<a href=https://maps.google.com.fj/url?sa=t&url=https://perevod42.com>Переводчик новокузнецк</a>

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

чудный вебресурс

благоприятный сайт https://lolz.guru/articles/

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

голые письки женщин порно

Лучшее [url=https://video-porno.vip/]русская порнуха спит[/url] сообразно категориям смотрите онлайн в хорошем качестве для сайте Zaglotka.net! Халявная порнуха https://video-porno.vip/categories/365/ каждый сутки для народа 24 часа в сутки 365 дней. Секс [url=https://video-porno.vip/categories/365/]порно мамок 365 массаж[/url] сцены на всякий вкус.

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://imsprice.ru/go.php?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello, There's no doubt that your site could possibly be having web browser compatibility issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent site! Have a look at my blog :: <a href="http://vip5.Moisait2021.ru/viewtopic.php?id=419447">เว็บสล็อตเครดิตฟรี</a>

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://vkmonline.com/away?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

девушки голые жены

SEXSAMKA - [url=https://sexsamka.online/]больший попки порно[/url] легендарный порно сайт https://sexsamka.online/categories/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F/, воскрешенный из пепла, для вы могли наслаждаться онлайн порнушкой каждый день бесплатно! Лучшее ххх видео без регистрации. Не забудь добавить SEXSAMKA.ONLINE [url=https://sexsamka.online/categories/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5/]порно с зрелыми женщинами от первого[/url] в закладки!

一 番 人気 ロレックス Ncopy スーパーコピー

<a href="https://www.howmy.com.tw" title="ロレックス スーパー コピー おすすめ">ロレックス スーパー コピー おすすめ</a> <a href="https://www.howmy.com.tw" title="ロレックス スーパー コピー 優良 店">ロレックス スーパー コピー 優良 店</a>

Hydra site

[url=http://activeobukhiv.site/wp-hydra-link.html]ссылка на гидру онион [/url]

https://seo18.su

https://seo18.su

Что представляет собой сайт

Как войти на сайт Hydra 24? Маркетплейс Hydra устроен таким образом, что в него можно попасть несколькими способами, например, использовав Hydra tor браузер или через VPN. Чтобы узнать больше о том, как войти на <a href="https://onion.hydraruzxpnew4afs-onion.com/" title="Гидра сайт">Гидра сайт</a> посетите официальный ресурс. Также можно воспользоваться VPN-подключением и сайтом-зеркалом. Но в большинстве случаев может понадобиться ТОР-браузер. <h2>Как зайти на сайт Гидра с телефона</h2> Мобильные устройства также широко применяются при покупке на сайте Hydra2web. Для этого понадобится специальный интернет-шлюз, который соединяется обычный интернет с теневой зоной или установить программу для VPN-подключения. Используя такие инструменты можно легко делать покупки на сайте Hydra 24. https://onion.hydraruzxpnew4afs-onion.com/ [url=https://onion.hydraruzxpnew4afs-onion.com/]hydra[/url]

seo продвижение сайта

[url=https://kwork.ru/links/14180531/skidka-50-2-000-000-uspeshnykh-ssylok-seo-prodvizhenie-vyvod-v-top-iks/]купить ссылки для сайта[/url] [url=https://kwork.ru/links/14180531/skidka-50-2-000-000-uspeshnykh-ssylok-seo-prodvizhenie-vyvod-v-top-iks/]как поднять тиц сайта[/url] [url=https://kwork.ru/links/14180531/skidka-50-2-000-000-uspeshnykh-ssylok-seo-prodvizhenie-vyvod-v-top-iks/]что такое seo[/url]

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://www.russiacompany.ru/recent/index.htm?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

https://seo18.su/

https://seo18.su/

https://dvm18.ru

https://dvm18.ru

подвесные светодиодные светильники

светильники лбт светильники желтый угол светильник подвесной с решеткой [url=https://show-bright.ru]рист светильники[/url] [url=https://show-bright.ru]светильник онлайн[/url] [url=https://show-bright.ru]светильники ltl[/url] [url=https://show-bright.ru]ударопрочные светильники[/url] [url=https://show-bright.ru]светильники реечные[/url] [url=https://show-bright.ru]энергосберегающие светильники для потолка[/url] [url=https://show-bright.ru]лампа с подсветкой[/url] [url=https://show-bright.ru]элитный светильник[/url] [url=https://show-bright.ru]светильники в комнате[/url] [url=https://show-bright.ru]светильник лвв[/url] [url=https://show-bright.ru]светильник подвесной промышленный цена[/url] [url=https://show-bright.ru]ваяк светильники[/url] [url=https://show-bright.ru]головной светильник[/url] [url=https://show-bright.ru]светильники под свечи[/url] [url=https://show-bright.ru]бытовые led светильники[/url] [url=https://show-bright.ru]светодиодные светильники для квартиры купить[/url] [url=https://show-bright.ru]лампы для дома[/url] [url=https://show-bright.ru]светильники лбт[/url] [url=https://show-bright.ru]светильник потолочный этм[/url] [url=https://show-bright.ru]панельный светильник[/url] лампы промышленные светильники интересный светильник люстры оптоволоконные <a href=https://show-bright.ru>потолочное освещение</a> <a href=https://show-bright.ru>светодиодные светильники ударопрочные</a> <a href=https://show-bright.ru>многоточие света светильники</a> <a href=https://show-bright.ru>светильник для хозяйственных помещений</a> <a href=https://show-bright.ru>светодиодные светильники для больших помещений</a> <a href=https://show-bright.ru>baro светильники</a> <a href=https://show-bright.ru>купить светотехнику в москве</a> <a href=https://show-bright.ru>ледео светильники</a> <a href=https://show-bright.ru>большие лампы для освещения</a> <a href=https://show-bright.ru>светодиодный светильник подобрать по параметрам</a> <a href=https://show-bright.ru>светильники над</a> <a href=https://show-bright.ru>светильники datts купить</a> <a href=https://show-bright.ru>лампы освещения цены</a> <a href=https://show-bright.ru>люстры оптоволоконные</a> <a href=https://show-bright.ru>пвл светильник</a> <a href=https://show-bright.ru>овальные настенно потолочные светильники</a> <a href=https://show-bright.ru>чадящий светильник</a> <a href=https://show-bright.ru>ваяк светильники</a> <a href=https://show-bright.ru>lamps</a> <a href=https://show-bright.ru>глиняные светильники</a>

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=https://vn44.ru/site/away.html?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

варочный котел

варочный котел [url=https://www.mikspenza.ru/index.php?route=product/category&path=283]варочный котел[/url]

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I am in fact grateful to the owner of this web page who has shared this impressive post at at this place. My site <a href="https://www.engelliler.biz.tr/index.php?action=profile;u=519114">วิเคราะห์บอลวันนี้</a>

Переводчик новокузнецк

<a href=https://images.google.bt/url?sa=t&url=https://perevod42.com>Переводчик новокузнецк</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This article will help the internet visitors for building up new webpage or even a blog from start to end. Feel free to visit my blog post: วิเคราะห์บอลวันนี้ - https://creativewriting.wiki/tiki-index.php?page=UserPagealanarothschildaubo

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=https://100kursov.com/away/?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

https://porno150.com

https://porno150.com

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://aurora.network/redirect?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

https://porno150.com/

https://porno150.com/

индекс

индексация индекс [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/reka/]индексация[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/tati/]индексация[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/pito/]индексация[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/pito/]индекс[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/tati/]индекс[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/sotta/]индексация[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/sotta/]индекс[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/reka/]индекс[/url] индексация индекс <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/sotta/>индекс</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/tati/>индексация</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/pito/>индексация</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/tati/>индекс</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/sotta/>индексация</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/pito/>индекс</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/reka/>индекс</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/reka/>индексация</a>

светильники bolun

ручной светильник подсветки для комнаты svetilniki online ru [url=https://show-bright.ru]рист светильники[/url] [url=https://show-bright.ru]светильник можно[/url] [url=https://show-bright.ru]светильник лакко[/url] [url=https://show-bright.ru]sattler светильники[/url] [url=https://show-bright.ru]светильник шод 2х40[/url] [url=https://show-bright.ru]светильники в комнате[/url] [url=https://show-bright.ru]светильник стационарный[/url] [url=https://show-bright.ru]светильники мвидео[/url] [url=https://show-bright.ru]светильник под[/url] [url=https://show-bright.ru]светильники потолочные на производство[/url] [url=https://show-bright.ru]энергосберегающие светильники виды и цена[/url] [url=https://show-bright.ru]домик светильник[/url] [url=https://show-bright.ru]светильники datts купить[/url] [url=https://show-bright.ru]zhl светильники[/url] [url=https://show-bright.ru]ударопрочные светильники[/url] [url=https://show-bright.ru]интересный светильник[/url] [url=https://show-bright.ru]аледо светильники[/url] [url=https://show-bright.ru]led светильник купить[/url] [url=https://show-bright.ru]освещение купить[/url] [url=https://show-bright.ru]лдор светильник[/url] мини светильники светильник много лампочек подвесные светодиодные светильники <a href=https://show-bright.ru>светильники для парикмахерской купить</a> <a href=https://show-bright.ru>уличные светильники gigalight арт 3712064</a> <a href=https://show-bright.ru>светильники ultralight</a> <a href=https://show-bright.ru>style light светильники</a> <a href=https://show-bright.ru>светильник светодиодный декоративный</a> <a href=https://show-bright.ru>реечные светильники</a> <a href=https://show-bright.ru>светильники потолочные на производство</a> <a href=https://show-bright.ru>светильники на ордынке каталог</a> <a href=https://show-bright.ru>светильник led</a> <a href=https://show-bright.ru>крутые светильники</a> <a href=https://show-bright.ru>светильник головной светодиодный</a> <a href=https://show-bright.ru>griven светильники</a> <a href=https://show-bright.ru>марки светильников</a> <a href=https://show-bright.ru>подсветки для комнаты</a> <a href=https://show-bright.ru>светильники для промышленного освещения</a> <a href=https://show-bright.ru>подбор светильников</a> <a href=https://show-bright.ru>гигалайт светильники</a> <a href=https://show-bright.ru>светильники барлед</a> <a href=https://show-bright.ru>поставщики люстр и светильников</a> <a href=https://show-bright.ru>мир света лампы</a>

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=https://rostovmama.ru/redirect?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

ringstudio.ru sex

https://ringstudio.ru/ - porno

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://glazev.ru/redirect?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

https://dvm18.ru/

https://dvm18.ru/

акустическая полка киа рио седан

Всем привет! Новость только для тех, кто хочет быстро и дорого продать свое авто! Много времени не займу только самую суть без воды и пустых разговоров. Имея свой автомобиль, захотел его дорого и быстро продать, но не тут-то было дело. Дорого и быстро продать не получилось, а ниже, чем хотелось, не было желания продавать. Спросите меня, так в чем суть? Да все элементарно и просто Ватсон! Наткнулся я недавно на магазин аксессуаров и тюнинга для автомобиля, чего там только нет, всякой всячины и на любой вкус и кошелек. Заказал себе все на что денег было и что хотел, в итоге приукрасил свое авто до красоты и неузнаваемости. И тут человек спросил, а не продаю ли я свою машину? Не буду скрывать, я был поражен и удивлен. Когда я спросил, за сколько он хочет купить мой красивый и почти новый автомобиль, то от услышанного был просто в шоке! Цена была значительно больше предполагаемой в моей голове. Долго не раздумывая и не колеблясь, продал я свой автомобиль за хорошие и приличные деньги, да еще проворно и быстро. В общем, если вы ищите магазин тюнинга и авто аксессуаров, например: [url=https://tuningcars63.ru/rejlingi-bagazhniki/rejlingi/]рейлинги багажники[/url] Тогда вам срочно нужно прямо сейчас перейти на сайт магазина тюнинга и авто аксессуаров и узнать все подробности по обновлению и изменению вашего авто https://tuningcars63.ru/ . Магазин надежный и адекватный осуществляют доставку по всей России и СНГ транспортными компаниями и почтой. До новых встреч!

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://www.nfsko.ru/away.php?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

What's up to every one, it's actually a nice for me to pay a quick visit this site, it includes precious Information. Look at my page ... <a href="http://formodessa.com/user/LucieHayworth8/">__________________</a>

Přidat komentář