Bude užívání léků s čipem povinné?

Sobota, 8. 6. 2013, 14:40 -

Minulý rok v červenci schválil1 americký federální „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“ - FDA) distribuci pilulek s přidaným obsahem tzv. „jedlých“ elektronických mikročipů pro vnitřní užití v zažívacím ústrojí živých lidských bytostí. Jakkoliv to může znít pro někoho až fantasticky, tak přesto jde o realitu: Evropská unie učinila2 na svém území podobný krok již v srpnu 2010, když podpořila udělení tzv. certifikátu CE3 pro elektronický systém výše zmíněných léčiv. Uvedenými kroky se otevřely dveře k prodeji tzv. „tabletek s čipem“ v rámci euro-atlantického prostoru pro obchodní společnost „Proteus Digital Health“ a k praktické realizaci vize tzv. „totální digitální medicíny“ ve spojení s velkými globálními hráči, mezi něž patří farmaceutické giganty4, významné nadace5 a spolupracující světové vlády.

„Digitální lékařská péče“ má tvořit v uvozovkách ´nový/úžasný svět´6, kde každý předepsaný nebo volně nakoupený lék obsahuje mikročip, který zaručí nejen vstřebání účinné léčebné látky v lidském organismu, ale také posléze vyloučení čipu z těla přirozenou cestou (případně jeho postupné vstřebání) a hlavně dosud nevídanou míru kontroly pacienta, celého zdravotnického systému, navíc s nadějemi očekávané mohutné úspory finančních prostředků díky zamezení plýtvání s nakoupenými medikamenty.

Za vším stojí právě vynález pilulky s mikročipem, který je napájen z fyziologických procesů v lidském těle. Získanou energii7 čip využívá k odesílání nejrůznějších informací skrze živou tkáň třeba do mobilního telefonu (tzv. chytré aplikace) a odtud do prostředí Internetu. Lékař (bohužel nejen on) tak bude moci sledovat on-line průběh léčby, de-facto také soukromý život svého pacienta a mít i detailní přehled o jeho zvycích, pozici přímo na mapě, zdravotním stavu, tělesné teplotě, hladině hormonů, tepové frekvenci aj.

Investoři z celého světa již plánují docílení gigantických tržních obratů mj. díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami a předně s vládami, které se lobbisté snaží přesvědčit o účelnosti zavedení povinné konzumace pilulek s čipem a navazujícího systému „digitální péče“, podobně jako se jim to již povedlo v případě určitých vakcín nebo čipování zvířat.

Otázka zní: Je to správné? Například britský právník Nick Pickles a ředitel organizace „Big Brother Watch“, která hájí zachování občanských svobod, sdělovacím prostředkům oficiálně řekl:

Tahle technologie má v sobě obrovský ziskový potenciál pro oblast zdravotní péče, ale neměla by být zaváděna do praxe na úkor zachování soukromí pacientů.“ - „Pacienti a jejich rodiny, kteří se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by měli být seznámeni s následky svého konání a měli by mít k dispozici kompletní rozpis dat, která jsou o nich zaznamenávána a kdo všechno k nim má přístup.8

Prestižní rozhlasová stanice „Český rozhlas Plus“ zveřejnila na svém webu 5. června 2013 plán americké společnosti Motorola a výše zmíněné firmy „Proteus Digital Health“ na masové zavedení pilulek s mikročipem pro účely identifikace občanů. Jednoduše řečeno: Člověk spolkne očipovanou tabletku a ta vyšle skrze lidské tělo signál s jedinečným číslem (nebo dalšími údaji) do přijímacího zařízení, které zprostředkuje kontakt s databází verifikovaných informací a posléze například umožní oprávněný přístup třeba k automobilu, domovnímu zámku, bankovnímu účtu, firemním datům atd. podobně jako v případě čipování psů nebo koček.

Znamená to: Máme se tedy stát „domácími mazlíčky“ v rukou globálních hráčů světové ekonomiky/politiky a nebo si raději zachováme svou svobodu? Vzdáme se svého soukromí a víry nebo výhrady svědomí na úkor pohodlného života tzv. „na vodítku“? Bude nás moci policie na ulici skenovat a hledat v našich tělech povinně přítomné identifikační mikročipy? Co když nás - již řádně očipované a odvyklé svobodě - najednou naši noví páni opustí? Kdo bude zodpovědný za zdravotní a etická rizika? Takové otázky budou muset řešit již v blízké budoucnosti nejen volení zastupitelé České republiky.

Velmi výstižně se v této souvislosti vyjádřili představitelé prestižní americké nadace „Electronic Frontier Foundation“, která se zastává práv/svobod občanů:

Google, vlády a technologičtí experti si musí daleko více uvědomit, že ignorování základní potřeby lidí na zachování svého soukromí i vůči inovacím, které neustále činíme součástí našich životů, nejenom umožňuje doslova invazi do našeho osobního světa a zvyklostí, ale otevírá to také dveře k budoucímu zneužití pravomocí.9

***

Společenství webu Necipujtenas.cz pravidelně upozorňuje na reálná rizika povinného čipování živých tvorů - lidí a domácích zvířat. Především naše vlastní praktické zkušenosti ve věci legálního/pokojného/občanského odporu vůči povinné (nikoliv dobrovolné) implantaci cizích těles (mikročipů) do zvířecích těl, které jsme načerpali v průběhu realizace několika petic v Ostravě10, pak přinášejí poznání: jak urputní/bezcitní a svobodnou/slušnou diskusí pohrdající dokáží zdejší politici být, pokud jim jde o silové prosazení (formou vyhlášky a kontrol městské policie) nějakého názoru vůči stovkám tisíc svobodných lidských bytostí. Takové chování politické reprezentace vytváří tristní situaci, která spolu s některými veřejně pronesenými výroky „reprezentantů lidu“ na jednání zastupitelstva statutárního města Ostravy mj. z března roku 2013 o podpoře plošného čipování občanů11 ovšem přirozeně a nutně vede širokou veřejnost k obavám z povinného zavedení výše popsaných léčiv s přidaným obsahem mikročipů - tentokrát již přímo ze zákona - včetně všech s tím spojených databází, nových povinností, zdražování, špiclování, likvidace přirozených práv a svobod garantovaných Listinou v rámci ústavního pořádku České republiky.

Občané by se měli svých zastupitelů ptát, zda budou hlasovat pro systém plošného zavedení této nově předpokládané „čipovací povinnosti“ a pokud ano: jestli si vůbec uvědomují dopady podobného opatření na praktický život např. věřících lidí, dále zdravotní, právní, finanční, etická aj. rizika. Lze bohužel očekávat: Politici budou zřejmě opět používat (viz případ vyhlášek o povinném čipování psů) v rámci svého pokusu o prosazení progresivního „tabletkového čipování“ legální propagandu („nálepkování“), tedy že tzv. „zodpovědný občan“ přeci musí platit (podobně jako v případě čipování psů) za moderní „digitální medicínu“, jinak by byl tzv. „nezodpovědný“ a … zdraví samozřejmě stojí peníze, což je sice fakt, nicméně nemít možnost volby léčbu akceptovat či nikoliv a být ze zákona dokonce bez šance zvolit si mezi pilulkou s čipem (dotovanou státem a proto levnější) a nebo tabletkou bez čipu (paradoxně nedotovanou a tedy reálně dražší) za férových cenových/etických podmínek (ty by umožnil pouze opravdu svobodný trh, který neexistuje) může představovat další vážný posun na cestě k vytvoření obludného/otrockého systému zdravotní péče a tzv. čipové totality12.

Vždyť už i mainstreamový Český rozhlas na svých oficiálních stránkách v červnu 2013 uvádí, že:

Odborníci si jsou samozřejmě vědomi podobnosti těchto systémů s částí varovného proroctví z biblické Apokalypsy, které se týká tzv. Čísla zvířete. DŮLEŽITÉ PROTO JE, ABY TYTO SYSTÉMY NEBYLY POVINNÉ, ALE VOLITELNÉ.13

 

Připomeňme si dále také argumenty Evropské unie k otázce povinného čipování, které již web Necipujtenas.cz publikoval v materiálu Rizika čipování:

ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“)14 Z 16. BŘEZNA 200515 VARUJE PŘED ŘADOU POTENCIÁLNÍCH RIZIK A PROBLÉMŮ MJ. V SOUVISLOSTI S IMPLANTOVANÝMI MIKROČIPY:  

 1. zneužití dat obsažených v implantátech, obzvláště pokud jsou tato data přístupná skrze různé digitální sítě
 2. nebezpečí pro „důstojnost16 a zachování „integrity17 (nedotknutelnosti)
 3. hrozba nadměrné kontroly, ovládnutí lidské společnosti a jednotlivých lidských bytostí
 4. zrušení intimity, soukromí

Zpráva dále rozvíjí teze mj. o implantátech mikročipů a zastává v tomto smyslu následující stanoviska:

 • Jakýkoliv typ implantátu vyžaduje striktní-předběžný výzkum dopadu na oblast narušení soukromí.
 • Je nutné, aby především moc výkonná a zákonodárná zastávaly zásadu tzv. „předběžné opatrnosti18 obzvláště v situacích evidentní existence rizik, možností vzniku újmy a „vědecké nejistoty19 ve vztahu k rozsahu všech potenciálních hrozeb.
 • Věda musí nejprve stanovit v dlouhodobém výzkumu možné dopady na sociální, kulturní a zdravotní otázky společnosti i jedince.
 • Nejrůznější formy implantátů a jejich aplikace na zvířatech ukazují již dnes jasné příklady toho, co by se mohlo stát také lidským bytostem.20
 • Autoři zprávy kritizují americký „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“, FDA)21 za svolení k implantaci mikročipů do lidských bytostí ze dne 12. října 200422, když sám tento úřad vyjmenoval ve svém posudku řadu nebezpečných rizik včetně „vědecké nejistoty“ a tím vlastně nezachoval pro společnost tolik důležitou zásadu tzv. „předběžné opatrnosti“23.
 • Vždy musíme velmi dobře rozlišovat a zkoumat, zda je vůbec opravdu nutné nějaké opatření zavádět a zda prostředky, kterými je tak činěno: jsou relevantní a přiměřené.
 • Je nezbytně nutné respektovat autonomii každé lidské bytosti a její chápání svobody tak, aby nemohlo dojít k porušení svobody volby především vzhledem ke zdravotnímu stavu, sebekontrole a osobnímu vlivu na stav vlastního organismu.
 • DOBROVOLNÝ SOUHLAS JE NAPROSTO NUTNÝ – PŘESTO SÁM O SOBĚ NEDOSTAČUJÍCÍ – K TOMU, ABYCHOM VŮBEC MOHLI LEGITIMIZOVAT UŽITÍ IMPLANTÁTŮ. KAŽDÉ TAKOVÉ UŽITÍ NESMÍ BÝT NIKDY PROVÁDĚNO PROTI VŮLI ČLOVĚKA A NEBO BEZ JEHO VĚDOMÍ. KDOKOLIV MUSÍ MÍT VŽDY PRÁVO ODMÍTNOUT IMPLANTÁT, POŽADOVAT JEHO VYJMUTÍ (POKUD JE TO TECHNICKY MOŽNÉ) A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁN JEHO NESOUHLAS S NAVRŽENOU METODOU LÉČBY.24
 • Obzvláště je třeba věnovat pozornost těm implantátům, které:
 1. nejdou z těla lehce odstranit (podle údajů „Americké veterinární asociace“ - „American Veterinary Medical Association“ AVMA25 - mikročipy voperované domácím zvířatům patří také mezi problematicky odstranitelné implantáty)26
 2. mohou ovlivnit nebo změnit psychické funkce, identitu, individualitu, autonomii
 3. jsou schopny propojení s různými digitálními datovými sítěmi a díky tomu vystavují nositele čipu různým formám zneužití dat např. ke sledování občanů nebo různým dalším formám potenciální manipulace
 4. slouží k vojenským operacím
 5. využívají různých „dotěrných“ technologií a snaží se nahradit normální smyslové vnímání
 6. se snaží o docílení vlivu nad společností a nebo v budoucnu teprve ovlivní z biologického a kulturního hlediska celé příští generace
 • Z etického pohledu je nutné rozvíjet potenciál obrany občanských práv vůči všem novým technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí.
 • Každý má právo rozhodnout: komu zpřístupní (nebo nikoliv) svá data, jak s nimi bude nakládáno, kdo s nimi bude pracovat a za jakým účelem (zcela stěžejní moment). Toto právo je důležité obzvláště v době, kdy již mají jednotlivé implantáty možnost být on-line propojeny v jeden velký monitorovací systém, který pak dokáže poskytnout ucelený obrázek života každé individuální bytosti (např. pro potřeby sledování výkonnou mocí). ŽÁDNÝ TAKOVÝ SYSTÉM SE NIKDY NESMÍ STÁT NÁSTROJEM NEOBHAJITELNÉ RESTRIKCE NEBO NEGACE ZÁKLADNÍCH PRÁV. JAKÉKOLIV UŽITÍ IMPLANTÁTŮ PRO OVLÁDNUTÍ SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA: NESMÍ BÝT DOVOLENO.
 • Implantáty by nikdy neměly být příčinou vzniku „třídní společnosti27 nebo způsobovat další prohloubení příkopu mezi průmyslovými zeměmi a zbytkem světa.
 • Z hlediska implantátů by měly být zakázány následující možnosti jejich využití:
 1. "kyber-rasismus28
 2. změna identity, paměti, vnímání sebe sama a ostatních
 3. posílení schopností za účelem dosažení převahy nad druhými
 4. vynucování si poslušnosti nátlakem vůči lidem, kteří tyto implantáty nepoužívají
 • Implantáty používané pro účely sledování populace ohrožují ve velké míře lidskou důstojnost. Mohou být zneužity výkonnou mocí nebo zločinci k posílení jejich vlastní moci nad druhými lidmi. Každé takové užití implantátů může být v demokratické společnosti ospravedlnitelné pouze z hlediska urgentní nutnosti a to pouze tehdy, pokud není možné použít méně obtěžující metody (např. paralela v případě čipů pro domácí zvířata, které se dají vhodně nahradit např. tetováním, obojkem apod.). Vždy je zapotřebí trvat na tom, aby byl celý proces pod kontrolou nezávislého soudu. 

***
Naše společnost by si konečně měla v této souvislosti také jasně odpovědět na otázku: Proč máme vůbec Listinu práv a svobod, když nakonec vždycky dají politici přednost finančnímu zájmu (byť často zahalenému do vznosného hávu např. ochrany ovzduší aj.) nad zachováním přirozených práv/svobod občanů České republiky? Listina, která je pouze cárem papíru, pak postrádá jakýkoliv smysl a můžeme ji rovnou škrtnout z našeho ústavního pořádku. Nebo ji tam máme pouze pro okrasu a jako historický relikt minulosti či pro případ intelektuálních diskusí na zahraničně-politických fórech Organizace spojených národů? Listina a v ní obsažená přirozená práva/svobody jsou zde přeci nikoliv pro nějaké akademické diskuse, nýbrž z důvodů ochrany občanů v jejich každodenním praktickém životě před zvůlí moci výkonné/zákonodárné. Bohužel na to zapomínáme a mohutný marketingový potenciál naší exekutivy placený nedobrovolně z peněz daňových poplatníků tento fakt umně přikrývá mediální mlhou, kde už prý na svobodu nezbývá prostor ani čas. Jde o „přežitek“ a nebo dokonce - světe div se - o anarchii. Zastupitelé odmítají slyšet hlas svých voličů a podporovat osvobození občanů od nejrůznějších nesmyslných břemen, povinností atd. Pořád se vymlouvají na nedostatek kompetencí! Nemají na to čas! Politici se již slova svoboda dokonce bojí a nebo jím šermují pouze před volbami. Neskutečné!

Jenže: Co z toho pak plyne? Smutný fakt: Neznalost a zanedbávání ústavně garantovaných práv/svobod, permanentní odmítání hájení těchto nejvyšších hodnot naší civilizace přímo v praxi a velice nebezpečné nadřazování vůle úzké tzv. všemocné elity (byť zvolené ve svobodných volbách) nad přirozené právo občanů s možným důsledkem vzniku tyranie. Vždyť ještě desítky let po roce 1989 stále mají lidé strach. Moc výkonná/zákonodárná pak toho prostě využívají: počítají s tím, že se občané dobrovolně vzdají svých ústavních práv a budou - nazvěme to správným jménem - bezmyšlenkovitě kolaborovat, či se nechají „uplatit“ za nějakou tu stovečku nebo marketingovou výhodu milostivě/vrchnostensky uvolněného příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Není však všem dnům konec.

Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene a všech hrozeb s tím spojených pro svobodný život každého slušného občana naší vlasti.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo—1220770; http://medicalxpress.com/news/2012-01-british-pharmacy-chain-roll-out-smart.htmlhttp://www.nature.com/news/say-hello-to-intelligent-pills-1.9823; http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html; http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php; http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/323-usa-schvalily-polykaci-pilulky-s-mikrocipem-rfid.aspx; http://proteusdigitalhealth.com/assets/AuYeung_NetworkedSystemForSelfManagement3.pdf; http://proteusdigitalhealth.com/future/; http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20compl_en.pdf; http://www.chipmenot.org/microchiprisks.htm

_______________________

1 http://proteusdigitalhealth.com/technology/

2 http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; FDA učinila podobný krok v dubnu 2010 - http://proteusdigitalhealth.com/technology/

3 „Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 27 členskými státy EU a státy EFTA – Evropského sdružení volného obchodu – kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CE

4 Např. společnosti „Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.“ a „Novartis International AG“, které mj. investovaly do projektů firmy „Proteus Digital Health“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/investors/

5 Např. „Bill & Melinda Gates Foundation“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/partners/

6 Viz varovná vize světově proslulého britského spisovatele Aldouse Huxleyho v románu „Brave New World“ z roku 1931.

7 Využití chemických procesů v lidském žaludku a tzv. princip „bramborové nebo citrónové baterie“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery; http://proteusdigitalhealth.com/technology/

8 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html

9 http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php

10 http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava; http://www.necipovani.cz/userFiles/petice-text.pdf

11 http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni_zapis_zastupitelstvo_ostrava_diskuse_cipovani-20-3-2013.pdf

12 Viz také populární symbol „modré a červené pilulky“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill

13 http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo--1220770

14 http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm

15 „Opinion n°20 - 16/03/2005 - Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“ viz http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Dignity

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_uncertainty

20 „/.../ although these applications provide examples of what could be done with humans.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 28)

21 Vládní agentura USA spadající pod resort „zdraví a služeb“ („United States Department of Health and Human Services“ - http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Health_and_Human_Services ), která zodpovídá za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů, biofarmaceutických a krevních produktů viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_kontrolu_potravin_a_léčiv; http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration.

22 Viz archivní dokument na stránkách americké federální „Komise pro cenné papíry“ („U.S. Securities and Exchange Commission“, tzv. „SEC“ - http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission): http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924642/000106880004000587/ex99p2.txt

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle; „One might wonder that the tests on the VeriChip were authorised for medical purposes in the face of such a detailed list of potential risks! The authorisation might have been denied if the precautionary principle had been taken into account in regard to those risks with high uncertainty.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 18)

24 „Indeed, consent is necessary, but is not sufficient, in order to legitimise use of implants – which anyhow should never be performed against the data subject’s wishes and/or unbeknownst to him/her. As regards any choice related to one’s health, the data subject has the right to always object to an implant and have it removed, if this is technically possible – without prejudice to the informed consent requirement as well as to the right to refuse medical treatment.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 20)

25 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Veterinary_Medical_Association

26 „We do not recommend that you have your pet’s microchip removed /.../ removing one is more involved and may require general anesthesia and surgery.“, cit. dle https://www.avma.org/KB/Resources/FAQs/Documents/microchipping_faq.pdf

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Class_society; např. povinné čipování zvířat a lidí, které musí být hrazeno občany na jejich vlastní náklady včetně všech škod, které jsou s tím potenciálně spojené: to vše vytváří podhoubí pro růst velkých sociálních rozdílů a vznik třídní společnosti.

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_racism

www.necipujtenas.cz

 

« zpět do rubriky


Komentáře

New super hot photo galleries, daily updated collections

New sexy website is available on the web http://anime.lesbian.fetlifeblog.com/?dalia watch anime videos online porn naked american dad porn free demo porn free online public humiliation porn movies free milf porn videoes

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

pendik escort Anadolu Yakası Escortları tarfından en çok tercih edilen pendik escort sitesine hoşgeldiniz. İnternet üzerindeki güncelliği ile birinci sırada yer alan profillerine çok kolay erişebilmeniz için 18 yaş üzeri kullanıcılara hizmet veren escort pendik escort vitrini ile yayındayız. Eve gelen escort bularak kendi evinizde sınırsız hizmet veren güzel bayanlardan hizmet alabilir, Otele gelen eskort kızlar ile otel odasında seks yaparak kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

ankara yol yardım ve Ankara oto çekici Ankara oto kurtarma olarak | 0541 235 94 46 | Ankara Bölgesinde Faaliyet gösteren Yol Yardım firmasıdır, firmaları Ankara'da oto kurtarıcı ile Ankara'da yol yardım 7 Gün 24 Saat

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Özel Dikim Cami Halıları Camı halısı uygun desenlerle ve renklerle hazırlanması gereken ürünlerdir. Özellikle bu tür ürünlerdeki kaliteli kumaş, kullanım açısından fayda sağlar. Bu tür halıların farklı modellerle özel bir şekilde dikilmesi mümkündür. Bunun dışında oldukça doğal ve sade yapılarıyla hazırlanmaları ve müşteri memnuniyetine sunulmaları da mümkündür. Günümüzde bu tür ürünlerin camilerde kullanılması zorunludur. Cami halısı fiyatları belirli koşullar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Genelde seccadeli modelleri tercih edilir. Bunun yanında stokta olan ürünleri beğenmemeniz ve yeni bir halı diktirmek istediğiniz zamanlarda destek talebinde bulunmanız mümkündür. Cami halıları üretim sırasında çeşitli zorluklar meydana getiren ve meşakkatli işlerdir.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Cami halısı alımı yapılırken ortamın durumu da gözetilmelidir. Bu doğrultuda kaliteli ürünlere ulaşılacak ve eksiksiz bir şekilde hizmet sağlanacaktır. Gelişen teknolojiyle birlikte, bu tür ürünlerinde onlarca çeşidi oluşturulmuştur. Camilerde kullanılan halıların alttan ısıtma sistemine karşı dayanıklı olması gerekir. Bulunan halıların bu tür sistemlere uyumlu, tüylenme yapmayacak şekilde dokuması yapılmıştır. Bu sayede sürekli kullanım sırasında olumsuzluklar ortadan kalkacaktır. Cami halıları çeşitli süreçler sonucu oluşturulmakta ve bu süreçler bazı durumlarda çok uzamaktadır. Cami halısı fiyatları bu doğrultuda fazlaca değişiklik gösterebilir. Tüm bu detaylara özen gösterilmeli ve gerekli ürünlere ulaşılmalıdır.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Negatif SEO ile rakiplerinizin sitelerini kolaylıkla alt sıralara düşürebilir ve siz rakiplerinizin yerine geçebilirsiniz. Sizler için sevmediğiniz yada rakip sitelerinize ANTİ SEO çalışması yani Negatif SEO çalışması yapabilirim. With negative SEO, you can easily lower your competitors' sites and you can replace your competitors. I can do ANTI SEO work, that is, Negative SEO work for you or your competitor sites that you do not like. Negatif SEO

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Get the chance to watch the best rape disclosure porn shoot with hidden camera around the world on our site Rape

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Dibi görnmüş ve keşfet engeli yemiş profilleri bile aydınlatan Instagram takipçi satın al platformumuz, sizi sosyal medyanın şampiyonu yapmak için var! Her anınızda popüler bir insan olmak için sizlerde ilk öncelik olarak sosyal medya hesaplarınızı yükseltmeye başlayabilir ve tamamı şifresiz instagram takipçi hizmetiyle organik yollardan etkileşim sahibi olabilirsiniz! instagram Takipçi Satın Al

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's in point of fact a great and useful piece of info. I'm happy that you simply shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

EmailSuite By Listvio Review Earn Easy Commissions Promoting Listvio Products with Completely DONE FOR YOU Lead Pages, Lead Magnets & 7x Follow Up Emails to Build Email Lists & Earn Affiliate Commissions on Complete Autopilot... Download & Start Building Your Email List from Multiple Lead Pages. No technical skills, no learning curve, just click click & done. Sales Copy by a 7-Figure Copywriter Guaranteed High Conversions Use Our 10 Bonuses & Promote Make up to $300+ per sale! EmailSuite By Listvio Review

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

We make you watch the best rape videos on our site where child porno lovers gather, now you have a porn site. Rape child porn

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Excellent web site you have got here.. It's hard to find excellent writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Cami Halısı Yün türlere cami halısı fiyatı ve avantajları başta diğer saydığımız daha göre doğası yüksektir. Polipropilen cami fiyatlı fiyatları uygun en üründür. Buna maliyetlerinden daha desende üretilen halıların da dolayı karşın seccadeli göbekli üretim fiyatı yüksektir. Bu halı unsur nedenle fiyatlarını pek çok bulunur. Halıları

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Tek Tıkla Cami Halısı Satın Al Cami halıları özellikle kış aylarında çok daha fazla önem kazanıyor. Kullanıldığı mekanlara uygun şekilde üretilen cami halıları ibadetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlıyor. Biz cami halısı fiyatlarını belirlerken farklı kriterleri ele alıyoruz. Bizim için kalite en önemli konulardan bir tanesidir. Firmamızın üretmiş olduğu halılar modern makinelerde üretilmektedir. Yüksek kalitede hazırlanan halılarımız uzun ömürlü kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Halılarımızın tamamı küf ve bakteriye karşı da dirençlidir. Böylece en zor iklim koşullarına bile dayanabilmektedir. Cami halıları önemli kültür öğelerimizden bir tanesidir. Camilerde ibadet yapılırken dinimizin usullerine göre hareket etmek için cami halılarının kaliteli olması gerekir. Biz camilerin bu ihtiyacını sitemiz üzerinden kolayca karşılayabiliriz. Farklı renk ve desenlerde cami halılarını adresimizde bulabilirsiniz. Cami Halıları

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Real picture İzmir Alsancak Escorts girls invite you for a sexuality that will stay on your palate. Visit alsancak escort ladies for the most beautiful talks and the tightest sex friendships. Alsancak Escort

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later. Cheers

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Bahis, bazen illegal bazense legal olarak kabul edilen şans oyunlarından birisidir. Bahis internet yaygınlaştığından beridir internet üzerinden yapılması yaygınlaşmış bir şans oyunudur. Bazı bahis siteleri devlet ihalesi ile yayına sunulmuş ve her bahis için vergi ödeyen ve legal olarak adlandırılan sitelerdir. Bazıları ise yurt dışı çıkışlı olduğundan dolayı herhangi bir vergi ödemeyen bahis siteleri. Bu bahis siteleri aracılığı ile herhangi bir şekilde evinizden çıkmaya gerek kalmadan oturduğunuz yerden bahis yapabilirsiniz. Tavsiyemiz güvenilir bahis siteleri üzerinden bahis yapmanız. Çünkü bu sektörde seçenek arttıkça dolandırma niyeti ve niteliği fazla kişiler ve siteler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bilindik ve köklü bahis sitelerini tercih etmeniz dolandırılma riskini ortadan kaldıracaktır. Bahigo şikayet

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

The following sections tackle the gathering and processing of Consumers’ own facts as a result of any of the assignments operate by Freepik Company, like any in read more their subdomains and sections. Freepik Free Account 2021 | New Premium Username Password Freepik Free Account

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue solved soon. Kudos

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hurrah, that's what I was seeking for, what a data! existing here at this web site, thanks admin of this site. My blog post; <a href="https://loeliges.com/author/jamelepage/">ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

What's up, its fastidious post concerning media print, we all understand media is a impressive source of information. Here is my website ... ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย - http://xuetao365.cn/home.php?mod=space&uid=31400&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on numerous websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! Here is my web blog <a href="http://jefftech.org/community/profile/marlonkeeney634/">รับออกแบบ logo</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I think the admin of this web site is in fact working hard in favor of his web page, because here every data is quality based data. Here is my web site :: ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย - http://www.falads.com/home.php?mod=space&uid=120782&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

What i do not realize is if truth be told how you're now not really much more neatly-favored than you may be right now. You're so intelligent. You realize thus considerably when it comes to this matter, produced me individually consider it from numerous various angles. Its like women and men don't seem to be interested unless it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time maintain it up! Here is my weblog :: click here (<a href="https://gocorners.com/hdr.html">Lucinda</a>)

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to write more about this - https://gocorners.com/hdr.html topic, it may not be a taboo subject but generally people do not discuss such issues. To the next! Cheers!!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. Cheers Review my blog - website, <a href="https://gocorners.com/hdr.html">Lottie</a>,

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Great delivery. Sound arguments. Keep up the good effort. Feel free to surf to my web site: website; Yetta - https://gocorners.com/hdr.html ,

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi there, yeah this article is in fact nice and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks. Here is my web-site <a href="http://sidatiz.blitarkab.go.id/data/stamp-collecting-supplies-review-what-basic-ingredients">ทํา ตรายาง ด่วน ระยอง</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Heya this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated! My web site :: ตรายางเปล่า - http://www.woaitxt.com/forum.php?mod=viewthread&tid=713855

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

An intriguing discussion is worth comment. I think that you ought to publish more about this topic, it might not be a taboo matter but usually people do not speak about such subjects. To the next! Cheers!! Have a look at my homepage - biotox gold website (<a href="https://www.pushbw.com/user/profile/28669">Sabine</a>)

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I'll immediately snatch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you've any? Kindly let me understand so that I could subscribe. Thanks. Feel free to surf to my web site; male enhancement pills ( Ramon - http://whalefunds.com/?p=661757 )

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

fantastic issues altogether, you simply received a emblem new reader. What would you recommend in regards to your submit that you simply made some days in the past? Any certain? Here is my homepage - cbd gummies for pain - <a href="http://www.cmcil.kr/board_free/2725080">Angeles</a>,

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Wow! is peak bioboost available in australia ( Carla - https://corpusero.com/tempeh-the-super-healthy-probiotics-food/ ) the end I got a webpage from where I can actually get valuable data regarding my study and knowledge.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool! my blog post <a href="https://igoalgame.com/%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/">igoal88</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

We are a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your web site provided us with helpful information to work on. You've performed an impressive job and our entire community can be thankful to you. Check out my blog post ... biotox gold discount code - Joycelyn - http://turochak.info/blog/7732.html ,

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I was more than happy to find this web site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely appreciated every bit of it and i also have you saved as a favorite to look at new information <a href="http://www.jharkhandindia.com/user/profile/105990">is peak bioboost available in australia</a> your web site.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's really very complicated in this active life to listen news on Television, thus I simply use internet for that purpose, and get the newest information. Feel free to surf to my web page - is peak bioboost fda approved [ http://predit.ru/Forum/index.php/1315260-best-weight-loss-supplement-for-girls-that-works-lose-five-poun/0 - http://predit.ru/Forum/index.php/1315260-best-weight-loss-supplement-for-girls-that-works-lose-five-poun/0 ]

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thank you Feel free to visit my weblog biotox gold benefits (<a href="http://e-jurnal.pnl.ac.id/polimesin/comment/view/2114/0/1013489">Nam</a>)

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable experience concerning unpredicted emotions. My blog post - peak bioboost ebay, Will - https://faq.name/5360/oral-health-the-second-target-for-probiotic-benefits ,

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. However just imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and clips, this site could undeniably be one of the greatest in its field. Excellent blog! My page ... Male Enhancement Pills Side Effects (<a href="https://clcessentials.co.za/OSClass/user/profile/2323325">Clcessentials.Co.Za</a>)

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I do not know if it's just me or if everybody else experiencing issues with your website. It appears as if some of the written text on your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well? This could be a issue with my browser because I've had this happen before. Many thanks Feel free to visit my webpage ... best male enlargement pills in canada ( Oma - http://myaxill.ru/index.php/component/k2/itemlist/user/505835 )

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it's really informative. I'm gonna watch out for brussels. I'll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers! Feel free to visit my blog :: <a href="https://jaredigzq38261.buyoutblog.com/5555483/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%99-options">ตรายาง ใกล้ฉัน</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I've learn several excellent stuff here. Definitely worth bookmarking weight loss supplements for men - https://cac-lopworks-appdev.developer.us.apiconnect.ibmcloud.com/node/691631 revisiting. I surprise how a lot attempt you set to create this sort of fantastic informative web site.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Article writing is also a excitement, if you know then you can write or else it is difficult to write. my blog post - weight loss supplement shark tank (<a href="http://www.konta.gov.et/am/content/thermogenic-fat-burners-ladies-right-proportion-diet-and-exercise-1">Franziska</a>)

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don't understand why I can't join it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!! Here is my site :: Best weight loss pill amazon - https://narwas.com/user/profile/157536

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to exchange methods with others, be sure to shoot me an e-mail if interested. Here is my web site ... male enhancement pills at walmart [<a href="https://bombdogstudios.com/forums/users/jannettefarley5/">Erwin</a>]

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

What's up Dear, are you actually visiting this web page regularly, if so after that you will absolutely obtain good know-how. Visit my site Ways to Lose Weight [ https://miniaturesignalling.com - https://miniaturesignalling.com/forums/users/jacksonbilodeau/ ]

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hey I am so glad I found your weblog, I really found you by error, <a href="https://africanfashion4u.com/forums/users/shaniaiello877/">weight loss supplements while breastfeeding</a> I was researching on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb work.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

An intriguing discussion is worth comment. I believe that you should write more on this topic, it may not be a taboo matter but usually people don't speak about such topics. To the next! Best wishes!! Here is my site ... keto diet pills at gnc ( Otis - https://www.apidoming.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=55927 )

Přidat komentář