Bude užívání léků s čipem povinné?

Sobota, 8. 6. 2013, 14:40 -

Minulý rok v červenci schválil1 americký federální „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“ - FDA) distribuci pilulek s přidaným obsahem tzv. „jedlých“ elektronických mikročipů pro vnitřní užití v zažívacím ústrojí živých lidských bytostí. Jakkoliv to může znít pro někoho až fantasticky, tak přesto jde o realitu: Evropská unie učinila2 na svém území podobný krok již v srpnu 2010, když podpořila udělení tzv. certifikátu CE3 pro elektronický systém výše zmíněných léčiv. Uvedenými kroky se otevřely dveře k prodeji tzv. „tabletek s čipem“ v rámci euro-atlantického prostoru pro obchodní společnost „Proteus Digital Health“ a k praktické realizaci vize tzv. „totální digitální medicíny“ ve spojení s velkými globálními hráči, mezi něž patří farmaceutické giganty4, významné nadace5 a spolupracující světové vlády.

„Digitální lékařská péče“ má tvořit v uvozovkách ´nový/úžasný svět´6, kde každý předepsaný nebo volně nakoupený lék obsahuje mikročip, který zaručí nejen vstřebání účinné léčebné látky v lidském organismu, ale také posléze vyloučení čipu z těla přirozenou cestou (případně jeho postupné vstřebání) a hlavně dosud nevídanou míru kontroly pacienta, celého zdravotnického systému, navíc s nadějemi očekávané mohutné úspory finančních prostředků díky zamezení plýtvání s nakoupenými medikamenty.

Za vším stojí právě vynález pilulky s mikročipem, který je napájen z fyziologických procesů v lidském těle. Získanou energii7 čip využívá k odesílání nejrůznějších informací skrze živou tkáň třeba do mobilního telefonu (tzv. chytré aplikace) a odtud do prostředí Internetu. Lékař (bohužel nejen on) tak bude moci sledovat on-line průběh léčby, de-facto také soukromý život svého pacienta a mít i detailní přehled o jeho zvycích, pozici přímo na mapě, zdravotním stavu, tělesné teplotě, hladině hormonů, tepové frekvenci aj.

Investoři z celého světa již plánují docílení gigantických tržních obratů mj. díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami a předně s vládami, které se lobbisté snaží přesvědčit o účelnosti zavedení povinné konzumace pilulek s čipem a navazujícího systému „digitální péče“, podobně jako se jim to již povedlo v případě určitých vakcín nebo čipování zvířat.

Otázka zní: Je to správné? Například britský právník Nick Pickles a ředitel organizace „Big Brother Watch“, která hájí zachování občanských svobod, sdělovacím prostředkům oficiálně řekl:

Tahle technologie má v sobě obrovský ziskový potenciál pro oblast zdravotní péče, ale neměla by být zaváděna do praxe na úkor zachování soukromí pacientů.“ - „Pacienti a jejich rodiny, kteří se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by měli být seznámeni s následky svého konání a měli by mít k dispozici kompletní rozpis dat, která jsou o nich zaznamenávána a kdo všechno k nim má přístup.8

Prestižní rozhlasová stanice „Český rozhlas Plus“ zveřejnila na svém webu 5. června 2013 plán americké společnosti Motorola a výše zmíněné firmy „Proteus Digital Health“ na masové zavedení pilulek s mikročipem pro účely identifikace občanů. Jednoduše řečeno: Člověk spolkne očipovanou tabletku a ta vyšle skrze lidské tělo signál s jedinečným číslem (nebo dalšími údaji) do přijímacího zařízení, které zprostředkuje kontakt s databází verifikovaných informací a posléze například umožní oprávněný přístup třeba k automobilu, domovnímu zámku, bankovnímu účtu, firemním datům atd. podobně jako v případě čipování psů nebo koček.

Znamená to: Máme se tedy stát „domácími mazlíčky“ v rukou globálních hráčů světové ekonomiky/politiky a nebo si raději zachováme svou svobodu? Vzdáme se svého soukromí a víry nebo výhrady svědomí na úkor pohodlného života tzv. „na vodítku“? Bude nás moci policie na ulici skenovat a hledat v našich tělech povinně přítomné identifikační mikročipy? Co když nás - již řádně očipované a odvyklé svobodě - najednou naši noví páni opustí? Kdo bude zodpovědný za zdravotní a etická rizika? Takové otázky budou muset řešit již v blízké budoucnosti nejen volení zastupitelé České republiky.

Velmi výstižně se v této souvislosti vyjádřili představitelé prestižní americké nadace „Electronic Frontier Foundation“, která se zastává práv/svobod občanů:

Google, vlády a technologičtí experti si musí daleko více uvědomit, že ignorování základní potřeby lidí na zachování svého soukromí i vůči inovacím, které neustále činíme součástí našich životů, nejenom umožňuje doslova invazi do našeho osobního světa a zvyklostí, ale otevírá to také dveře k budoucímu zneužití pravomocí.9

***

Společenství webu Necipujtenas.cz pravidelně upozorňuje na reálná rizika povinného čipování živých tvorů - lidí a domácích zvířat. Především naše vlastní praktické zkušenosti ve věci legálního/pokojného/občanského odporu vůči povinné (nikoliv dobrovolné) implantaci cizích těles (mikročipů) do zvířecích těl, které jsme načerpali v průběhu realizace několika petic v Ostravě10, pak přinášejí poznání: jak urputní/bezcitní a svobodnou/slušnou diskusí pohrdající dokáží zdejší politici být, pokud jim jde o silové prosazení (formou vyhlášky a kontrol městské policie) nějakého názoru vůči stovkám tisíc svobodných lidských bytostí. Takové chování politické reprezentace vytváří tristní situaci, která spolu s některými veřejně pronesenými výroky „reprezentantů lidu“ na jednání zastupitelstva statutárního města Ostravy mj. z března roku 2013 o podpoře plošného čipování občanů11 ovšem přirozeně a nutně vede širokou veřejnost k obavám z povinného zavedení výše popsaných léčiv s přidaným obsahem mikročipů - tentokrát již přímo ze zákona - včetně všech s tím spojených databází, nových povinností, zdražování, špiclování, likvidace přirozených práv a svobod garantovaných Listinou v rámci ústavního pořádku České republiky.

Občané by se měli svých zastupitelů ptát, zda budou hlasovat pro systém plošného zavedení této nově předpokládané „čipovací povinnosti“ a pokud ano: jestli si vůbec uvědomují dopady podobného opatření na praktický život např. věřících lidí, dále zdravotní, právní, finanční, etická aj. rizika. Lze bohužel očekávat: Politici budou zřejmě opět používat (viz případ vyhlášek o povinném čipování psů) v rámci svého pokusu o prosazení progresivního „tabletkového čipování“ legální propagandu („nálepkování“), tedy že tzv. „zodpovědný občan“ přeci musí platit (podobně jako v případě čipování psů) za moderní „digitální medicínu“, jinak by byl tzv. „nezodpovědný“ a … zdraví samozřejmě stojí peníze, což je sice fakt, nicméně nemít možnost volby léčbu akceptovat či nikoliv a být ze zákona dokonce bez šance zvolit si mezi pilulkou s čipem (dotovanou státem a proto levnější) a nebo tabletkou bez čipu (paradoxně nedotovanou a tedy reálně dražší) za férových cenových/etických podmínek (ty by umožnil pouze opravdu svobodný trh, který neexistuje) může představovat další vážný posun na cestě k vytvoření obludného/otrockého systému zdravotní péče a tzv. čipové totality12.

Vždyť už i mainstreamový Český rozhlas na svých oficiálních stránkách v červnu 2013 uvádí, že:

Odborníci si jsou samozřejmě vědomi podobnosti těchto systémů s částí varovného proroctví z biblické Apokalypsy, které se týká tzv. Čísla zvířete. DŮLEŽITÉ PROTO JE, ABY TYTO SYSTÉMY NEBYLY POVINNÉ, ALE VOLITELNÉ.13

 

Připomeňme si dále také argumenty Evropské unie k otázce povinného čipování, které již web Necipujtenas.cz publikoval v materiálu Rizika čipování:

ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“)14 Z 16. BŘEZNA 200515 VARUJE PŘED ŘADOU POTENCIÁLNÍCH RIZIK A PROBLÉMŮ MJ. V SOUVISLOSTI S IMPLANTOVANÝMI MIKROČIPY:  

 1. zneužití dat obsažených v implantátech, obzvláště pokud jsou tato data přístupná skrze různé digitální sítě
 2. nebezpečí pro „důstojnost16 a zachování „integrity17 (nedotknutelnosti)
 3. hrozba nadměrné kontroly, ovládnutí lidské společnosti a jednotlivých lidských bytostí
 4. zrušení intimity, soukromí

Zpráva dále rozvíjí teze mj. o implantátech mikročipů a zastává v tomto smyslu následující stanoviska:

 • Jakýkoliv typ implantátu vyžaduje striktní-předběžný výzkum dopadu na oblast narušení soukromí.
 • Je nutné, aby především moc výkonná a zákonodárná zastávaly zásadu tzv. „předběžné opatrnosti18 obzvláště v situacích evidentní existence rizik, možností vzniku újmy a „vědecké nejistoty19 ve vztahu k rozsahu všech potenciálních hrozeb.
 • Věda musí nejprve stanovit v dlouhodobém výzkumu možné dopady na sociální, kulturní a zdravotní otázky společnosti i jedince.
 • Nejrůznější formy implantátů a jejich aplikace na zvířatech ukazují již dnes jasné příklady toho, co by se mohlo stát také lidským bytostem.20
 • Autoři zprávy kritizují americký „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“, FDA)21 za svolení k implantaci mikročipů do lidských bytostí ze dne 12. října 200422, když sám tento úřad vyjmenoval ve svém posudku řadu nebezpečných rizik včetně „vědecké nejistoty“ a tím vlastně nezachoval pro společnost tolik důležitou zásadu tzv. „předběžné opatrnosti“23.
 • Vždy musíme velmi dobře rozlišovat a zkoumat, zda je vůbec opravdu nutné nějaké opatření zavádět a zda prostředky, kterými je tak činěno: jsou relevantní a přiměřené.
 • Je nezbytně nutné respektovat autonomii každé lidské bytosti a její chápání svobody tak, aby nemohlo dojít k porušení svobody volby především vzhledem ke zdravotnímu stavu, sebekontrole a osobnímu vlivu na stav vlastního organismu.
 • DOBROVOLNÝ SOUHLAS JE NAPROSTO NUTNÝ – PŘESTO SÁM O SOBĚ NEDOSTAČUJÍCÍ – K TOMU, ABYCHOM VŮBEC MOHLI LEGITIMIZOVAT UŽITÍ IMPLANTÁTŮ. KAŽDÉ TAKOVÉ UŽITÍ NESMÍ BÝT NIKDY PROVÁDĚNO PROTI VŮLI ČLOVĚKA A NEBO BEZ JEHO VĚDOMÍ. KDOKOLIV MUSÍ MÍT VŽDY PRÁVO ODMÍTNOUT IMPLANTÁT, POŽADOVAT JEHO VYJMUTÍ (POKUD JE TO TECHNICKY MOŽNÉ) A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁN JEHO NESOUHLAS S NAVRŽENOU METODOU LÉČBY.24
 • Obzvláště je třeba věnovat pozornost těm implantátům, které:
 1. nejdou z těla lehce odstranit (podle údajů „Americké veterinární asociace“ - „American Veterinary Medical Association“ AVMA25 - mikročipy voperované domácím zvířatům patří také mezi problematicky odstranitelné implantáty)26
 2. mohou ovlivnit nebo změnit psychické funkce, identitu, individualitu, autonomii
 3. jsou schopny propojení s různými digitálními datovými sítěmi a díky tomu vystavují nositele čipu různým formám zneužití dat např. ke sledování občanů nebo různým dalším formám potenciální manipulace
 4. slouží k vojenským operacím
 5. využívají různých „dotěrných“ technologií a snaží se nahradit normální smyslové vnímání
 6. se snaží o docílení vlivu nad společností a nebo v budoucnu teprve ovlivní z biologického a kulturního hlediska celé příští generace
 • Z etického pohledu je nutné rozvíjet potenciál obrany občanských práv vůči všem novým technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí.
 • Každý má právo rozhodnout: komu zpřístupní (nebo nikoliv) svá data, jak s nimi bude nakládáno, kdo s nimi bude pracovat a za jakým účelem (zcela stěžejní moment). Toto právo je důležité obzvláště v době, kdy již mají jednotlivé implantáty možnost být on-line propojeny v jeden velký monitorovací systém, který pak dokáže poskytnout ucelený obrázek života každé individuální bytosti (např. pro potřeby sledování výkonnou mocí). ŽÁDNÝ TAKOVÝ SYSTÉM SE NIKDY NESMÍ STÁT NÁSTROJEM NEOBHAJITELNÉ RESTRIKCE NEBO NEGACE ZÁKLADNÍCH PRÁV. JAKÉKOLIV UŽITÍ IMPLANTÁTŮ PRO OVLÁDNUTÍ SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA: NESMÍ BÝT DOVOLENO.
 • Implantáty by nikdy neměly být příčinou vzniku „třídní společnosti27 nebo způsobovat další prohloubení příkopu mezi průmyslovými zeměmi a zbytkem světa.
 • Z hlediska implantátů by měly být zakázány následující možnosti jejich využití:
 1. "kyber-rasismus28
 2. změna identity, paměti, vnímání sebe sama a ostatních
 3. posílení schopností za účelem dosažení převahy nad druhými
 4. vynucování si poslušnosti nátlakem vůči lidem, kteří tyto implantáty nepoužívají
 • Implantáty používané pro účely sledování populace ohrožují ve velké míře lidskou důstojnost. Mohou být zneužity výkonnou mocí nebo zločinci k posílení jejich vlastní moci nad druhými lidmi. Každé takové užití implantátů může být v demokratické společnosti ospravedlnitelné pouze z hlediska urgentní nutnosti a to pouze tehdy, pokud není možné použít méně obtěžující metody (např. paralela v případě čipů pro domácí zvířata, které se dají vhodně nahradit např. tetováním, obojkem apod.). Vždy je zapotřebí trvat na tom, aby byl celý proces pod kontrolou nezávislého soudu. 

***
Naše společnost by si konečně měla v této souvislosti také jasně odpovědět na otázku: Proč máme vůbec Listinu práv a svobod, když nakonec vždycky dají politici přednost finančnímu zájmu (byť často zahalenému do vznosného hávu např. ochrany ovzduší aj.) nad zachováním přirozených práv/svobod občanů České republiky? Listina, která je pouze cárem papíru, pak postrádá jakýkoliv smysl a můžeme ji rovnou škrtnout z našeho ústavního pořádku. Nebo ji tam máme pouze pro okrasu a jako historický relikt minulosti či pro případ intelektuálních diskusí na zahraničně-politických fórech Organizace spojených národů? Listina a v ní obsažená přirozená práva/svobody jsou zde přeci nikoliv pro nějaké akademické diskuse, nýbrž z důvodů ochrany občanů v jejich každodenním praktickém životě před zvůlí moci výkonné/zákonodárné. Bohužel na to zapomínáme a mohutný marketingový potenciál naší exekutivy placený nedobrovolně z peněz daňových poplatníků tento fakt umně přikrývá mediální mlhou, kde už prý na svobodu nezbývá prostor ani čas. Jde o „přežitek“ a nebo dokonce - světe div se - o anarchii. Zastupitelé odmítají slyšet hlas svých voličů a podporovat osvobození občanů od nejrůznějších nesmyslných břemen, povinností atd. Pořád se vymlouvají na nedostatek kompetencí! Nemají na to čas! Politici se již slova svoboda dokonce bojí a nebo jím šermují pouze před volbami. Neskutečné!

Jenže: Co z toho pak plyne? Smutný fakt: Neznalost a zanedbávání ústavně garantovaných práv/svobod, permanentní odmítání hájení těchto nejvyšších hodnot naší civilizace přímo v praxi a velice nebezpečné nadřazování vůle úzké tzv. všemocné elity (byť zvolené ve svobodných volbách) nad přirozené právo občanů s možným důsledkem vzniku tyranie. Vždyť ještě desítky let po roce 1989 stále mají lidé strach. Moc výkonná/zákonodárná pak toho prostě využívají: počítají s tím, že se občané dobrovolně vzdají svých ústavních práv a budou - nazvěme to správným jménem - bezmyšlenkovitě kolaborovat, či se nechají „uplatit“ za nějakou tu stovečku nebo marketingovou výhodu milostivě/vrchnostensky uvolněného příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Není však všem dnům konec.

Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene a všech hrozeb s tím spojených pro svobodný život každého slušného občana naší vlasti.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo—1220770; http://medicalxpress.com/news/2012-01-british-pharmacy-chain-roll-out-smart.htmlhttp://www.nature.com/news/say-hello-to-intelligent-pills-1.9823; http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html; http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php; http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/323-usa-schvalily-polykaci-pilulky-s-mikrocipem-rfid.aspx; http://proteusdigitalhealth.com/assets/AuYeung_NetworkedSystemForSelfManagement3.pdf; http://proteusdigitalhealth.com/future/; http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20compl_en.pdf; http://www.chipmenot.org/microchiprisks.htm

_______________________

1 http://proteusdigitalhealth.com/technology/

2 http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; FDA učinila podobný krok v dubnu 2010 - http://proteusdigitalhealth.com/technology/

3 „Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 27 členskými státy EU a státy EFTA – Evropského sdružení volného obchodu – kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CE

4 Např. společnosti „Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.“ a „Novartis International AG“, které mj. investovaly do projektů firmy „Proteus Digital Health“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/investors/

5 Např. „Bill & Melinda Gates Foundation“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/partners/

6 Viz varovná vize světově proslulého britského spisovatele Aldouse Huxleyho v románu „Brave New World“ z roku 1931.

7 Využití chemických procesů v lidském žaludku a tzv. princip „bramborové nebo citrónové baterie“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery; http://proteusdigitalhealth.com/technology/

8 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html

9 http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php

10 http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava; http://www.necipovani.cz/userFiles/petice-text.pdf

11 http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni_zapis_zastupitelstvo_ostrava_diskuse_cipovani-20-3-2013.pdf

12 Viz také populární symbol „modré a červené pilulky“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill

13 http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo--1220770

14 http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm

15 „Opinion n°20 - 16/03/2005 - Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“ viz http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Dignity

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_uncertainty

20 „/.../ although these applications provide examples of what could be done with humans.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 28)

21 Vládní agentura USA spadající pod resort „zdraví a služeb“ („United States Department of Health and Human Services“ - http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Health_and_Human_Services ), která zodpovídá za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů, biofarmaceutických a krevních produktů viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_kontrolu_potravin_a_léčiv; http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration.

22 Viz archivní dokument na stránkách americké federální „Komise pro cenné papíry“ („U.S. Securities and Exchange Commission“, tzv. „SEC“ - http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission): http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924642/000106880004000587/ex99p2.txt

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle; „One might wonder that the tests on the VeriChip were authorised for medical purposes in the face of such a detailed list of potential risks! The authorisation might have been denied if the precautionary principle had been taken into account in regard to those risks with high uncertainty.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 18)

24 „Indeed, consent is necessary, but is not sufficient, in order to legitimise use of implants – which anyhow should never be performed against the data subject’s wishes and/or unbeknownst to him/her. As regards any choice related to one’s health, the data subject has the right to always object to an implant and have it removed, if this is technically possible – without prejudice to the informed consent requirement as well as to the right to refuse medical treatment.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 20)

25 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Veterinary_Medical_Association

26 „We do not recommend that you have your pet’s microchip removed /.../ removing one is more involved and may require general anesthesia and surgery.“, cit. dle https://www.avma.org/KB/Resources/FAQs/Documents/microchipping_faq.pdf

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Class_society; např. povinné čipování zvířat a lidí, které musí být hrazeno občany na jejich vlastní náklady včetně všech škod, které jsou s tím potenciálně spojené: to vše vytváří podhoubí pro růst velkých sociálních rozdílů a vznik třídní společnosti.

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_racism

www.necipujtenas.cz

 

« zpět do rubriky


Komentáře

Куплю дом Красноярск

<a href=http://xn--d1abkaamepch5h.xn--p1ai/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://solovei.info/url/?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://100kursov.com/away/?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Tor .onion urls directories

Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://darknetlinks.net>Tor Link Directory</a> As intrude on onion site. Since it cast not be possible to show off onion sites in a widespread browser, you calamity to download Tor Browser to your computer or fictile chart to access them. Or partake of a specialized online service. Exclusive to the ostrava-online.cz DARKNET - Onion links directory on hidden Internet http://torcatalog.com DARKNET - Wiki Links Tor Urls Nor onion - Links to onion sites tor browser List of links to onion sites dark Internet

Куплю дом Красноярск

<a href=http://domsporta.com.xx3.kz/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://vkmonline.com/away?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://imsprice.ru/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://web-tulun.ru/info/r.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Где купить торцовочную пилу Sturm?

Торцовочная пила Sturm! MS5525WM (https://штурм.рус) — это практичная и мощная модель для уверенной обработки длинных заготовок и выполнения работ с повышенными требования по качеству реза. Инструмент оснащен увеличенным пильным диском, встроенным протяжным механизмом, винтовым зажимом для прочной фиксации заготовок и предотвращающие их опрокидывание выдвижными боковыми суппортами. Благодаря большому поворотному столу, фиксирующемуся в любом положении, наличию удобной регулировки с прецизионными шкалами для точной настройки нужного наклона пилу можно уверенно выставить в рабочую позицию на предварительно заданные параметры косых пропилов. В торцовочную пилу Sturm! MS5525WM встроен проецируемый на заготовку лазерный указатель, позволяющий правильно разметить линию пропила и обеспечивает высокую точность проведения проложенных резов. Безопасный сдвигающийся кожух и бесступенчатая регулировка глубины пропила с удобной шкалой и фиксацией без ключа облегчает работу с заготовками. Пила Sturm! MS5525WM имеет устойчивую к деформациям литую опорную платформу, которая обеспечивает точные параметры наклонного реза. Так же имеется принудительный выдув пыли из рабочей зоны реза, наличие фильтромешка для опилок и дополнительная возможность подключения к пылесосу улучшает условия труда. Цилиндрический редуктор с косозубым зацеплением обладает низким уровнем шума и минимальной вибрацией, повышает аккуратность граней пропила и общую производительность операций. В нашем интернет-магазине Вы можете купить торцовочную пилу Sturm! MS5525WM по выгодной цене! - [url=https://www.xn--l1ahfex.xn--p1acf]Купить Sturm! MS5525WM[/url], [url=http://www.xn--l1ahfex.xn--p1acf]Sturm! MS5525WM купить[/url] Комплектация (http://штурм.рус): ? струбцина — 1 шт.; ? торцовочная пила — 1 шт.; ? мешок-пылесборник — 1 шт.; ? шестигранник — 2 шт.; ? инструкция по эксплуатации — 1 шт.; ? инструкция по безопасности — 1 шт. Приобрести - [url=https://www.xn--l1ahfex.xn--p1acf/sturm-ms5525wm/]Торцовочная пила Sturm MS5525WM[/url] - https://www.xn--l1ahfex.xn--p1acf/sturm-ms5525wm/, [url=http://www.xn--l1ahfex.xn--p1acf/sturm-ms5525wm/]Sturm MS5525WM[/url] - http://www.xn--l1ahfex.xn--p1acf/sturm-ms5525wm/, пила с длинным протягом - [url=https://www.xn--l1ahfex.xn--p1acf/sturm-ms5525wm/]Торцовочная пила Sturm MS5525S[/url] - https://www.xn--l1ahfex.xn--p1acf/sturm-ms5525s/, [url=http://www.xn--l1ahfex.xn--p1acf/sturm-ms5525wm/]Sturm MS5525S[/url] - http://www.xn--l1ahfex.xn--p1acf/sturm-ms5525S/

List of links to onion sites dark Internet

Exclusive to the ostrava-online.cz DARKNET - Onion links directory on deep Internet http://darknetlinks.net DARKNET - Hidden Wiki Tor Tor Link Directory - Links to onion sites tor browser List of links to onion sites dark Internet Tor Browser is angelic because it is attainable without blocking and all kinds of prohibitions to descend upon not not the everyday, all attainable sites, and the so-called "onion", anonymous sites of the Internet network. They are placed in the onion thing and do not unenclosed in the apparent network, so you can access onion sites exclusive exhaustively Tor. Inferior is a laundry catalogue of onion-sites that are remarkably well-liked in the network, and some of them obyazatelno constraint to stick out in when you first be met by with the network. Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://darkweblinks.biz>Dir Tor sites</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://semey.city/redirekt.html?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Продам ацеллбию

Продам ацеллбию 500мг 5уп по 8т.р.Пишите в WhatsApp:8-916-790-41-31.В Москве. Слава.

голые девушки видео бесплатно

Смотрите [url=http://free-porn.top/]free shemale fuck shemale porn[/url] всего самое лучшее и качественное http://free-porn.top/categories/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%B5/ порно на просторах нашего сайта. Порно ролики, которые представлены здесь, способны возбудить каждого. Много голых сисек, упругих задниц и истекающих ароматным [url=http://free-porn.top/categories/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5/]порно зрелые женщины кончают на лицо[/url] соком пилоток ждут один тебя.

Куплю дом Красноярск

<a href=https://rostovmama.ru/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://glazev.ru/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://xn--d1abkaamepch5h.xn--p1ai/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://vkmonline.com/away?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Links Tor sites onion http://darkweb2020.com

Exclusive to the ostrava-online.cz DARKNET - Catalogue .onion urls in tor browser http://torcatalog.com DARKNET - Tor Wiki list Dark Wiki onion Urls Tor - Directory onion tor sites List of links to onion sites dark Internet As an surrogate of summary access to the resources of the darkness Internet, effective the directory onion sites. It contains all known pages that are convenient contrariwise in the TOR network. Energetic quick access to the resources of the trace Internet, utilize the directory onion sites. It contains all known pages that are existing on the antipathetic in the TOR network. Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://darkweblinks.biz>Deep Web Tor</a>

высокооплачиваемая работа для девушек

<a href=https://rabotavescortsochi.com/>работать в эскорт краснодар</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://psychol-ok.ru.xx3.kz/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://www.ulyanovskcity.ru/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://xn--d1abkaamepch5h.xn--p1ai/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://www.nfsko.ru/away.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Продажа насосных станций в Москве

выбрать и купить насосную станцию в Москве по выгодной цене можно в нашем интернет-магазине - https://7filtrov.shop! Доставка приобретённой насосной станции по Москве в течение 1-2 рабочих дней. Мы представляем широкий ассортимент насосных станций для загородного дома. Приобретая насосную станцию у нас магазине Вы получаете, сертифицированный товар по низкой стоимости с гарантией от производителя. [url=https://7filtrov.shop/catalog/nasosy/nasosnye_stantsii/]купить насосную станцию[/url] [url=https://vk.cc/bXtPas]насосные станции для дома[/url] [url=https://clc.am/tZDtkA]купить насосную станцию для дачи[/url] [url=https://goo-gl.ru/wmZLu]купить насосную станцию для колодца[/url], Насосная станция используется для подачи воды в дом из колодца, скважины и других источников. Насосную станцию необходимо устанавливать в определенном утеплённом месте, а трубопровод обязательно должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта. [url=https://qps.ru/MjvZb]автоматические насосные станции москва[/url] [url=https://clck.ru/SuYmW]насосные станции с защитой от сухого хода[/url] [url=https://tinyurl.com/y6s9v59c]мини насосные станции москва[/url] [url=https://is.gd/Pm8UwM]мини насосные станции москва[/url], Типы насосных станций: Многоступенчатые насосные станции обладают повышенным напором и производительностью в отличие от центробежных. Насосные станции со встроенным эжектором позволяют увеличить подъём воды с глубины до 10 метров. Продажа насосных станций в Москве с доставкой по России! - https://7filtrov.shop/catalog/nasosy/nasosnye_stantsii/

Куплю дом Красноярск

<a href=http://www.nfsko.ru/away.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

музыка голых женщин

Большая [url=http://sosyha.online/categories/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/]порно фильм обмен мамочками[/url] коллекция [url=http://sosyha.online/]порево монашек[/url] ххх секс роликов с русским поревом, которую можно походить бескорыстно онлайн на http://sosyha.online/categories/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB/

Exclusive to the ostrava

Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://darknettor.com>Deep Web Tor</a> Exclusive to the ostrava-online.cz DARKNET - Catalogue .onion links in deep Internet http://onionwiki.net DARKNET - Hidden Wiki Tor Dark Wiki onion Urls Tor - Directory onion tor sites List of links to onion sites dark Internet Where to into into the custody of links to exciting sites on domains .onion? Dippy they are called sites in the network TOR? Sites an intention to the tor browser. The mind-boggling upswing of Onion is the skills to upon any website without all kinds of locks and bans. The highest division of behest bulk users received uncommon "onion sites" fossil in anonymous mode. Tor .onion urls directories http://darknetlinks.net

Куплю дом Красноярск

<a href=https://716.kz/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://www.nfsko.ru/away.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://openlink.ca.skku.edu/link.n2s?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

сайт

[url=https://musmp3.site]музыка бесплатно регистрации[/url]

Куплю дом Красноярск

<a href=http://pavon.kz/proxy?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

how to write essay prompts

Hope all is good, [b]Loyalty Discounts ==[/b] >>>[b][url=http://bit.ly/3swFd96]View Full-Time Courses Subscribe !!! [/url][/b] <<< [url=http://bit.ly/3swFd96][img]https://1.bp.blogspot.com/-LSp2uKok5fU/YDtb4j7fZ0I/AAAAAAAAAJA/nSDAHKLbzdMY3jNm5gmAzyb5bbzJ8jHXQCLcBGAsYHQ/s0/7a.jpg[/img] [/url] Sometimes, professors don’t have enough time to devote to every student in need, which doesn’t make your education easier. write a 2000 word essay http://bit.ly/3sKwujp pay to write essay uk. You’re not giving the reader a preview—you’re setting up the narrative. how i write good essay http://bit.ly/3bM92eO write an essay global warming. Learning how to write an essay introduction is the best start of the essay writing process. how to write essay sat http://bit.ly/3uxucpI books to write essays about. Providing writing help to others such as academic students, large and small businesses, and even producing well written content for reading audiences is important. write an essay about jogging [url=http://bit.ly/3sA1QJH]how to write essay about[/url] write essay on republic day. To condense what you’re trying to say into a short, snappy summary for you to work from, try making an Elevator Pitch’ style summary of what you intend to write and why readers should be interested in it. write my college application essay [url=http://bit.ly/3q4DJBm]how i write essay examples[/url] write essay in a day. You need to ask about going over the word count because it depends on the instructor. write essay to win house [url=http://bit.ly/2MtBrxE]how to write humorous essays[/url] help write my essay free. In writing there is nothing more important than the essay topic you choose. [url=https://maps.google.jo/url?q=https://goodessay78.blogspot.com/]see post[/url] how to write general essay. https://cse.google.com.eg/url?q=https://easyeyehalloweenmakeup.blogspot.com/ [url=https://cse.google.com.ec/url?q=https://easyeyehalloweenmakeup.blogspot.com/]https://cse.google.co.ma/url?q=https://easyeyehalloweenmakeup.blogspot.com/[/url] https://howtowritethesisstatement.blogspot.com/2020/11/essay-tips-how-to-write-reflection.html https://howtowriteanintroductionforanessay.blogspot.com/2019/06/essay-critique-guidelines-english-major.html https://writingqualitativeessay.blogspot.com/2021/01/write-my-essay-help-editapaper-com-ada.html https://comparingandcontrastingessay.blogspot.com/2021/03/how-to-write-comparison-and-contrast.html [url=https://howtowritethesisstatement.blogspot.com/2020/11/essay-writing-how-to-write-essay-in-7.html]https://howtowritethesisstatement.blogspot.com/2020/11/essay-writing-on-my-dream-job.html[/url] [url=https://howtowriteanintroductionforanessay.blogspot.com/2019/06/essay-essay-essay-how-to-write-five.html]https://howtowriteanintroductionforanessay.blogspot.com/2019/06/essay-hook-13-effective-sentences-to.html[/url] [url=https://writingqualitativeessay.blogspot.com/2021/01/write-my-essay-in-1-hour-spokane-before.html]https://writingqualitativeessay.blogspot.com/2021/01/write-my-essay-in-24-hours-youngstown.html[/url] [url=https://comparingandcontrastingessay.blogspot.com/2021/03/how-to-write-comparison-contrast-essay.html]https://comparingandcontrastingessay.blogspot.com/2021/03/how-to-write-conclusion-for-formal.html[/url]

Куплю дом Красноярск

<a href=https://newsletters.consultant.ru/go/?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Tor Wiki list http://linkstoronionurls.com

Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://toronionurlsdirectories.biz>Onion web addresses of sites in the tor browser</a> or impolite access to the resources of the shadow Internet, capitalize on the directory onion sites. It contains all known pages that are at single's fingertips lone in the TOR network. Recompense keen access to the resources of the remnant Internet, play the directory onion sites. It contains all known pages that are within easy reach how on earth in the TOR network.mobile Tor Wiki urls onion http://onionwiki.net

сайт

[url=https://newmus.site]музыка онлайн без[/url]

Куплю дом Красноярск

<a href=https://www.cybersport.ru/redirector/1?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://delyagin.ru/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://www.profootball.ua/php/forward.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://itboat.com/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

внж в новокузнецке

<a href=https://100kursov.com/away/?url=https://perevod42.com>перевод аттестата</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://kyzmet.zhambyl.zhetisu.gov.kz/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

сайт

[url=https://starmus.site]новинки музыки 2021 скачать бесплатно[/url]

http://torlinks.site Tor Wiki urls onion

Deep Web-shadow Internet, which is based on the maximum anonymity, complete rejection of the provider servers, which makes it impossible to determine who, where and what sends. This is created using onion routing. Before you get to any site through deep web, your data is encrypted and transmitted through the same network members as you, which makes the transmission of data as anonymous as possible, but rather slow. Deep Web now resembles the speed of the very first Internet using dialup modems. The sites are on it are encrypted with the domain names .onion. It was Tor that created the largest onion network. It is a network in which there are no rules, laws, and countries.What can be purchased in the domain zone .onion? Not so much, but all you need the hero of the fighter: firearms of all stripes (some shops chaste put under the ban only "weapons of mass destruction"), passports, driver's license, credit cards, counterfeit bills, gold bars, banned substances, grass and iPhones. They say you can still buy killers, slaves or human organs. How to get on the Dark Web Technically, this is not a difficult process. You simply need to install and use Tor. Go to www.torproject.org and download the Tor Browser, which contains all the required tools. Run the downloaded file, choose an extraction location, then open the folder and click Start Tor Browser. That's it. The Vidalia Control Panel will automatically handle the randomised network setup and, when Tor is ready, the browser will open; just close it again to disconnect from the network. http://wikitoronionlinks.com

Куплю дом Красноярск

<a href=http://www.russiacompany.ru/recent/index.htm?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://solovei.info/url/?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://glazev.ru/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Продам ацеллбию

Продам ацеллбию 500мг 5уп по 8т.р.Пишите в WhatsApp:8-916-790-41-31.В Москве. Слава.

Куплю дом Красноярск

<a href=http://xn--d1abkaamepch5h.xn--p1ai/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://www.profootball.ua/php/forward.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Přidat komentář