Bude užívání léků s čipem povinné?

Sobota, 8. 6. 2013, 14:40 -

Minulý rok v červenci schválil1 americký federální „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“ - FDA) distribuci pilulek s přidaným obsahem tzv. „jedlých“ elektronických mikročipů pro vnitřní užití v zažívacím ústrojí živých lidských bytostí. Jakkoliv to může znít pro někoho až fantasticky, tak přesto jde o realitu: Evropská unie učinila2 na svém území podobný krok již v srpnu 2010, když podpořila udělení tzv. certifikátu CE3 pro elektronický systém výše zmíněných léčiv. Uvedenými kroky se otevřely dveře k prodeji tzv. „tabletek s čipem“ v rámci euro-atlantického prostoru pro obchodní společnost „Proteus Digital Health“ a k praktické realizaci vize tzv. „totální digitální medicíny“ ve spojení s velkými globálními hráči, mezi něž patří farmaceutické giganty4, významné nadace5 a spolupracující světové vlády.

„Digitální lékařská péče“ má tvořit v uvozovkách ´nový/úžasný svět´6, kde každý předepsaný nebo volně nakoupený lék obsahuje mikročip, který zaručí nejen vstřebání účinné léčebné látky v lidském organismu, ale také posléze vyloučení čipu z těla přirozenou cestou (případně jeho postupné vstřebání) a hlavně dosud nevídanou míru kontroly pacienta, celého zdravotnického systému, navíc s nadějemi očekávané mohutné úspory finančních prostředků díky zamezení plýtvání s nakoupenými medikamenty.

Za vším stojí právě vynález pilulky s mikročipem, který je napájen z fyziologických procesů v lidském těle. Získanou energii7 čip využívá k odesílání nejrůznějších informací skrze živou tkáň třeba do mobilního telefonu (tzv. chytré aplikace) a odtud do prostředí Internetu. Lékař (bohužel nejen on) tak bude moci sledovat on-line průběh léčby, de-facto také soukromý život svého pacienta a mít i detailní přehled o jeho zvycích, pozici přímo na mapě, zdravotním stavu, tělesné teplotě, hladině hormonů, tepové frekvenci aj.

Investoři z celého světa již plánují docílení gigantických tržních obratů mj. díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami a předně s vládami, které se lobbisté snaží přesvědčit o účelnosti zavedení povinné konzumace pilulek s čipem a navazujícího systému „digitální péče“, podobně jako se jim to již povedlo v případě určitých vakcín nebo čipování zvířat.

Otázka zní: Je to správné? Například britský právník Nick Pickles a ředitel organizace „Big Brother Watch“, která hájí zachování občanských svobod, sdělovacím prostředkům oficiálně řekl:

Tahle technologie má v sobě obrovský ziskový potenciál pro oblast zdravotní péče, ale neměla by být zaváděna do praxe na úkor zachování soukromí pacientů.“ - „Pacienti a jejich rodiny, kteří se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by měli být seznámeni s následky svého konání a měli by mít k dispozici kompletní rozpis dat, která jsou o nich zaznamenávána a kdo všechno k nim má přístup.8

Prestižní rozhlasová stanice „Český rozhlas Plus“ zveřejnila na svém webu 5. června 2013 plán americké společnosti Motorola a výše zmíněné firmy „Proteus Digital Health“ na masové zavedení pilulek s mikročipem pro účely identifikace občanů. Jednoduše řečeno: Člověk spolkne očipovanou tabletku a ta vyšle skrze lidské tělo signál s jedinečným číslem (nebo dalšími údaji) do přijímacího zařízení, které zprostředkuje kontakt s databází verifikovaných informací a posléze například umožní oprávněný přístup třeba k automobilu, domovnímu zámku, bankovnímu účtu, firemním datům atd. podobně jako v případě čipování psů nebo koček.

Znamená to: Máme se tedy stát „domácími mazlíčky“ v rukou globálních hráčů světové ekonomiky/politiky a nebo si raději zachováme svou svobodu? Vzdáme se svého soukromí a víry nebo výhrady svědomí na úkor pohodlného života tzv. „na vodítku“? Bude nás moci policie na ulici skenovat a hledat v našich tělech povinně přítomné identifikační mikročipy? Co když nás - již řádně očipované a odvyklé svobodě - najednou naši noví páni opustí? Kdo bude zodpovědný za zdravotní a etická rizika? Takové otázky budou muset řešit již v blízké budoucnosti nejen volení zastupitelé České republiky.

Velmi výstižně se v této souvislosti vyjádřili představitelé prestižní americké nadace „Electronic Frontier Foundation“, která se zastává práv/svobod občanů:

Google, vlády a technologičtí experti si musí daleko více uvědomit, že ignorování základní potřeby lidí na zachování svého soukromí i vůči inovacím, které neustále činíme součástí našich životů, nejenom umožňuje doslova invazi do našeho osobního světa a zvyklostí, ale otevírá to také dveře k budoucímu zneužití pravomocí.9

***

Společenství webu Necipujtenas.cz pravidelně upozorňuje na reálná rizika povinného čipování živých tvorů - lidí a domácích zvířat. Především naše vlastní praktické zkušenosti ve věci legálního/pokojného/občanského odporu vůči povinné (nikoliv dobrovolné) implantaci cizích těles (mikročipů) do zvířecích těl, které jsme načerpali v průběhu realizace několika petic v Ostravě10, pak přinášejí poznání: jak urputní/bezcitní a svobodnou/slušnou diskusí pohrdající dokáží zdejší politici být, pokud jim jde o silové prosazení (formou vyhlášky a kontrol městské policie) nějakého názoru vůči stovkám tisíc svobodných lidských bytostí. Takové chování politické reprezentace vytváří tristní situaci, která spolu s některými veřejně pronesenými výroky „reprezentantů lidu“ na jednání zastupitelstva statutárního města Ostravy mj. z března roku 2013 o podpoře plošného čipování občanů11 ovšem přirozeně a nutně vede širokou veřejnost k obavám z povinného zavedení výše popsaných léčiv s přidaným obsahem mikročipů - tentokrát již přímo ze zákona - včetně všech s tím spojených databází, nových povinností, zdražování, špiclování, likvidace přirozených práv a svobod garantovaných Listinou v rámci ústavního pořádku České republiky.

Občané by se měli svých zastupitelů ptát, zda budou hlasovat pro systém plošného zavedení této nově předpokládané „čipovací povinnosti“ a pokud ano: jestli si vůbec uvědomují dopady podobného opatření na praktický život např. věřících lidí, dále zdravotní, právní, finanční, etická aj. rizika. Lze bohužel očekávat: Politici budou zřejmě opět používat (viz případ vyhlášek o povinném čipování psů) v rámci svého pokusu o prosazení progresivního „tabletkového čipování“ legální propagandu („nálepkování“), tedy že tzv. „zodpovědný občan“ přeci musí platit (podobně jako v případě čipování psů) za moderní „digitální medicínu“, jinak by byl tzv. „nezodpovědný“ a … zdraví samozřejmě stojí peníze, což je sice fakt, nicméně nemít možnost volby léčbu akceptovat či nikoliv a být ze zákona dokonce bez šance zvolit si mezi pilulkou s čipem (dotovanou státem a proto levnější) a nebo tabletkou bez čipu (paradoxně nedotovanou a tedy reálně dražší) za férových cenových/etických podmínek (ty by umožnil pouze opravdu svobodný trh, který neexistuje) může představovat další vážný posun na cestě k vytvoření obludného/otrockého systému zdravotní péče a tzv. čipové totality12.

Vždyť už i mainstreamový Český rozhlas na svých oficiálních stránkách v červnu 2013 uvádí, že:

Odborníci si jsou samozřejmě vědomi podobnosti těchto systémů s částí varovného proroctví z biblické Apokalypsy, které se týká tzv. Čísla zvířete. DŮLEŽITÉ PROTO JE, ABY TYTO SYSTÉMY NEBYLY POVINNÉ, ALE VOLITELNÉ.13

 

Připomeňme si dále také argumenty Evropské unie k otázce povinného čipování, které již web Necipujtenas.cz publikoval v materiálu Rizika čipování:

ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“)14 Z 16. BŘEZNA 200515 VARUJE PŘED ŘADOU POTENCIÁLNÍCH RIZIK A PROBLÉMŮ MJ. V SOUVISLOSTI S IMPLANTOVANÝMI MIKROČIPY:  

 1. zneužití dat obsažených v implantátech, obzvláště pokud jsou tato data přístupná skrze různé digitální sítě
 2. nebezpečí pro „důstojnost16 a zachování „integrity17 (nedotknutelnosti)
 3. hrozba nadměrné kontroly, ovládnutí lidské společnosti a jednotlivých lidských bytostí
 4. zrušení intimity, soukromí

Zpráva dále rozvíjí teze mj. o implantátech mikročipů a zastává v tomto smyslu následující stanoviska:

 • Jakýkoliv typ implantátu vyžaduje striktní-předběžný výzkum dopadu na oblast narušení soukromí.
 • Je nutné, aby především moc výkonná a zákonodárná zastávaly zásadu tzv. „předběžné opatrnosti18 obzvláště v situacích evidentní existence rizik, možností vzniku újmy a „vědecké nejistoty19 ve vztahu k rozsahu všech potenciálních hrozeb.
 • Věda musí nejprve stanovit v dlouhodobém výzkumu možné dopady na sociální, kulturní a zdravotní otázky společnosti i jedince.
 • Nejrůznější formy implantátů a jejich aplikace na zvířatech ukazují již dnes jasné příklady toho, co by se mohlo stát také lidským bytostem.20
 • Autoři zprávy kritizují americký „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“, FDA)21 za svolení k implantaci mikročipů do lidských bytostí ze dne 12. října 200422, když sám tento úřad vyjmenoval ve svém posudku řadu nebezpečných rizik včetně „vědecké nejistoty“ a tím vlastně nezachoval pro společnost tolik důležitou zásadu tzv. „předběžné opatrnosti“23.
 • Vždy musíme velmi dobře rozlišovat a zkoumat, zda je vůbec opravdu nutné nějaké opatření zavádět a zda prostředky, kterými je tak činěno: jsou relevantní a přiměřené.
 • Je nezbytně nutné respektovat autonomii každé lidské bytosti a její chápání svobody tak, aby nemohlo dojít k porušení svobody volby především vzhledem ke zdravotnímu stavu, sebekontrole a osobnímu vlivu na stav vlastního organismu.
 • DOBROVOLNÝ SOUHLAS JE NAPROSTO NUTNÝ – PŘESTO SÁM O SOBĚ NEDOSTAČUJÍCÍ – K TOMU, ABYCHOM VŮBEC MOHLI LEGITIMIZOVAT UŽITÍ IMPLANTÁTŮ. KAŽDÉ TAKOVÉ UŽITÍ NESMÍ BÝT NIKDY PROVÁDĚNO PROTI VŮLI ČLOVĚKA A NEBO BEZ JEHO VĚDOMÍ. KDOKOLIV MUSÍ MÍT VŽDY PRÁVO ODMÍTNOUT IMPLANTÁT, POŽADOVAT JEHO VYJMUTÍ (POKUD JE TO TECHNICKY MOŽNÉ) A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁN JEHO NESOUHLAS S NAVRŽENOU METODOU LÉČBY.24
 • Obzvláště je třeba věnovat pozornost těm implantátům, které:
 1. nejdou z těla lehce odstranit (podle údajů „Americké veterinární asociace“ - „American Veterinary Medical Association“ AVMA25 - mikročipy voperované domácím zvířatům patří také mezi problematicky odstranitelné implantáty)26
 2. mohou ovlivnit nebo změnit psychické funkce, identitu, individualitu, autonomii
 3. jsou schopny propojení s různými digitálními datovými sítěmi a díky tomu vystavují nositele čipu různým formám zneužití dat např. ke sledování občanů nebo různým dalším formám potenciální manipulace
 4. slouží k vojenským operacím
 5. využívají různých „dotěrných“ technologií a snaží se nahradit normální smyslové vnímání
 6. se snaží o docílení vlivu nad společností a nebo v budoucnu teprve ovlivní z biologického a kulturního hlediska celé příští generace
 • Z etického pohledu je nutné rozvíjet potenciál obrany občanských práv vůči všem novým technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí.
 • Každý má právo rozhodnout: komu zpřístupní (nebo nikoliv) svá data, jak s nimi bude nakládáno, kdo s nimi bude pracovat a za jakým účelem (zcela stěžejní moment). Toto právo je důležité obzvláště v době, kdy již mají jednotlivé implantáty možnost být on-line propojeny v jeden velký monitorovací systém, který pak dokáže poskytnout ucelený obrázek života každé individuální bytosti (např. pro potřeby sledování výkonnou mocí). ŽÁDNÝ TAKOVÝ SYSTÉM SE NIKDY NESMÍ STÁT NÁSTROJEM NEOBHAJITELNÉ RESTRIKCE NEBO NEGACE ZÁKLADNÍCH PRÁV. JAKÉKOLIV UŽITÍ IMPLANTÁTŮ PRO OVLÁDNUTÍ SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA: NESMÍ BÝT DOVOLENO.
 • Implantáty by nikdy neměly být příčinou vzniku „třídní společnosti27 nebo způsobovat další prohloubení příkopu mezi průmyslovými zeměmi a zbytkem světa.
 • Z hlediska implantátů by měly být zakázány následující možnosti jejich využití:
 1. "kyber-rasismus28
 2. změna identity, paměti, vnímání sebe sama a ostatních
 3. posílení schopností za účelem dosažení převahy nad druhými
 4. vynucování si poslušnosti nátlakem vůči lidem, kteří tyto implantáty nepoužívají
 • Implantáty používané pro účely sledování populace ohrožují ve velké míře lidskou důstojnost. Mohou být zneužity výkonnou mocí nebo zločinci k posílení jejich vlastní moci nad druhými lidmi. Každé takové užití implantátů může být v demokratické společnosti ospravedlnitelné pouze z hlediska urgentní nutnosti a to pouze tehdy, pokud není možné použít méně obtěžující metody (např. paralela v případě čipů pro domácí zvířata, které se dají vhodně nahradit např. tetováním, obojkem apod.). Vždy je zapotřebí trvat na tom, aby byl celý proces pod kontrolou nezávislého soudu. 

***
Naše společnost by si konečně měla v této souvislosti také jasně odpovědět na otázku: Proč máme vůbec Listinu práv a svobod, když nakonec vždycky dají politici přednost finančnímu zájmu (byť často zahalenému do vznosného hávu např. ochrany ovzduší aj.) nad zachováním přirozených práv/svobod občanů České republiky? Listina, která je pouze cárem papíru, pak postrádá jakýkoliv smysl a můžeme ji rovnou škrtnout z našeho ústavního pořádku. Nebo ji tam máme pouze pro okrasu a jako historický relikt minulosti či pro případ intelektuálních diskusí na zahraničně-politických fórech Organizace spojených národů? Listina a v ní obsažená přirozená práva/svobody jsou zde přeci nikoliv pro nějaké akademické diskuse, nýbrž z důvodů ochrany občanů v jejich každodenním praktickém životě před zvůlí moci výkonné/zákonodárné. Bohužel na to zapomínáme a mohutný marketingový potenciál naší exekutivy placený nedobrovolně z peněz daňových poplatníků tento fakt umně přikrývá mediální mlhou, kde už prý na svobodu nezbývá prostor ani čas. Jde o „přežitek“ a nebo dokonce - světe div se - o anarchii. Zastupitelé odmítají slyšet hlas svých voličů a podporovat osvobození občanů od nejrůznějších nesmyslných břemen, povinností atd. Pořád se vymlouvají na nedostatek kompetencí! Nemají na to čas! Politici se již slova svoboda dokonce bojí a nebo jím šermují pouze před volbami. Neskutečné!

Jenže: Co z toho pak plyne? Smutný fakt: Neznalost a zanedbávání ústavně garantovaných práv/svobod, permanentní odmítání hájení těchto nejvyšších hodnot naší civilizace přímo v praxi a velice nebezpečné nadřazování vůle úzké tzv. všemocné elity (byť zvolené ve svobodných volbách) nad přirozené právo občanů s možným důsledkem vzniku tyranie. Vždyť ještě desítky let po roce 1989 stále mají lidé strach. Moc výkonná/zákonodárná pak toho prostě využívají: počítají s tím, že se občané dobrovolně vzdají svých ústavních práv a budou - nazvěme to správným jménem - bezmyšlenkovitě kolaborovat, či se nechají „uplatit“ za nějakou tu stovečku nebo marketingovou výhodu milostivě/vrchnostensky uvolněného příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Není však všem dnům konec.

Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene a všech hrozeb s tím spojených pro svobodný život každého slušného občana naší vlasti.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo—1220770; http://medicalxpress.com/news/2012-01-british-pharmacy-chain-roll-out-smart.htmlhttp://www.nature.com/news/say-hello-to-intelligent-pills-1.9823; http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html; http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php; http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/323-usa-schvalily-polykaci-pilulky-s-mikrocipem-rfid.aspx; http://proteusdigitalhealth.com/assets/AuYeung_NetworkedSystemForSelfManagement3.pdf; http://proteusdigitalhealth.com/future/; http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20compl_en.pdf; http://www.chipmenot.org/microchiprisks.htm

_______________________

1 http://proteusdigitalhealth.com/technology/

2 http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; FDA učinila podobný krok v dubnu 2010 - http://proteusdigitalhealth.com/technology/

3 „Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 27 členskými státy EU a státy EFTA – Evropského sdružení volného obchodu – kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CE

4 Např. společnosti „Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.“ a „Novartis International AG“, které mj. investovaly do projektů firmy „Proteus Digital Health“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/investors/

5 Např. „Bill & Melinda Gates Foundation“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/partners/

6 Viz varovná vize světově proslulého britského spisovatele Aldouse Huxleyho v románu „Brave New World“ z roku 1931.

7 Využití chemických procesů v lidském žaludku a tzv. princip „bramborové nebo citrónové baterie“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery; http://proteusdigitalhealth.com/technology/

8 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html

9 http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php

10 http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava; http://www.necipovani.cz/userFiles/petice-text.pdf

11 http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni_zapis_zastupitelstvo_ostrava_diskuse_cipovani-20-3-2013.pdf

12 Viz také populární symbol „modré a červené pilulky“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill

13 http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo--1220770

14 http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm

15 „Opinion n°20 - 16/03/2005 - Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“ viz http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Dignity

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_uncertainty

20 „/.../ although these applications provide examples of what could be done with humans.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 28)

21 Vládní agentura USA spadající pod resort „zdraví a služeb“ („United States Department of Health and Human Services“ - http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Health_and_Human_Services ), která zodpovídá za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů, biofarmaceutických a krevních produktů viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_kontrolu_potravin_a_léčiv; http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration.

22 Viz archivní dokument na stránkách americké federální „Komise pro cenné papíry“ („U.S. Securities and Exchange Commission“, tzv. „SEC“ - http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission): http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924642/000106880004000587/ex99p2.txt

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle; „One might wonder that the tests on the VeriChip were authorised for medical purposes in the face of such a detailed list of potential risks! The authorisation might have been denied if the precautionary principle had been taken into account in regard to those risks with high uncertainty.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 18)

24 „Indeed, consent is necessary, but is not sufficient, in order to legitimise use of implants – which anyhow should never be performed against the data subject’s wishes and/or unbeknownst to him/her. As regards any choice related to one’s health, the data subject has the right to always object to an implant and have it removed, if this is technically possible – without prejudice to the informed consent requirement as well as to the right to refuse medical treatment.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 20)

25 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Veterinary_Medical_Association

26 „We do not recommend that you have your pet’s microchip removed /.../ removing one is more involved and may require general anesthesia and surgery.“, cit. dle https://www.avma.org/KB/Resources/FAQs/Documents/microchipping_faq.pdf

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Class_society; např. povinné čipování zvířat a lidí, které musí být hrazeno občany na jejich vlastní náklady včetně všech škod, které jsou s tím potenciálně spojené: to vše vytváří podhoubí pro růst velkých sociálních rozdílů a vznik třídní společnosti.

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_racism

www.necipujtenas.cz

 

« zpět do rubriky


Komentáře

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's remarkable in favor of me to have a web page, which is beneficial designed for my experience. thanks admin Take a look at my blog post: <a href="http://Kolokolchik237.ru/user/CierraHope46/">____________</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything. Do you have any suggestions for novice blog writers? I'd really appreciate it. Also visit my site :: วิเคราะห์บอลวันนี้ - http://Www.Proar.cl/2021/09/16/money-is-crucial-in-sport-betting-go-just/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

My spouse and I stumbled over here different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page repeatedly. Here is my homepage วิเคราะห์บอลวันนี้ - http://www.lab2Lab.it/pregeo/pregeo-160774

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

First of all I want to say excellent blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Many thanks! Feel free to visit my web site: <a href="http://sh419.site/home.php?mod=space&uid=1350783&do=profile&from=space">https://Freefire.bet/slot008-01-08-64/</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi! I just would like to offer you a big thumbs up for your excellent info you've got here on this post. I will be returning to your site for more soon. Check out my webpage - <a href="https://Papervn.com/en/community/profile/fosterkra232227/">บาคาร่าเว็บตรง</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Very nice write-up. I certainly appreciate this site. Keep writing! Review my site คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี - http://c2180621.ferozo.com/foro/index.php?action=profile;u=14773

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I was curious if you ever thought of changing the page layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better? Here is my site - <a href="http://www.biomed-training.com/community/profile/brittneysnow624/">วิเคราะห์บอลวันนี้</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi everyone, it's my first pay a quick visit at this website, and article is actually fruitful for me, keep up posting these types of articles or reviews. Check out my web-site ... <a href="http://Www.Yldt.site/home.php?mod=space&uid=1418577&do=profile&from=space">https://xn--42c6bac8bnke7av4argz1a7nwgub.live/</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This website was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me. Appreciate it! My blog post :: <a href="http://www.paintballnation.ca/community/profile/hildaoneal90211/">วิเคราะห์บอลวันนี้</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. All the best My web blog :: https://xn--42c6bac8bnke7av4argz1a7nwgub.live/ - https://Uklianjiang.com/home.php?mod=space&uid=446726&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Since the admin of this web page is working, no hesitation very quickly it will be well-known, due to its feature contents. my webpage: รับเครดิตฟรี - https://Forum.lsbclan.net/index.php?action=profile;u=757267

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Incredible! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors! my web page :: วิเคราะห์บอลวันนี้ - https://Consumerprotectiongroupus.com/community/profile/dianneriver6813/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This is the perfect blog for everyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that's been discussed for many years. Excellent stuff, just great! Check out my site ... สล็อตเครดิตฟรี - http://Www.fles.hlc.edu.tw/userinfo.php?uid=1231743

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I do not even know how I stopped up here, however I assumed this put up was great. I don't know who you're but certainly you're going to a well-known blogger in the event you aren't already. Cheers! my web-site :: <a href="http://www.goldwellnessacademy.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1298964">สล็อตเว็บตรง</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate? Look into my blog; <a href="https://Www.usalertscam.com/index.php?action=profile;u=24415">__________________</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Appreciate this post. Will try it out. Also visit my homepage :: https://Freefire.bet/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-03-08-21/ - https://www.Cnweigu.com/space-uid-205861.html

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Ridiculous quest there. What occurred after? Thanks! Visit my web site ... https://freefire.bet/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87-31-07-64/ - http://Hotwar.9game.online/home.php?mod=space&uid=34461&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Many thanks! my blog ... <a href="http://Mel.vn/diendan/entry.php?243226-Basics-Of-Online-Slots">เครดิตฟรี</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Asking questions are in fact pleasant thing if you are not understanding anything fully, but this post provides pleasant understanding even. Here is my page: https://freefire.bet/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2-04-08-64/ - https://Www.Caogenshifeng.com/home.php?mod=space&uid=307973&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

If you wish for to grow your familiarity just keep visiting this web site and be updated with the most recent gossip posted here. Feel free to surf to my website ... <a href="https://Onlyforfans.eu/forum/profile/maloriemacmilla/">เครดิตฟรี</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's amazing for me to have a website, which is helpful for my knowledge. thanks admin Check out my homepage สล็อตเครดิตฟรีแค่สมัคร - https://Bbq1234.com/joker-slot/index.php?action=profile;u=2868

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. All the best Have a look at my website: <a href="https://Blogsprdp.com/?p=85723">วิเคราะห์บอลวันนี้</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

If some one needs to be updated with newest technologies afterward he must be go to see this website and be up to date all the time. My page: คาสิโนออนไลน์ - http://Www.Jacinto.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Slotxo777.games%2F%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%2F

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog is in the exact same niche as yours and my users would definitely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Regards! Feel free to surf to my webpage <a href="https://corhuay.com/webboard/index.php?action=profile;u=626828">สล็อตเครดิตฟรี</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this information So i am happy to express that I've an incredibly just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much certainly will make certain to do not disregard this website and provides it a look regularly. my blog post https://Xn--42C6Bac8Bnke7Av4Argz1A7Nwgub.live/ - http://Www.wangdaitz.com/space-uid-570742.html

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Its not my first time to pay a visit this web site, i am browsing this website dailly and obtain pleasant data from here all the time. Check out my page ... วิเคราะห์บอลวันนี้ - http://soumissionfondation.com/college-basketball-picks-stop-jumping-through-hoops-for-a-pittance/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I have learn some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you place to create such a wonderful informative site. Also visit my webpage: <a href="https://bbs.Vlsw.net/home.php?mod=space&uid=40746&do=profile&from=space">https://Freefire.bet/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-03-08-21/</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi there, I enjoy reading all of your article post. I wanted to write a little comment to support you. my web blog; <a href="https://riccardomoschi.Altervista.org/community/profile/ramondarden1810/">วิเคราะห์บอลวันนี้</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

For latest information you have to go to see world wide web and on world-wide-web I found this web page as a finest site for latest updates. Feel free to surf to my web blog; <a href="https://Prettypeople.club/index.php/blog/99181/learn-how-to-earn-money-online-absolutely-no-false-promises/">สล็อตเว็บตรง</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I am no longer sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend a while finding out much more or understanding more. Thanks for excellent information I used to be on the lookout for this info for my mission. My web-site: วิเคราะห์บอลวันนี้ - http://woaitxt.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1072880

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Wow, wonderful weblog layout! How lengthy have you ever been running a blog for? you made running a blog look easy. The entire look of your website is excellent, as neatly as the content! Feel free to visit my website ... <a href="https://bring-it-online.de/community/profile/gudrunbarcenas4/">วิเคราะห์บอลวันนี้</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's hard to find educated people for this topic, however, you sound like you know what you're talking about! Thanks Here is my website ... https://xn--42C6bac8bnke7av4Argz1a7nwgub.live/ - https://Uklianjiang.com/home.php?mod=space&uid=444323&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am encountering difficulties with your RSS. I don't understand the reason why I can't subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!! my web site - <a href="https://www.Lqbcn.com/home.php?mod=space&uid=4882&do=profile&from=space">https://Freefire.bet/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-03-08-21/</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Inspiring quest there. What happened after? Thanks! Also visit my homepage :: เว็บคาสิโน แจกเครดิตฟรี - http://Pellalinternational.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=799864

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This design is incredible! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool! Also visit my blog post; วิเคราะห์บอลวันนี้ - http://albertoagrusa.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=577549

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Quality articles is the main to invite the viewers to pay a visit the website, that's what this website is providing. My page; https://Xn--42C6bac8bnke7av4Argz1a7Nwgub.live - https://Knivesout.Neteasegamer.jp/home.php?mod=space&uid=3645325&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's remarkable to go to see this site and reading the views of all friends about this article, while I am also eager of getting familiarity. Also visit my page :: https://freefire.bet/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87-16-08-64/ - https://luvtas.com/bbs/home.php?mod=space&uid=185778&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Very good site you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here? I'd really like to be a part of online community where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Kudos! My webpage https://xn--42c6bac8bnke7av4argz1a7nwgub.live/ - https://Tanhuaba.xyz/home.php?mod=space&uid=610665&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This design is incredible! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Great post. I used to be checking constantly this blog and I'm impressed! Very useful information specifically the closing section :) I handle such information much. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and best of luck. My site - <a href="https://starfm.me/user/EulaConybeare4/">เว็บสล็อตเครดิตฟรี</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi it's me, I am also visiting this web site daily, this web site is really pleasant and the people are actually sharing fastidious thoughts. Here is my website: เครดิตฟรีกดรับเอง - http://Sidatiz.Blitarkab.go.id/data/we-play-bingo-dont-your-company-bingo-tips-advice-and-strategy-guides-1

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read post! Feel free to surf to my web page: <a href="https://mysitesname.com/story10168163/detailed-notes-on-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%A9-%E0%B8%97">ทํา ตรายาง ด่วน อุตรดิตถ์</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to trade methods with others, be sure to shoot me an e-mail if interested. Also visit my web-site: ____________ - https://race-car.com/forums/showthread.php/16464-Just-want-to-say-Hi?s=7467f94e39c022bd39d02b75372a2dcb

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's really a great and helpful piece of information. I'm glad that you just shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing. Review my website ... <a href="https://www.sbobetclub168.com/%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4/">วิธีเล่นพนันบอลยังไงให้รวย</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission. my web page สล็อตเครดิตฟรี - https://Paninobrillantino.com/it/component/k2/itemlist/user/49682-freecleopatraslotsgreatonlinefun

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I'm quite sure I'll learn many new stuff right here! Good luck for the next! my site - <a href="https://www.sbobetclub168.com/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88/">เผยเทคนิคแทงบอลเต็งอย่างไรให้เข้า</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Greetings! Very helpful advice in this particular article! It is the little changes which will make the greatest changes. Many thanks for sharing! Feel free to visit my website; <a href="http://Www.cruzenews.com/wp-content/plugins/zingiri-forum/mybb/member.php?action=profile&uid=501018">https://xn--42c6bac8bnke7av4argz1A7nwgub.live/</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

Přidat komentář