Bude užívání léků s čipem povinné?

Sobota, 8. 6. 2013, 14:40 -

Minulý rok v červenci schválil1 americký federální „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“ - FDA) distribuci pilulek s přidaným obsahem tzv. „jedlých“ elektronických mikročipů pro vnitřní užití v zažívacím ústrojí živých lidských bytostí. Jakkoliv to může znít pro někoho až fantasticky, tak přesto jde o realitu: Evropská unie učinila2 na svém území podobný krok již v srpnu 2010, když podpořila udělení tzv. certifikátu CE3 pro elektronický systém výše zmíněných léčiv. Uvedenými kroky se otevřely dveře k prodeji tzv. „tabletek s čipem“ v rámci euro-atlantického prostoru pro obchodní společnost „Proteus Digital Health“ a k praktické realizaci vize tzv. „totální digitální medicíny“ ve spojení s velkými globálními hráči, mezi něž patří farmaceutické giganty4, významné nadace5 a spolupracující světové vlády.

„Digitální lékařská péče“ má tvořit v uvozovkách ´nový/úžasný svět´6, kde každý předepsaný nebo volně nakoupený lék obsahuje mikročip, který zaručí nejen vstřebání účinné léčebné látky v lidském organismu, ale také posléze vyloučení čipu z těla přirozenou cestou (případně jeho postupné vstřebání) a hlavně dosud nevídanou míru kontroly pacienta, celého zdravotnického systému, navíc s nadějemi očekávané mohutné úspory finančních prostředků díky zamezení plýtvání s nakoupenými medikamenty.

Za vším stojí právě vynález pilulky s mikročipem, který je napájen z fyziologických procesů v lidském těle. Získanou energii7 čip využívá k odesílání nejrůznějších informací skrze živou tkáň třeba do mobilního telefonu (tzv. chytré aplikace) a odtud do prostředí Internetu. Lékař (bohužel nejen on) tak bude moci sledovat on-line průběh léčby, de-facto také soukromý život svého pacienta a mít i detailní přehled o jeho zvycích, pozici přímo na mapě, zdravotním stavu, tělesné teplotě, hladině hormonů, tepové frekvenci aj.

Investoři z celého světa již plánují docílení gigantických tržních obratů mj. díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami a předně s vládami, které se lobbisté snaží přesvědčit o účelnosti zavedení povinné konzumace pilulek s čipem a navazujícího systému „digitální péče“, podobně jako se jim to již povedlo v případě určitých vakcín nebo čipování zvířat.

Otázka zní: Je to správné? Například britský právník Nick Pickles a ředitel organizace „Big Brother Watch“, která hájí zachování občanských svobod, sdělovacím prostředkům oficiálně řekl:

Tahle technologie má v sobě obrovský ziskový potenciál pro oblast zdravotní péče, ale neměla by být zaváděna do praxe na úkor zachování soukromí pacientů.“ - „Pacienti a jejich rodiny, kteří se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by měli být seznámeni s následky svého konání a měli by mít k dispozici kompletní rozpis dat, která jsou o nich zaznamenávána a kdo všechno k nim má přístup.8

Prestižní rozhlasová stanice „Český rozhlas Plus“ zveřejnila na svém webu 5. června 2013 plán americké společnosti Motorola a výše zmíněné firmy „Proteus Digital Health“ na masové zavedení pilulek s mikročipem pro účely identifikace občanů. Jednoduše řečeno: Člověk spolkne očipovanou tabletku a ta vyšle skrze lidské tělo signál s jedinečným číslem (nebo dalšími údaji) do přijímacího zařízení, které zprostředkuje kontakt s databází verifikovaných informací a posléze například umožní oprávněný přístup třeba k automobilu, domovnímu zámku, bankovnímu účtu, firemním datům atd. podobně jako v případě čipování psů nebo koček.

Znamená to: Máme se tedy stát „domácími mazlíčky“ v rukou globálních hráčů světové ekonomiky/politiky a nebo si raději zachováme svou svobodu? Vzdáme se svého soukromí a víry nebo výhrady svědomí na úkor pohodlného života tzv. „na vodítku“? Bude nás moci policie na ulici skenovat a hledat v našich tělech povinně přítomné identifikační mikročipy? Co když nás - již řádně očipované a odvyklé svobodě - najednou naši noví páni opustí? Kdo bude zodpovědný za zdravotní a etická rizika? Takové otázky budou muset řešit již v blízké budoucnosti nejen volení zastupitelé České republiky.

Velmi výstižně se v této souvislosti vyjádřili představitelé prestižní americké nadace „Electronic Frontier Foundation“, která se zastává práv/svobod občanů:

Google, vlády a technologičtí experti si musí daleko více uvědomit, že ignorování základní potřeby lidí na zachování svého soukromí i vůči inovacím, které neustále činíme součástí našich životů, nejenom umožňuje doslova invazi do našeho osobního světa a zvyklostí, ale otevírá to také dveře k budoucímu zneužití pravomocí.9

***

Společenství webu Necipujtenas.cz pravidelně upozorňuje na reálná rizika povinného čipování živých tvorů - lidí a domácích zvířat. Především naše vlastní praktické zkušenosti ve věci legálního/pokojného/občanského odporu vůči povinné (nikoliv dobrovolné) implantaci cizích těles (mikročipů) do zvířecích těl, které jsme načerpali v průběhu realizace několika petic v Ostravě10, pak přinášejí poznání: jak urputní/bezcitní a svobodnou/slušnou diskusí pohrdající dokáží zdejší politici být, pokud jim jde o silové prosazení (formou vyhlášky a kontrol městské policie) nějakého názoru vůči stovkám tisíc svobodných lidských bytostí. Takové chování politické reprezentace vytváří tristní situaci, která spolu s některými veřejně pronesenými výroky „reprezentantů lidu“ na jednání zastupitelstva statutárního města Ostravy mj. z března roku 2013 o podpoře plošného čipování občanů11 ovšem přirozeně a nutně vede širokou veřejnost k obavám z povinného zavedení výše popsaných léčiv s přidaným obsahem mikročipů - tentokrát již přímo ze zákona - včetně všech s tím spojených databází, nových povinností, zdražování, špiclování, likvidace přirozených práv a svobod garantovaných Listinou v rámci ústavního pořádku České republiky.

Občané by se měli svých zastupitelů ptát, zda budou hlasovat pro systém plošného zavedení této nově předpokládané „čipovací povinnosti“ a pokud ano: jestli si vůbec uvědomují dopady podobného opatření na praktický život např. věřících lidí, dále zdravotní, právní, finanční, etická aj. rizika. Lze bohužel očekávat: Politici budou zřejmě opět používat (viz případ vyhlášek o povinném čipování psů) v rámci svého pokusu o prosazení progresivního „tabletkového čipování“ legální propagandu („nálepkování“), tedy že tzv. „zodpovědný občan“ přeci musí platit (podobně jako v případě čipování psů) za moderní „digitální medicínu“, jinak by byl tzv. „nezodpovědný“ a … zdraví samozřejmě stojí peníze, což je sice fakt, nicméně nemít možnost volby léčbu akceptovat či nikoliv a být ze zákona dokonce bez šance zvolit si mezi pilulkou s čipem (dotovanou státem a proto levnější) a nebo tabletkou bez čipu (paradoxně nedotovanou a tedy reálně dražší) za férových cenových/etických podmínek (ty by umožnil pouze opravdu svobodný trh, který neexistuje) může představovat další vážný posun na cestě k vytvoření obludného/otrockého systému zdravotní péče a tzv. čipové totality12.

Vždyť už i mainstreamový Český rozhlas na svých oficiálních stránkách v červnu 2013 uvádí, že:

Odborníci si jsou samozřejmě vědomi podobnosti těchto systémů s částí varovného proroctví z biblické Apokalypsy, které se týká tzv. Čísla zvířete. DŮLEŽITÉ PROTO JE, ABY TYTO SYSTÉMY NEBYLY POVINNÉ, ALE VOLITELNÉ.13

 

Připomeňme si dále také argumenty Evropské unie k otázce povinného čipování, které již web Necipujtenas.cz publikoval v materiálu Rizika čipování:

ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“)14 Z 16. BŘEZNA 200515 VARUJE PŘED ŘADOU POTENCIÁLNÍCH RIZIK A PROBLÉMŮ MJ. V SOUVISLOSTI S IMPLANTOVANÝMI MIKROČIPY:  

 1. zneužití dat obsažených v implantátech, obzvláště pokud jsou tato data přístupná skrze různé digitální sítě
 2. nebezpečí pro „důstojnost16 a zachování „integrity17 (nedotknutelnosti)
 3. hrozba nadměrné kontroly, ovládnutí lidské společnosti a jednotlivých lidských bytostí
 4. zrušení intimity, soukromí

Zpráva dále rozvíjí teze mj. o implantátech mikročipů a zastává v tomto smyslu následující stanoviska:

 • Jakýkoliv typ implantátu vyžaduje striktní-předběžný výzkum dopadu na oblast narušení soukromí.
 • Je nutné, aby především moc výkonná a zákonodárná zastávaly zásadu tzv. „předběžné opatrnosti18 obzvláště v situacích evidentní existence rizik, možností vzniku újmy a „vědecké nejistoty19 ve vztahu k rozsahu všech potenciálních hrozeb.
 • Věda musí nejprve stanovit v dlouhodobém výzkumu možné dopady na sociální, kulturní a zdravotní otázky společnosti i jedince.
 • Nejrůznější formy implantátů a jejich aplikace na zvířatech ukazují již dnes jasné příklady toho, co by se mohlo stát také lidským bytostem.20
 • Autoři zprávy kritizují americký „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“, FDA)21 za svolení k implantaci mikročipů do lidských bytostí ze dne 12. října 200422, když sám tento úřad vyjmenoval ve svém posudku řadu nebezpečných rizik včetně „vědecké nejistoty“ a tím vlastně nezachoval pro společnost tolik důležitou zásadu tzv. „předběžné opatrnosti“23.
 • Vždy musíme velmi dobře rozlišovat a zkoumat, zda je vůbec opravdu nutné nějaké opatření zavádět a zda prostředky, kterými je tak činěno: jsou relevantní a přiměřené.
 • Je nezbytně nutné respektovat autonomii každé lidské bytosti a její chápání svobody tak, aby nemohlo dojít k porušení svobody volby především vzhledem ke zdravotnímu stavu, sebekontrole a osobnímu vlivu na stav vlastního organismu.
 • DOBROVOLNÝ SOUHLAS JE NAPROSTO NUTNÝ – PŘESTO SÁM O SOBĚ NEDOSTAČUJÍCÍ – K TOMU, ABYCHOM VŮBEC MOHLI LEGITIMIZOVAT UŽITÍ IMPLANTÁTŮ. KAŽDÉ TAKOVÉ UŽITÍ NESMÍ BÝT NIKDY PROVÁDĚNO PROTI VŮLI ČLOVĚKA A NEBO BEZ JEHO VĚDOMÍ. KDOKOLIV MUSÍ MÍT VŽDY PRÁVO ODMÍTNOUT IMPLANTÁT, POŽADOVAT JEHO VYJMUTÍ (POKUD JE TO TECHNICKY MOŽNÉ) A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁN JEHO NESOUHLAS S NAVRŽENOU METODOU LÉČBY.24
 • Obzvláště je třeba věnovat pozornost těm implantátům, které:
 1. nejdou z těla lehce odstranit (podle údajů „Americké veterinární asociace“ - „American Veterinary Medical Association“ AVMA25 - mikročipy voperované domácím zvířatům patří také mezi problematicky odstranitelné implantáty)26
 2. mohou ovlivnit nebo změnit psychické funkce, identitu, individualitu, autonomii
 3. jsou schopny propojení s různými digitálními datovými sítěmi a díky tomu vystavují nositele čipu různým formám zneužití dat např. ke sledování občanů nebo různým dalším formám potenciální manipulace
 4. slouží k vojenským operacím
 5. využívají různých „dotěrných“ technologií a snaží se nahradit normální smyslové vnímání
 6. se snaží o docílení vlivu nad společností a nebo v budoucnu teprve ovlivní z biologického a kulturního hlediska celé příští generace
 • Z etického pohledu je nutné rozvíjet potenciál obrany občanských práv vůči všem novým technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí.
 • Každý má právo rozhodnout: komu zpřístupní (nebo nikoliv) svá data, jak s nimi bude nakládáno, kdo s nimi bude pracovat a za jakým účelem (zcela stěžejní moment). Toto právo je důležité obzvláště v době, kdy již mají jednotlivé implantáty možnost být on-line propojeny v jeden velký monitorovací systém, který pak dokáže poskytnout ucelený obrázek života každé individuální bytosti (např. pro potřeby sledování výkonnou mocí). ŽÁDNÝ TAKOVÝ SYSTÉM SE NIKDY NESMÍ STÁT NÁSTROJEM NEOBHAJITELNÉ RESTRIKCE NEBO NEGACE ZÁKLADNÍCH PRÁV. JAKÉKOLIV UŽITÍ IMPLANTÁTŮ PRO OVLÁDNUTÍ SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA: NESMÍ BÝT DOVOLENO.
 • Implantáty by nikdy neměly být příčinou vzniku „třídní společnosti27 nebo způsobovat další prohloubení příkopu mezi průmyslovými zeměmi a zbytkem světa.
 • Z hlediska implantátů by měly být zakázány následující možnosti jejich využití:
 1. "kyber-rasismus28
 2. změna identity, paměti, vnímání sebe sama a ostatních
 3. posílení schopností za účelem dosažení převahy nad druhými
 4. vynucování si poslušnosti nátlakem vůči lidem, kteří tyto implantáty nepoužívají
 • Implantáty používané pro účely sledování populace ohrožují ve velké míře lidskou důstojnost. Mohou být zneužity výkonnou mocí nebo zločinci k posílení jejich vlastní moci nad druhými lidmi. Každé takové užití implantátů může být v demokratické společnosti ospravedlnitelné pouze z hlediska urgentní nutnosti a to pouze tehdy, pokud není možné použít méně obtěžující metody (např. paralela v případě čipů pro domácí zvířata, které se dají vhodně nahradit např. tetováním, obojkem apod.). Vždy je zapotřebí trvat na tom, aby byl celý proces pod kontrolou nezávislého soudu. 

***
Naše společnost by si konečně měla v této souvislosti také jasně odpovědět na otázku: Proč máme vůbec Listinu práv a svobod, když nakonec vždycky dají politici přednost finančnímu zájmu (byť často zahalenému do vznosného hávu např. ochrany ovzduší aj.) nad zachováním přirozených práv/svobod občanů České republiky? Listina, která je pouze cárem papíru, pak postrádá jakýkoliv smysl a můžeme ji rovnou škrtnout z našeho ústavního pořádku. Nebo ji tam máme pouze pro okrasu a jako historický relikt minulosti či pro případ intelektuálních diskusí na zahraničně-politických fórech Organizace spojených národů? Listina a v ní obsažená přirozená práva/svobody jsou zde přeci nikoliv pro nějaké akademické diskuse, nýbrž z důvodů ochrany občanů v jejich každodenním praktickém životě před zvůlí moci výkonné/zákonodárné. Bohužel na to zapomínáme a mohutný marketingový potenciál naší exekutivy placený nedobrovolně z peněz daňových poplatníků tento fakt umně přikrývá mediální mlhou, kde už prý na svobodu nezbývá prostor ani čas. Jde o „přežitek“ a nebo dokonce - světe div se - o anarchii. Zastupitelé odmítají slyšet hlas svých voličů a podporovat osvobození občanů od nejrůznějších nesmyslných břemen, povinností atd. Pořád se vymlouvají na nedostatek kompetencí! Nemají na to čas! Politici se již slova svoboda dokonce bojí a nebo jím šermují pouze před volbami. Neskutečné!

Jenže: Co z toho pak plyne? Smutný fakt: Neznalost a zanedbávání ústavně garantovaných práv/svobod, permanentní odmítání hájení těchto nejvyšších hodnot naší civilizace přímo v praxi a velice nebezpečné nadřazování vůle úzké tzv. všemocné elity (byť zvolené ve svobodných volbách) nad přirozené právo občanů s možným důsledkem vzniku tyranie. Vždyť ještě desítky let po roce 1989 stále mají lidé strach. Moc výkonná/zákonodárná pak toho prostě využívají: počítají s tím, že se občané dobrovolně vzdají svých ústavních práv a budou - nazvěme to správným jménem - bezmyšlenkovitě kolaborovat, či se nechají „uplatit“ za nějakou tu stovečku nebo marketingovou výhodu milostivě/vrchnostensky uvolněného příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Není však všem dnům konec.

Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene a všech hrozeb s tím spojených pro svobodný život každého slušného občana naší vlasti.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo—1220770; http://medicalxpress.com/news/2012-01-british-pharmacy-chain-roll-out-smart.htmlhttp://www.nature.com/news/say-hello-to-intelligent-pills-1.9823; http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html; http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php; http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/323-usa-schvalily-polykaci-pilulky-s-mikrocipem-rfid.aspx; http://proteusdigitalhealth.com/assets/AuYeung_NetworkedSystemForSelfManagement3.pdf; http://proteusdigitalhealth.com/future/; http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20compl_en.pdf; http://www.chipmenot.org/microchiprisks.htm

_______________________

1 http://proteusdigitalhealth.com/technology/

2 http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; FDA učinila podobný krok v dubnu 2010 - http://proteusdigitalhealth.com/technology/

3 „Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 27 členskými státy EU a státy EFTA – Evropského sdružení volného obchodu – kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CE

4 Např. společnosti „Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.“ a „Novartis International AG“, které mj. investovaly do projektů firmy „Proteus Digital Health“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/investors/

5 Např. „Bill & Melinda Gates Foundation“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/partners/

6 Viz varovná vize světově proslulého britského spisovatele Aldouse Huxleyho v románu „Brave New World“ z roku 1931.

7 Využití chemických procesů v lidském žaludku a tzv. princip „bramborové nebo citrónové baterie“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery; http://proteusdigitalhealth.com/technology/

8 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html

9 http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php

10 http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava; http://www.necipovani.cz/userFiles/petice-text.pdf

11 http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni_zapis_zastupitelstvo_ostrava_diskuse_cipovani-20-3-2013.pdf

12 Viz také populární symbol „modré a červené pilulky“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill

13 http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo--1220770

14 http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm

15 „Opinion n°20 - 16/03/2005 - Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“ viz http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Dignity

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_uncertainty

20 „/.../ although these applications provide examples of what could be done with humans.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 28)

21 Vládní agentura USA spadající pod resort „zdraví a služeb“ („United States Department of Health and Human Services“ - http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Health_and_Human_Services ), která zodpovídá za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů, biofarmaceutických a krevních produktů viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_kontrolu_potravin_a_léčiv; http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration.

22 Viz archivní dokument na stránkách americké federální „Komise pro cenné papíry“ („U.S. Securities and Exchange Commission“, tzv. „SEC“ - http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission): http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924642/000106880004000587/ex99p2.txt

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle; „One might wonder that the tests on the VeriChip were authorised for medical purposes in the face of such a detailed list of potential risks! The authorisation might have been denied if the precautionary principle had been taken into account in regard to those risks with high uncertainty.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 18)

24 „Indeed, consent is necessary, but is not sufficient, in order to legitimise use of implants – which anyhow should never be performed against the data subject’s wishes and/or unbeknownst to him/her. As regards any choice related to one’s health, the data subject has the right to always object to an implant and have it removed, if this is technically possible – without prejudice to the informed consent requirement as well as to the right to refuse medical treatment.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 20)

25 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Veterinary_Medical_Association

26 „We do not recommend that you have your pet’s microchip removed /.../ removing one is more involved and may require general anesthesia and surgery.“, cit. dle https://www.avma.org/KB/Resources/FAQs/Documents/microchipping_faq.pdf

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Class_society; např. povinné čipování zvířat a lidí, které musí být hrazeno občany na jejich vlastní náklady včetně všech škod, které jsou s tím potenciálně spojené: to vše vytváří podhoubí pro růst velkých sociálních rozdílů a vznik třídní společnosti.

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_racism

www.necipujtenas.cz

 

« zpět do rubriky


Komentáře

hexedrone

[url=https://3mmc-4cmc.com/]buy 4-cmc[/url] - на едро hexen, best hexedrone

http://compressor-base.ru

http://compressor-base.ru

сайт

[url=https://8tracks.xyz]слушать популярную музыку онлайн[/url]

сериалы

Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве на Лордфилмикс Давно находитесь в поисках хорошего [url=https://lordfilmix.site/]киносайта[/url], где есть абсолютно всё, что пожелает ваша душа? Тогда представляем интересный способ расслабиться после трудной работы и надоедливой учебы, и насладиться совместным времяпровождением с друзьями и второй половинкой за просмотром любимых сериалов и фильмов. Lordfilmix вобрала в себя огромное множество новинок для любителей современного кино. Еще присутствуют старенькие фильмы в разделах для тех, кто обожает пересматривать классику. [url=https://lordfilmix.site/]фильмы[/url]

compra pildora farmacia farmacia comprar buy online barato t68

Acquista Bitcoin Mining Rig Uk - Criptovalute In Italia enviar buy online https://torah-idf.org.il/forums/topic/dove-comprare-tegretol-bb-senza-ricetta/ Acquista Bitcoin con Paypal 2018 farmacia free Acquista Bitcoin tramite carta di credito: informazioni sulle criptovalute in Italia bajo anos http://drghodosi.com/forums/topic/ordine-fluvoxamina/ Dump della carta di credito Bitcoin: informazioni sulle criptovalute Carrara Acquista Bitcoin con carta di credito senza commissioni: valute digitali envio de aire comprimido http://drghodosi.com/forums/topic/prezzi-del-betaistina-prezzi-di-sconto/ Trova ID portafoglio Bitcoin - Acquista Criptovaluta comprimido line receta droga compro pildora http://drghodosi.com/forums/topic/ketorolac-fg-con-sconto/ generico buy online sin receta Acquista la carta di credito Bitcoin senza verifica - Valute digitali in Italia medicamento online compra https://moshavere-bartar.ir/forums/topic/buy-kenalog-south-dakota-how-long-will-kenalog-injection-last/page/101/#post-44350/ Bitcoin Value Sek: Criptovaluta In Italia 2018 Padua Bitcoin Amazon Gift Card Uk - Tutte le informazioni di Cryptocurrency farmacia non receta https://torah-idf.org.il/forums/topic/dove-comprare-isotretinoina-sun-prezzo/ Acquisto di carte di credito Bitcoin - Valuta digitale 2018 farmacia online productos Acquista Litecoin Mining Rig: Criptovaluta In Italia 2018 compra comprimido en linea http://drghodosi.com/forums/topic/come-acquistare-cordarone-senza-prescrizione/ Buoni regalo Amazon Con Bitcoin: Cryptocurrencies 2018 Ascoli Piceno Bitcoin Ten Sec - Shop Cryptocurrency farmacia pharmacy http://drghodosi.com/forums/topic/come-acquistare-citalopram-originale-online/ Acquista Bitcoin tramite carta di credito: informazioni sulle criptovalute in Italia Naples Carta di credito per trasferimento Bitcoin: Valuta digitale 2018 farmacia en espana europa press http://drghodosi.com/forums/topic/dove-posso-comprare-novonorm/ Valuta digitale 2018: valute digitali Caserta

удаленная работа на дому

https://job-opros.ru - способы заработка денег на дому без вложений, способы заработка денег на дому без вложений

сайт

[url=https://justmp3.xyz]слушать музыку онлайн бесплатно без остановки[/url]

AllSubmitter v7.6

other [url=https://soft01.cf/products/key-collector-3742]Key Collector 3[/url] - PVA Creator, Key Collector 3

vrcp

zxdemon, [url=https://vrcp.ru/]zx[/url]

Помощь в поиске должника

[url=https://www.pegasprobivservice.biz]как можно найти человека по паспортным данным[/url] - альфа банк пробив, как можно найти человека по паспортным данным

best a-pihp

[url=https://3mmc-4cmc.com/cz/]buy hexen[/url] - parduotuve 3-cmc, 4-cmc

Переводчик новокузнецк

<a href=https://images.google.com.eg/url?sa=t&url=https://perevod42.com>Переводчик новокузнецк</a>

https://informpskov.ru/

Свежие новости Пскова здесь [url=https://informpskov.ru/]https://informpskov.ru/[/url]

https://webkeepkey.com

https://webkeepkey.com

Выкупим аккаунты от Google Adwords в любых объемах

Добрый день! Купим выгодно рекламные аккаунты Гугл Адвордс. Очень нужны только аккаунты с возрастом, покупаем даже если есть задолженность. >>>Контакты для связи: Телеграм: @Sparrow_Marketing или пишите на почту: vipbace@gmail.com Основные преимущества - Выкупаем после долгов и с прошлыми кампаниями. Если реклама показывалась не долго и созданы рекламные кампании, то аккаунт берем. Более того, нужны записи отработанные, после промокодов. - Основное требование - возраст не менее 3-4 месяцев. - Без кидалова, с вами смотрим аккаунт и переводим вам справедливую оплату за аккаунт. Чтобы узнать и познакомиться с полными условиями, обращайтесь по контактам и кликайте на ссылку - официальный сайт: [url=https://www.goog.fun/]Официальный сайт https://goog.fun/[/url] Если вдруг по ошибке эта заметка отправлена не туда, просим отправить туда, куда следует такие топики.

сайт

[url=https://omgmp3.xyz]песня просто[/url]

пасьянс косынка скачать бесплатно

Пасьянс косынка — одна из стандартных игрушек, которую предлагает своим пользователям оперативная система Виндовс. Если развлечение уже установлено на компьютере, в него можно играть без каких-то дополнительных подгрузок и загрузок. Если по любой причине программа была удалена с вашего «железного друга», то ее легко скачать из интернета. Играть можно и онлайн. Лимит посещений специальных сайтов, предлагающих забаву, не ограничен. [url=https://pasyanskosinka.ru/] пасьянс косынка скачать бесплатно[/url] https://pasyanskosinka.ru/

best a-pihp

[url=https://3mmc-4cmc.com/nl/]koop hexedrone[/url] - 3-mmc, best hexedrone

virtual

dizzy [url=https://vrcp.ru/]saltykov[/url]

Модификаторы горения светлых топлив

Модификаторы горения МГ Комплекс М-01Б и МГ Комплекс М-01Д - высокотехнологичные составы, улучшающие сгорание топлива, особенно на последних стадиях горения при недостатке кислорода https://www.dynamicsforever.su Экономический эффект от применения модификатора горения сводится к снижению расхода топлива до 10 - 15% и выше, а также снижению расхода масла до 50 - 100% https://www.pioner-co-ltd.ru Практически полное сгорание топлива ( топлива класса Евро 7 ) приводит к улучшению всех эксплуатационных характеристик. Масло меньше засоряется абразивом. В связи со всем вышеперечисленным повышается моторесурс двигателя и увеличивается межсервисный интервал. Не рекомендуется менять стиль езды.

https://tor.gs

https://tor.gs

hurt 3-cmc

[url=https://3mmc-4cmc.com/pl/]best 4-cmc[/url] - magazin 3-mmc, a-pihp

фондовый рынок

покупка акция Netflix [url=https://chernykh.ffin.ru/]где заработать денег [/url]

Магия здоровья и процветания

[url=https://rescuer.info]сильные молитвы на удачу на работе[/url]

акция Amazon купить

Андрей Черных отзывы [url=https://www.piter.com/product/investitsiya-na-milliard-kak-uvelichit-pribyl-sokratit-rashody-i-obygrat-uorrena-baffeta]куда инвестировать деньги [/url]

Ландшафтный дизайн под ключ

Ландшафтный дизайн под ключ от команды специалистов ландшафтного профиля учитывает ландшафтный дизайн, благоустройство и озеленение. https://t.me/s/landscap_design Мы ценим время и работаем согласно установленным сроком с гарантией фиксации цены на весь объем ландшафтных работ.

women's sleeved triathlon suit

[url=https://dspro.store/product-category/bestsellers/page/2/]best womens cycling jersey amazon[/url] or [url=https://dspro.store/product/cycling-jersey-road-warrior/]womens cycling shorts with chamois[/url] https://dspro.store/product/ombre-long-sleeve-cycling-jersey/

https://3mmc-4cmc.com/

https://3mmc-4cmc.com/

Калибр-пробка НКТ Р НК 73

Купить стальные трубы в Самаре по доступным ценам [url=https://sskompany.ru/]ангар бескаркасный новосибирск[/url]

https://projecti-domov-24.ru

https://projecti-domov-24.ru

сайт

[url=https://mp3super.xyz]слушать музыку онлайн бесплатно[/url]

velkoobchod hexen

[url=https://3mmc-4cmc.com/bg/]на едро hexedrone[/url] - shop 3-mmc, sklep hexen

Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty

Hot teen pics http://porn.streaming.hotblognetwork.com/?julia 1988 porn stars porn in clubs heidi soft porn nico porn philana delete porn mac free

http://maf.ug

http://maf.ug

Переводчик новокузнецк

<a href=https://maps.google.co.id/url?sa=t&url=https://perevod42.com>Переводчик новокузнецк</a>

Самый лучший лабаз в анонимном интернете

Данное торговый центр мгновенных покупок во tor, сколько функционирует сообразно СНГ. Меркантильный Центр особенный во собственном семействе — приобретения происходят во каждое период дней, кодирование веб-сайта обеспечивает наибольшую неизвестность. Руководство расположена неусыпно ради вас посодействовать во задачах покупок во hydra. [url=https://hydra-official-website.com]гидра официальный сайт[/url] [url=https://hydra-website-official.com] гидра ссылка на сайт[/url] [url=https://hydra2website.com] гидра ссылка[/url] [url=https://hydra-website.ru]гидра официальный сайт[/url]

hydra магазин

<h1>Портал Гидра – лучший магазин моментальных покупок Даркнета </h1> [url=https://hydra6c2bnrd6phf.fonion.ru/]Сервис Гидра[/url] – лучший магазин Даркнета, где продаются разные позволяющие расслабиться препараты, фальшивые документы и деньги, предлагается доступ к чужим личным данным и аккаунтам. Посетителям обеспечивается полная анонимность, а число продавцов постоянно увеличивается. <h2>Покупки на сайте Hydra </h2> <h3>В магазинах сервиса встречаются такие предложения: </h3> • Большой ассортимент наркотиков – от марихуаны и стимуляторов до опиатов и психоделиков. • Обналичивание Bitcoin. • Взломанные аккаунты VPN. • Услуги хакеров. • Разные виды документов. • Банковские и SIM карты. • Фальшивые купюры – в основном, 1000, 2000 и 5000 руб.. • Приборы и устрйоства – от скрытых камер и жучков до флешек для взлома. Сервис предлагает и заработать. Например, устроиться закладчиком, варщиком или гровером. Можно начать свой бизнес. [url=https://hydra6c2bnrd6phf.fonion.ru/] зеркала hydra[/url] https://hydra6c2bnrd6phf.fonion.ru/

сайт

[url=https://rapmp3.xyz]скачать музыку 2021[/url]

музыку скачать mp3 тут

Музыкальные [url=https://mp3vip.club/]минусовки самому[/url] в mp3 и сборники популярной музыки: https://mp3vip.club/sound/tehno/ танцевальные новинки, клубная искусство, техно, [url=https://mp3vip.club/sound/russkaja-muzyka/]новинки русской музыки 2020 года[/url] безмездно [url=https://mp3vip.club/93703/]Dead rave feat. СЭКСТАЗИ - drug[/url] [url=https://mp3vip.club/13847/]Metro Pro - Две доли[/url] [url=https://mp3vip.club/129087/]SEVENROSE feat. Виктор Могилатов - Останови часы[/url] [url=https://mp3vip.club/8884/]Вероника Агапова - Baby By By![/url] [url=https://mp3vip.club/41893/]Артур Пирожков &amp; Ппк - Алкоголичка (Eleonora Kosareva Remix)[/url] [url=https://mp3vip.club/74986/]Monatik - Каждый Раз (Shnaps &amp; Kolya Funk Remix)[/url] [url=https://mp3vip.club/46677/]OWEEK - Морской бой[/url] [url=https://mp3vip.club/73216/]Boston George - Blank Check[/url] [url=https://mp3vip.club/57215/]Nero - Crush On You (Knife Party VIP Remix)[/url] [url=https://mp3vip.club/79075/]Weazzy - Мало тебя (feat. BLVCKY)[/url] [url=https://mp3vip.club/78378/]Leo Lippolis — Ellittica (Original Mix)[/url] [url=https://mp3vip.club/87716/]Shahlo Ahmedova - Seni deya[/url] [url=https://mp3vip.club/1879/]Время и Стекло - Потанцуй Со Мной[/url] [url=https://mp3vip.club/12839/]DUCKWRTH - A WILDFIRE (feat. Mr. Carmack &amp; Allan Kingdom)[/url] [url=https://mp3vip.club/132253/]Pop Smoke, A Boogie wit da Hoodie - Hello[/url] [url=https://mp3vip.club/20411/]Bojalar - Ko'chada[/url] [url=https://mp3vip.club/72346/]T-Fest - Твою мать (feat. Makrae, Barz, Амд)[/url] [url=https://mp3vip.club/36519/]Sardor Sobirov - Bevafo[/url] [url=https://mp3vip.club/131158/]The Who - All this music must fade[/url] [url=https://mp3vip.club/52823/]Эльмар Курбантаев - Унутам[/url] [url=https://mp3vip.club/112131/]VLAD LANCE - Пьяная[/url] [url=https://mp3vip.club/90301/]Николай Басков - Всесильный Бог[/url] [url=https://mp3vip.club/82312/]Бумбокс - Шукай[/url] [url=https://mp3vip.club/32177/]Static - breathe[/url] [url=https://mp3vip.club/4496/]Danymuse — Кто Ты (Wayne Remix)[/url] [url=https://mp3vip.club/24199/]URUMCHI - Армяне[/url] [url=https://mp3vip.club/56588/]20n - Ой-ой[/url] [url=https://mp3vip.club/115441/]Браво - Капитан[/url] [url=https://mp3vip.club/11245/]Prime x feat. tara louise - your medicine[/url] [url=https://mp3vip.club/25532/]Некто Космический - Неправильно[/url] [url=https://mp3vip.club/20451/]Habibullo Shamsiyev - Yomg'ir yog'ib[/url] [url=https://mp3vip.club/88166/]Ane brun - don't run and hide (radio edit)[/url] [url=https://mp3vip.club/61066/]Ольга Наумова - Еще Не Время Падать С Высоты[/url] [url=https://mp3vip.club/40831/]TREWS - Улицы горят[/url] [url=https://mp3vip.club/129879/]Сергей Куприк - Три малиновых рассвета[/url] [url=https://mp3vip.club/66550/]КРЕСТ feat. painyunggod, iceber9 - Тупой дурак[/url] [url=https://mp3vip.club/94160/]Alisher Zokirov - Oppoq qush[/url] [url=https://mp3vip.club/3381/]F4 (Тбили Тёплый, MIDIBlack, ХТБ, Владислав Первый) - Flashback[/url] [url=https://mp3vip.club/46088/]Паша Панамо - Говорили (Level &amp; Fila Radio Mix)[/url] [url=https://mp3vip.club/25580/]Abduhoshim Ismoilov - Sensan sevarim[/url] [url=https://mp3vip.club/51772/]Marsette - Пионы[/url] [url=https://mp3vip.club/79714/]Dino MC47 - А Мы Живы[/url] [url=https://mp3vip.club/81967/]Aruba Ice &amp; Cheeky Bitt - Видели Ночь (DJ Kolya Dark Remix) (Radio Edit)[/url] [url=https://mp3vip.club/3683/]Катя Адушкина - Точка[/url] [url=https://mp3vip.club/20159/]Константин Ступин, Юрий Карпиков - Ночью всякое бывает[/url] [url=https://mp3vip.club/37290/]Аристина - Антарктида[/url] [url=https://mp3vip.club/114892/]Toshpo'lat Matkarimov - Muhabbatim[/url] [url=https://mp3vip.club/57953/]DJ Boyko &amp; Katy Queen - Я Люблю Тебя (Andi Vax Remix Radio)[/url] [url=https://mp3vip.club/28764/]Thesis &amp; Kate Schroder — Lonely Hearts (Original Mix)[/url] [url=https://mp3vip.club/56174/]Джоззи - Парами[/url] [url=https://mp3vip.club/72613/]Tanir, Tyomcha - Разбуди меня[/url] [url=https://mp3vip.club/47336/]Gulasal Abdullayeva - Qiynama jonim[/url] [url=https://mp3vip.club/23050/]Kill - Дикий[/url] [url=https://mp3vip.club/119778/]Токио - Ритм[/url] [url=https://mp3vip.club/50027/]Tisha - Никому[/url] [url=https://mp3vip.club/78625/]Swanky tunes - over &amp; over[/url] [url=https://mp3vip.club/30833/]Литвин - Мечты[/url] [url=https://mp3vip.club/20076/]Борис Моисеев - Сердце XXL[/url] [url=https://mp3vip.club/131864/]Scooter - Which Light Switch Is Which[/url] [url=https://mp3vip.club/119751/]Scott rill feat. lima osta - my way[/url] [url=https://mp3vip.club/34438/]Shoxruz (Abadiya) - Yuragimdasan 2011[/url] [url=https://mp3vip.club/13603/]Misty - Искала[/url] [url=https://mp3vip.club/31117/]Хамиль (Каста) - Счастье[/url] [url=https://mp3vip.club/18817/]G-Eazy feat. ASAP Rocky &amp; Cardi B - No Limit[/url] [url=https://mp3vip.club/38159/]Таисия Повалий - Я Была и Буду Той[/url] [url=https://mp3vip.club/35260/]ДЖИНС - Стрит солджа[/url] [url=https://mp3vip.club/63219/]Setora - Yo'q demagin[/url] [url=https://mp3vip.club/97993/]T-Killah - Ноги Молодцы (Dabro Remix)[/url] [url=https://mp3vip.club/38752/]Jennifer Lopez &amp; Ozuna - El Anillo (Remix)[/url] [url=https://mp3vip.club/69192/]Deepsystem — Rendez-Vous[/url] [url=https://mp3vip.club/128736/]DIOR, Samo &amp; ID - Положение (Adam Maniac remix)[/url]

+ за пост

Огромное тебе СПАСИБО

торговые рекомендации

покупка акция лукойл физическому [url=https://chernykh.ffin.ru/]акция Google купить[/url]

порно фото голые женщины частно

Лучшие порно видео на [url=https://ceks.club/]смотрите порно трусик[/url] подобраны специально под потребности пользователей. Захотя для эту страницу будь уверен, то найдешь порно инцест безвозмездно и чтобы себя. Голые красотки демонстрируют [url=https://ceks.club/categories/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5/]молодые русские студентки с разговором порно[/url] приманка возможности и умения на всеобщее обозрение. Стоит выговаривать, такие старания достойны просмотра, ведь изредка встречается действительно необычные кадры. Развратные красотки занимаются анальным сексом наровне с классикой и https://ceks.club/categories/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7+%D0%98+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE/ волею проглатывают сперму из толстых членов негров.

сайт

[url=https://musplayer.xyz]новинки музыки 2021 скачать бесплатно[/url]

JamesHen

https://astrakhan.net/baza-kompanij/stroitelnye-otdelochnye-materialy/kazino-onlajn-azino-777-i-legendarnaya-igra

japancasino-x play

It is a pity, that now I can not express - I am late for a meeting. But I will be released - I will necessarily write that I think. ----- <a href=https://japancasino-x.com/>https://japancasino-x.com/</a> | https://japancasino-x.com/

Hello Everyone

Hello The I am Glad to be here https://sites.google.com/view/generateur-de-skins-fortnitefr https://utah.instructure.com/eportfolios/45374/Home/Free_Fortnite_Skins_Generator__fortnite_skins_generator_no_human_verificaiton https://uws-ce.instructure.com/eportfolios/3809/Home/free_fortnite_SKIN_GENERATOR_fortnite_custom_skins_mod_2021 https://sites.google.com/view/free-fortnite-skins-n0-survey https://utah.instructure.com/eportfolios/48496/Home/FORTNITEFREE_SKINS_GENERATOR_2021

куда вкладывать

покупка акция сбербанк [url=https://www.piter.com/product/investitsiya-na-milliard-kak-uvelichit-pribyl-sokratit-rashody-i-obygrat-uorrena-baffeta]покупка акция магнит[/url]

http://darknet.gs

http://darknet.gs

Переводчик новокузнецк

<a href=https://images.google.nu/url?sa=t&url=https://perevod42.com>Переводчик новокузнецк</a>

obchod 3-cmc

[url=https://3mmc-4cmc.com/sk/]velkoobchod 3-mmc[/url] - Vasarold meg hexedrone, best hexedrone

Přidat komentář