Bude užívání léků s čipem povinné?

Sobota, 8. 6. 2013, 14:40 -

Minulý rok v červenci schválil1 americký federální „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“ - FDA) distribuci pilulek s přidaným obsahem tzv. „jedlých“ elektronických mikročipů pro vnitřní užití v zažívacím ústrojí živých lidských bytostí. Jakkoliv to může znít pro někoho až fantasticky, tak přesto jde o realitu: Evropská unie učinila2 na svém území podobný krok již v srpnu 2010, když podpořila udělení tzv. certifikátu CE3 pro elektronický systém výše zmíněných léčiv. Uvedenými kroky se otevřely dveře k prodeji tzv. „tabletek s čipem“ v rámci euro-atlantického prostoru pro obchodní společnost „Proteus Digital Health“ a k praktické realizaci vize tzv. „totální digitální medicíny“ ve spojení s velkými globálními hráči, mezi něž patří farmaceutické giganty4, významné nadace5 a spolupracující světové vlády.

„Digitální lékařská péče“ má tvořit v uvozovkách ´nový/úžasný svět´6, kde každý předepsaný nebo volně nakoupený lék obsahuje mikročip, který zaručí nejen vstřebání účinné léčebné látky v lidském organismu, ale také posléze vyloučení čipu z těla přirozenou cestou (případně jeho postupné vstřebání) a hlavně dosud nevídanou míru kontroly pacienta, celého zdravotnického systému, navíc s nadějemi očekávané mohutné úspory finančních prostředků díky zamezení plýtvání s nakoupenými medikamenty.

Za vším stojí právě vynález pilulky s mikročipem, který je napájen z fyziologických procesů v lidském těle. Získanou energii7 čip využívá k odesílání nejrůznějších informací skrze živou tkáň třeba do mobilního telefonu (tzv. chytré aplikace) a odtud do prostředí Internetu. Lékař (bohužel nejen on) tak bude moci sledovat on-line průběh léčby, de-facto také soukromý život svého pacienta a mít i detailní přehled o jeho zvycích, pozici přímo na mapě, zdravotním stavu, tělesné teplotě, hladině hormonů, tepové frekvenci aj.

Investoři z celého světa již plánují docílení gigantických tržních obratů mj. díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami a předně s vládami, které se lobbisté snaží přesvědčit o účelnosti zavedení povinné konzumace pilulek s čipem a navazujícího systému „digitální péče“, podobně jako se jim to již povedlo v případě určitých vakcín nebo čipování zvířat.

Otázka zní: Je to správné? Například britský právník Nick Pickles a ředitel organizace „Big Brother Watch“, která hájí zachování občanských svobod, sdělovacím prostředkům oficiálně řekl:

Tahle technologie má v sobě obrovský ziskový potenciál pro oblast zdravotní péče, ale neměla by být zaváděna do praxe na úkor zachování soukromí pacientů.“ - „Pacienti a jejich rodiny, kteří se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by měli být seznámeni s následky svého konání a měli by mít k dispozici kompletní rozpis dat, která jsou o nich zaznamenávána a kdo všechno k nim má přístup.8

Prestižní rozhlasová stanice „Český rozhlas Plus“ zveřejnila na svém webu 5. června 2013 plán americké společnosti Motorola a výše zmíněné firmy „Proteus Digital Health“ na masové zavedení pilulek s mikročipem pro účely identifikace občanů. Jednoduše řečeno: Člověk spolkne očipovanou tabletku a ta vyšle skrze lidské tělo signál s jedinečným číslem (nebo dalšími údaji) do přijímacího zařízení, které zprostředkuje kontakt s databází verifikovaných informací a posléze například umožní oprávněný přístup třeba k automobilu, domovnímu zámku, bankovnímu účtu, firemním datům atd. podobně jako v případě čipování psů nebo koček.

Znamená to: Máme se tedy stát „domácími mazlíčky“ v rukou globálních hráčů světové ekonomiky/politiky a nebo si raději zachováme svou svobodu? Vzdáme se svého soukromí a víry nebo výhrady svědomí na úkor pohodlného života tzv. „na vodítku“? Bude nás moci policie na ulici skenovat a hledat v našich tělech povinně přítomné identifikační mikročipy? Co když nás - již řádně očipované a odvyklé svobodě - najednou naši noví páni opustí? Kdo bude zodpovědný za zdravotní a etická rizika? Takové otázky budou muset řešit již v blízké budoucnosti nejen volení zastupitelé České republiky.

Velmi výstižně se v této souvislosti vyjádřili představitelé prestižní americké nadace „Electronic Frontier Foundation“, která se zastává práv/svobod občanů:

Google, vlády a technologičtí experti si musí daleko více uvědomit, že ignorování základní potřeby lidí na zachování svého soukromí i vůči inovacím, které neustále činíme součástí našich životů, nejenom umožňuje doslova invazi do našeho osobního světa a zvyklostí, ale otevírá to také dveře k budoucímu zneužití pravomocí.9

***

Společenství webu Necipujtenas.cz pravidelně upozorňuje na reálná rizika povinného čipování živých tvorů - lidí a domácích zvířat. Především naše vlastní praktické zkušenosti ve věci legálního/pokojného/občanského odporu vůči povinné (nikoliv dobrovolné) implantaci cizích těles (mikročipů) do zvířecích těl, které jsme načerpali v průběhu realizace několika petic v Ostravě10, pak přinášejí poznání: jak urputní/bezcitní a svobodnou/slušnou diskusí pohrdající dokáží zdejší politici být, pokud jim jde o silové prosazení (formou vyhlášky a kontrol městské policie) nějakého názoru vůči stovkám tisíc svobodných lidských bytostí. Takové chování politické reprezentace vytváří tristní situaci, která spolu s některými veřejně pronesenými výroky „reprezentantů lidu“ na jednání zastupitelstva statutárního města Ostravy mj. z března roku 2013 o podpoře plošného čipování občanů11 ovšem přirozeně a nutně vede širokou veřejnost k obavám z povinného zavedení výše popsaných léčiv s přidaným obsahem mikročipů - tentokrát již přímo ze zákona - včetně všech s tím spojených databází, nových povinností, zdražování, špiclování, likvidace přirozených práv a svobod garantovaných Listinou v rámci ústavního pořádku České republiky.

Občané by se měli svých zastupitelů ptát, zda budou hlasovat pro systém plošného zavedení této nově předpokládané „čipovací povinnosti“ a pokud ano: jestli si vůbec uvědomují dopady podobného opatření na praktický život např. věřících lidí, dále zdravotní, právní, finanční, etická aj. rizika. Lze bohužel očekávat: Politici budou zřejmě opět používat (viz případ vyhlášek o povinném čipování psů) v rámci svého pokusu o prosazení progresivního „tabletkového čipování“ legální propagandu („nálepkování“), tedy že tzv. „zodpovědný občan“ přeci musí platit (podobně jako v případě čipování psů) za moderní „digitální medicínu“, jinak by byl tzv. „nezodpovědný“ a … zdraví samozřejmě stojí peníze, což je sice fakt, nicméně nemít možnost volby léčbu akceptovat či nikoliv a být ze zákona dokonce bez šance zvolit si mezi pilulkou s čipem (dotovanou státem a proto levnější) a nebo tabletkou bez čipu (paradoxně nedotovanou a tedy reálně dražší) za férových cenových/etických podmínek (ty by umožnil pouze opravdu svobodný trh, který neexistuje) může představovat další vážný posun na cestě k vytvoření obludného/otrockého systému zdravotní péče a tzv. čipové totality12.

Vždyť už i mainstreamový Český rozhlas na svých oficiálních stránkách v červnu 2013 uvádí, že:

Odborníci si jsou samozřejmě vědomi podobnosti těchto systémů s částí varovného proroctví z biblické Apokalypsy, které se týká tzv. Čísla zvířete. DŮLEŽITÉ PROTO JE, ABY TYTO SYSTÉMY NEBYLY POVINNÉ, ALE VOLITELNÉ.13

 

Připomeňme si dále také argumenty Evropské unie k otázce povinného čipování, které již web Necipujtenas.cz publikoval v materiálu Rizika čipování:

ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“)14 Z 16. BŘEZNA 200515 VARUJE PŘED ŘADOU POTENCIÁLNÍCH RIZIK A PROBLÉMŮ MJ. V SOUVISLOSTI S IMPLANTOVANÝMI MIKROČIPY:  

 1. zneužití dat obsažených v implantátech, obzvláště pokud jsou tato data přístupná skrze různé digitální sítě
 2. nebezpečí pro „důstojnost16 a zachování „integrity17 (nedotknutelnosti)
 3. hrozba nadměrné kontroly, ovládnutí lidské společnosti a jednotlivých lidských bytostí
 4. zrušení intimity, soukromí

Zpráva dále rozvíjí teze mj. o implantátech mikročipů a zastává v tomto smyslu následující stanoviska:

 • Jakýkoliv typ implantátu vyžaduje striktní-předběžný výzkum dopadu na oblast narušení soukromí.
 • Je nutné, aby především moc výkonná a zákonodárná zastávaly zásadu tzv. „předběžné opatrnosti18 obzvláště v situacích evidentní existence rizik, možností vzniku újmy a „vědecké nejistoty19 ve vztahu k rozsahu všech potenciálních hrozeb.
 • Věda musí nejprve stanovit v dlouhodobém výzkumu možné dopady na sociální, kulturní a zdravotní otázky společnosti i jedince.
 • Nejrůznější formy implantátů a jejich aplikace na zvířatech ukazují již dnes jasné příklady toho, co by se mohlo stát také lidským bytostem.20
 • Autoři zprávy kritizují americký „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“, FDA)21 za svolení k implantaci mikročipů do lidských bytostí ze dne 12. října 200422, když sám tento úřad vyjmenoval ve svém posudku řadu nebezpečných rizik včetně „vědecké nejistoty“ a tím vlastně nezachoval pro společnost tolik důležitou zásadu tzv. „předběžné opatrnosti“23.
 • Vždy musíme velmi dobře rozlišovat a zkoumat, zda je vůbec opravdu nutné nějaké opatření zavádět a zda prostředky, kterými je tak činěno: jsou relevantní a přiměřené.
 • Je nezbytně nutné respektovat autonomii každé lidské bytosti a její chápání svobody tak, aby nemohlo dojít k porušení svobody volby především vzhledem ke zdravotnímu stavu, sebekontrole a osobnímu vlivu na stav vlastního organismu.
 • DOBROVOLNÝ SOUHLAS JE NAPROSTO NUTNÝ – PŘESTO SÁM O SOBĚ NEDOSTAČUJÍCÍ – K TOMU, ABYCHOM VŮBEC MOHLI LEGITIMIZOVAT UŽITÍ IMPLANTÁTŮ. KAŽDÉ TAKOVÉ UŽITÍ NESMÍ BÝT NIKDY PROVÁDĚNO PROTI VŮLI ČLOVĚKA A NEBO BEZ JEHO VĚDOMÍ. KDOKOLIV MUSÍ MÍT VŽDY PRÁVO ODMÍTNOUT IMPLANTÁT, POŽADOVAT JEHO VYJMUTÍ (POKUD JE TO TECHNICKY MOŽNÉ) A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁN JEHO NESOUHLAS S NAVRŽENOU METODOU LÉČBY.24
 • Obzvláště je třeba věnovat pozornost těm implantátům, které:
 1. nejdou z těla lehce odstranit (podle údajů „Americké veterinární asociace“ - „American Veterinary Medical Association“ AVMA25 - mikročipy voperované domácím zvířatům patří také mezi problematicky odstranitelné implantáty)26
 2. mohou ovlivnit nebo změnit psychické funkce, identitu, individualitu, autonomii
 3. jsou schopny propojení s různými digitálními datovými sítěmi a díky tomu vystavují nositele čipu různým formám zneužití dat např. ke sledování občanů nebo různým dalším formám potenciální manipulace
 4. slouží k vojenským operacím
 5. využívají různých „dotěrných“ technologií a snaží se nahradit normální smyslové vnímání
 6. se snaží o docílení vlivu nad společností a nebo v budoucnu teprve ovlivní z biologického a kulturního hlediska celé příští generace
 • Z etického pohledu je nutné rozvíjet potenciál obrany občanských práv vůči všem novým technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí.
 • Každý má právo rozhodnout: komu zpřístupní (nebo nikoliv) svá data, jak s nimi bude nakládáno, kdo s nimi bude pracovat a za jakým účelem (zcela stěžejní moment). Toto právo je důležité obzvláště v době, kdy již mají jednotlivé implantáty možnost být on-line propojeny v jeden velký monitorovací systém, který pak dokáže poskytnout ucelený obrázek života každé individuální bytosti (např. pro potřeby sledování výkonnou mocí). ŽÁDNÝ TAKOVÝ SYSTÉM SE NIKDY NESMÍ STÁT NÁSTROJEM NEOBHAJITELNÉ RESTRIKCE NEBO NEGACE ZÁKLADNÍCH PRÁV. JAKÉKOLIV UŽITÍ IMPLANTÁTŮ PRO OVLÁDNUTÍ SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA: NESMÍ BÝT DOVOLENO.
 • Implantáty by nikdy neměly být příčinou vzniku „třídní společnosti27 nebo způsobovat další prohloubení příkopu mezi průmyslovými zeměmi a zbytkem světa.
 • Z hlediska implantátů by měly být zakázány následující možnosti jejich využití:
 1. "kyber-rasismus28
 2. změna identity, paměti, vnímání sebe sama a ostatních
 3. posílení schopností za účelem dosažení převahy nad druhými
 4. vynucování si poslušnosti nátlakem vůči lidem, kteří tyto implantáty nepoužívají
 • Implantáty používané pro účely sledování populace ohrožují ve velké míře lidskou důstojnost. Mohou být zneužity výkonnou mocí nebo zločinci k posílení jejich vlastní moci nad druhými lidmi. Každé takové užití implantátů může být v demokratické společnosti ospravedlnitelné pouze z hlediska urgentní nutnosti a to pouze tehdy, pokud není možné použít méně obtěžující metody (např. paralela v případě čipů pro domácí zvířata, které se dají vhodně nahradit např. tetováním, obojkem apod.). Vždy je zapotřebí trvat na tom, aby byl celý proces pod kontrolou nezávislého soudu. 

***
Naše společnost by si konečně měla v této souvislosti také jasně odpovědět na otázku: Proč máme vůbec Listinu práv a svobod, když nakonec vždycky dají politici přednost finančnímu zájmu (byť často zahalenému do vznosného hávu např. ochrany ovzduší aj.) nad zachováním přirozených práv/svobod občanů České republiky? Listina, která je pouze cárem papíru, pak postrádá jakýkoliv smysl a můžeme ji rovnou škrtnout z našeho ústavního pořádku. Nebo ji tam máme pouze pro okrasu a jako historický relikt minulosti či pro případ intelektuálních diskusí na zahraničně-politických fórech Organizace spojených národů? Listina a v ní obsažená přirozená práva/svobody jsou zde přeci nikoliv pro nějaké akademické diskuse, nýbrž z důvodů ochrany občanů v jejich každodenním praktickém životě před zvůlí moci výkonné/zákonodárné. Bohužel na to zapomínáme a mohutný marketingový potenciál naší exekutivy placený nedobrovolně z peněz daňových poplatníků tento fakt umně přikrývá mediální mlhou, kde už prý na svobodu nezbývá prostor ani čas. Jde o „přežitek“ a nebo dokonce - světe div se - o anarchii. Zastupitelé odmítají slyšet hlas svých voličů a podporovat osvobození občanů od nejrůznějších nesmyslných břemen, povinností atd. Pořád se vymlouvají na nedostatek kompetencí! Nemají na to čas! Politici se již slova svoboda dokonce bojí a nebo jím šermují pouze před volbami. Neskutečné!

Jenže: Co z toho pak plyne? Smutný fakt: Neznalost a zanedbávání ústavně garantovaných práv/svobod, permanentní odmítání hájení těchto nejvyšších hodnot naší civilizace přímo v praxi a velice nebezpečné nadřazování vůle úzké tzv. všemocné elity (byť zvolené ve svobodných volbách) nad přirozené právo občanů s možným důsledkem vzniku tyranie. Vždyť ještě desítky let po roce 1989 stále mají lidé strach. Moc výkonná/zákonodárná pak toho prostě využívají: počítají s tím, že se občané dobrovolně vzdají svých ústavních práv a budou - nazvěme to správným jménem - bezmyšlenkovitě kolaborovat, či se nechají „uplatit“ za nějakou tu stovečku nebo marketingovou výhodu milostivě/vrchnostensky uvolněného příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Není však všem dnům konec.

Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene a všech hrozeb s tím spojených pro svobodný život každého slušného občana naší vlasti.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo—1220770; http://medicalxpress.com/news/2012-01-british-pharmacy-chain-roll-out-smart.htmlhttp://www.nature.com/news/say-hello-to-intelligent-pills-1.9823; http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html; http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php; http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/323-usa-schvalily-polykaci-pilulky-s-mikrocipem-rfid.aspx; http://proteusdigitalhealth.com/assets/AuYeung_NetworkedSystemForSelfManagement3.pdf; http://proteusdigitalhealth.com/future/; http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20compl_en.pdf; http://www.chipmenot.org/microchiprisks.htm

_______________________

1 http://proteusdigitalhealth.com/technology/

2 http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; FDA učinila podobný krok v dubnu 2010 - http://proteusdigitalhealth.com/technology/

3 „Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 27 členskými státy EU a státy EFTA – Evropského sdružení volného obchodu – kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CE

4 Např. společnosti „Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.“ a „Novartis International AG“, které mj. investovaly do projektů firmy „Proteus Digital Health“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/investors/

5 Např. „Bill & Melinda Gates Foundation“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/partners/

6 Viz varovná vize světově proslulého britského spisovatele Aldouse Huxleyho v románu „Brave New World“ z roku 1931.

7 Využití chemických procesů v lidském žaludku a tzv. princip „bramborové nebo citrónové baterie“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery; http://proteusdigitalhealth.com/technology/

8 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html

9 http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php

10 http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava; http://www.necipovani.cz/userFiles/petice-text.pdf

11 http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni_zapis_zastupitelstvo_ostrava_diskuse_cipovani-20-3-2013.pdf

12 Viz také populární symbol „modré a červené pilulky“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill

13 http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo--1220770

14 http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm

15 „Opinion n°20 - 16/03/2005 - Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“ viz http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Dignity

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_uncertainty

20 „/.../ although these applications provide examples of what could be done with humans.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 28)

21 Vládní agentura USA spadající pod resort „zdraví a služeb“ („United States Department of Health and Human Services“ - http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Health_and_Human_Services ), která zodpovídá za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů, biofarmaceutických a krevních produktů viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_kontrolu_potravin_a_léčiv; http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration.

22 Viz archivní dokument na stránkách americké federální „Komise pro cenné papíry“ („U.S. Securities and Exchange Commission“, tzv. „SEC“ - http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission): http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924642/000106880004000587/ex99p2.txt

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle; „One might wonder that the tests on the VeriChip were authorised for medical purposes in the face of such a detailed list of potential risks! The authorisation might have been denied if the precautionary principle had been taken into account in regard to those risks with high uncertainty.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 18)

24 „Indeed, consent is necessary, but is not sufficient, in order to legitimise use of implants – which anyhow should never be performed against the data subject’s wishes and/or unbeknownst to him/her. As regards any choice related to one’s health, the data subject has the right to always object to an implant and have it removed, if this is technically possible – without prejudice to the informed consent requirement as well as to the right to refuse medical treatment.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 20)

25 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Veterinary_Medical_Association

26 „We do not recommend that you have your pet’s microchip removed /.../ removing one is more involved and may require general anesthesia and surgery.“, cit. dle https://www.avma.org/KB/Resources/FAQs/Documents/microchipping_faq.pdf

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Class_society; např. povinné čipování zvířat a lidí, které musí být hrazeno občany na jejich vlastní náklady včetně všech škod, které jsou s tím potenciálně spojené: to vše vytváří podhoubí pro růst velkých sociálních rozdílů a vznik třídní společnosti.

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_racism

www.necipujtenas.cz

 

« zpět do rubriky


Komentáře

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

First off I would like to say awesome blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head before writing. I have had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Kudos! Feel free to visit my page :: <a href="https://Www.acupuncturesociety.org.uk/forum/profile/phillippvalasqu/">slot</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello There. I discovered your blog the use of msn. That is a very smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your helpful info. Thanks for the post. I will certainly return. my webpage - https://Freefire.bet/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2-04-08-64/ - http://bbs.tanwanly.com/home.php?mod=space&uid=885712&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it ;) I am going to return yet again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people. Feel free to surf to my blog; <a href="http://www.Dulcemusic.com/fiji/1135511">วิเคราะห์บอลวันนี้</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I need to to thank you for this great read!! I definitely loved every little bit of it. I've got you book-marked to look at new things you post… Review my webpage: slot - https://Starmakerfx.com/community/profile/maryanne1165434/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Heya i am for the primary time here. I found this board and I in finding It really helpful & it helped me out a lot. I am hoping to present one thing back and aid others such as you aided me. Stop by my blog post; <a href="http://Www.Hengzhou365.com/home.php?mod=space&uid=70665&do=profile&from=space">https://www.5G777.co/slot</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This piece of writing will help the internet visitors for setting up new weblog or even a blog from start to end. my website - https://Freefire.bet/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-03-08-21/ - http://www.tw138.com/home.php?mod=space&uid=141577&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello, this weekend is nice in support of me, since this moment i am reading this great educational paragraph here at my residence. Also visit my site - ____________ _______ - http://biblioray.Pusku.com/user/DustyHandy47568/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to present one thing again and help others like you aided me. Also visit my website - <a href="http://www.woaitxt.com/forum.php?mod=viewthread&tid=822431">บาคาร่าเว็บตรง</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

A person necessarily assist to make critically articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual submit extraordinary. Fantastic process! Also visit my homepage; วิเคราะห์บอลวันนี้ - http://thespottingscopetours.com/betting-basketball-basics/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hey! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back frequently! my web page; สล็อตเว็บตรง แตกง่าย - https://Tanglewood.sh/index.php?action=profile;u=240325

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I want to to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to check out new things you post… Here is my web page :: <a href="https://meiritoucai.com/home.php?mod=space&uid=1273421&do=profile&from=space">https://Www.5G777.co/slot</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

naturally like your web-site however you have to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the truth on the other hand I'll surely come again again. My webpage https://www.5G777.co/slot - http://qingbbs.paopaokeji.net/home.php?mod=space&uid=58754&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it ;) I'm going to return once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others. Check out my page :: <a href="http://Www.englishow.co.kr/nslearning/41720767">slot</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi there every one, here every one is sharing these kinds of experience, therefore it's fastidious to read this webpage, and I used to go to see this website daily. Feel free to surf to my web blog; slot - https://Redeconsultoria.net/forum/index.php?action=profile;u=57009

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I do believe all of the ideas you have offered on your post. They're very convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for starters. May you please extend them a bit from next time? Thanks for the post. Look at my site :: <a href="https://Forums.Talktaiwan.org/smf/index.php?action=profile;u=171900">วิเคราะห์บอลวันนี้</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

If you are going for most excellent contents like myself, just pay a visit this web site daily because it offers quality contents, thanks Feel free to visit my website: คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี - https://Chwawa.com/blog/131488/be-careful-when-playing-online-blackjack/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It's always exciting to read through content from other writers and use something from other sites. My web-site: _____ - https://Forums.Feasycom.com/index.php?action=profile;u=875341

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

These are truly impressive ideas in on the topic of blogging. You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting. Also visit my web site https://5g777.co/slot - http://Xxx.dcxw.org/home.php?mod=space&uid=3500970&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I need to to thank you for this fantastic read!! I certainly loved every bit of it. I have you saved as a favorite to look at new things you post… Here is my web site - <a href="https://leo9o31snf0.techionblog.com/profile">sexygame</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post's to be precisely what I'm looking for. Do you offer guest writers to write content for you? I wouldn't mind producing a post or elaborating on many of the subjects you write about here. Again, awesome weblog! Feel free to visit my homepage :: https://5G777.co/slot - https://www.huacangwang.cn/home.php?mod=space&uid=44032&do=profile

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

If some one wishes expert view about blogging and site-building then i suggest him/her to go to see this website, Keep up the good job. Stop by my web page :: <a href="https://you-Joy.ru/?p=176462">slot</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Pretty! This has been a really wonderful article. Thank you for providing this information. My web blog - <a href="https://shock-School.ru/community/profile/darcyherrmann86/">slot</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello, everything is going well here and ofcourse every one is sharing information, that's truly fine, keep up writing. Here is my webpage slot - https://scholarfun.com/community/profile/carsongreenleaf/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Thank you for every other informative site. Where else may just I am getting that type of info written in such an ideal method? I've a project that I'm simply now working on, and I've been on the look out for such information. My page: <a href="https://Www.Dongeren.cn/home.php?mod=space&uid=1983465&do=profile&from=space">https://xn--42c6bac8bnke7Av4argz1a7nwgub.live</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

WOW just what I was searching for. Came here by searching for tips to enjoying online casino gambling Here is my webpage - https://freefire.bet/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-25-08-64/ - http://Woaitxt.com/home.php?mod=space&uid=99131&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

whoah this weblog is excellent i really like reading your posts. Keep up the good work! You understand, lots of people are searching round for this information, you can help them greatly. My blog: <a href="http://www.suncg.net/home.php?mod=space&uid=161360&do=profile&from=space">https://freefire.bet/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87-16-08-64/</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful info specially the last part :) I care for such information a lot. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and good luck. Review my homepage :: <a href="http://Qingbbs.paopaokeji.net/home.php?mod=space&uid=71513&do=profile&from=space">https://Freefire.bet/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-03-08-21/</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice methods and we are looking to trade strategies with others, please shoot me an email if interested. My web site ... เว็บพนันสล็อต - https://Www.Vclouds.Com.au/casino-whoring-a-practical-approach-to-exploiting-casino-bonuses/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Thanks for finally talking about > Přidat komentář | Ostrava-Online.cz คาสิโน เครดิตฟรี</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I visited several web sites but the audio feature for audio songs existing at this website is really excellent. Here is my blog :: https://www.5g777.co/slot - http://xuetao365.cn/home.php?mod=space&uid=35159&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi, Neat post. There's a problem together with your web site in internet explorer, would test this? IE still is the market leader and a huge component of people will leave out your excellent writing because of this problem. Also visit my web page :: <a href="http://vntong.com/home.php?mod=space&uid=434566&do=profile">https://www.5G777.co/slot</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I'll definitely return. Feel free to visit my web-site: https://Freefire.bet/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-03-08-21/ - http://Appdev.163.ca/dz163/home.php?mod=space&uid=3965339&do=profile

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking at your web page for a second time. Feel free to visit my webpage; คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี - http://Www.dellemimose.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1532961

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

These are really fantastic ideas in about blogging. You have touched some good things here. Any way keep up wrinting. Also visit my website วิเคราะห์บอลวันนี้ - http://no6969.com/2021/09/22/internet-sports-betting-6/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Thanks for sharing your thoughts on five tips. Regards my homepage ... วิเคราะห์บอลวันนี้ - http://Itrgworld.com/community/profile/latiascheffler8/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I'm excited to discover this web site. I want to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely loved every bit of it and I have you book marked to check out new things on your site. Stop by my blog ... วิเคราะห์บอลวันนี้ - https://Webproject.pro/how-decide-upon-a-football-betting-sportsbook/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me. Also visit my webpage: เว็บคาสิโน แจกเครดิตฟรี - http://prokatavtomobil.by/user/JohnsonBeyer/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's difficult to find educated people in this particular topic, but you sound like you know what you're talking about! Thanks Look into my blog: <a href="https://countryconnoisseur.com/community/profile/reginav46929738/">สล็อต</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

At this time it sounds like Movable Type is the top blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog? my web site; https://Www.5G777.co/slot - http://3.1415926.mobi/home.php?mod=space&uid=697178&do=profile&from=space

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Why people still make use of to read news papers when in this technological globe the whole thing is presented on net? Visit my webpage <a href="https://Www.windowled.org/communityforum/profile/coryweaver1528/">สล็อต</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hey there! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Great blog by the way! Feel free to visit my webpage :: slot - http://Www.4movespain.biz/community/profile/marthaharney456/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi there very cool site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds also? I am satisfied to seek out so many helpful info here in the put up, we'd like develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . . Check out my webpage: <a href="http://kalmyk.olegarts.com/community/profile/marlonjoseph502/">slot</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform. Here is my blog post; <a href="http://Pg.dev.Timelabs.ru/uncategorized/11-5g-privateer-dice-casino-poker-chips-review/">คาสิโน เครดิตฟรี</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out much. I am hoping to present one thing again and help others like you aided me. My homepage ... slot - https://www.victoriamag.com/community/profile/kirktrevascus34/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read article! Stop by my blog :: <a href="https://forum.techzooka.com/index.php?action=profile;u=876534">slot</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You cann't imagine just how much time I had spent for this info! Thanks! Also visit my blog: บาคาร่าเว็บตรง - https://Webmarketingspider.com/community/profile/nicholaswooten5/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello there! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks My web page :: <a href="https://Dsjcvip.com/home.php?mod=space&uid=86251&do=profile&from=space">https://Freefire.bet/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87-16-08-64/</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I'm not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission. My blog post :: slot - https://blankosunderground.com/forums/profile/brady64v174293/

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Pretty component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually loved account your blog posts. Any way I'll be subscribing in your augment and even I achievement you get entry to persistently quickly. Visit my web-site :: <a href="https://nukarp.Nn.pe/wp/community/profile/danlovejoy68780/">สล็อต</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I get pleasure from, cause I discovered exactly what I was looking for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye Feel free to surf to my web page :: slot - http://www.gm5u.com/forum.php?mod=viewthread&tid=17753

Přidat komentář