Bude užívání léků s čipem povinné?

Sobota, 8. 6. 2013, 14:40 -

Minulý rok v červenci schválil1 americký federální „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“ - FDA) distribuci pilulek s přidaným obsahem tzv. „jedlých“ elektronických mikročipů pro vnitřní užití v zažívacím ústrojí živých lidských bytostí. Jakkoliv to může znít pro někoho až fantasticky, tak přesto jde o realitu: Evropská unie učinila2 na svém území podobný krok již v srpnu 2010, když podpořila udělení tzv. certifikátu CE3 pro elektronický systém výše zmíněných léčiv. Uvedenými kroky se otevřely dveře k prodeji tzv. „tabletek s čipem“ v rámci euro-atlantického prostoru pro obchodní společnost „Proteus Digital Health“ a k praktické realizaci vize tzv. „totální digitální medicíny“ ve spojení s velkými globálními hráči, mezi něž patří farmaceutické giganty4, významné nadace5 a spolupracující světové vlády.

„Digitální lékařská péče“ má tvořit v uvozovkách ´nový/úžasný svět´6, kde každý předepsaný nebo volně nakoupený lék obsahuje mikročip, který zaručí nejen vstřebání účinné léčebné látky v lidském organismu, ale také posléze vyloučení čipu z těla přirozenou cestou (případně jeho postupné vstřebání) a hlavně dosud nevídanou míru kontroly pacienta, celého zdravotnického systému, navíc s nadějemi očekávané mohutné úspory finančních prostředků díky zamezení plýtvání s nakoupenými medikamenty.

Za vším stojí právě vynález pilulky s mikročipem, který je napájen z fyziologických procesů v lidském těle. Získanou energii7 čip využívá k odesílání nejrůznějších informací skrze živou tkáň třeba do mobilního telefonu (tzv. chytré aplikace) a odtud do prostředí Internetu. Lékař (bohužel nejen on) tak bude moci sledovat on-line průběh léčby, de-facto také soukromý život svého pacienta a mít i detailní přehled o jeho zvycích, pozici přímo na mapě, zdravotním stavu, tělesné teplotě, hladině hormonů, tepové frekvenci aj.

Investoři z celého světa již plánují docílení gigantických tržních obratů mj. díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami a předně s vládami, které se lobbisté snaží přesvědčit o účelnosti zavedení povinné konzumace pilulek s čipem a navazujícího systému „digitální péče“, podobně jako se jim to již povedlo v případě určitých vakcín nebo čipování zvířat.

Otázka zní: Je to správné? Například britský právník Nick Pickles a ředitel organizace „Big Brother Watch“, která hájí zachování občanských svobod, sdělovacím prostředkům oficiálně řekl:

Tahle technologie má v sobě obrovský ziskový potenciál pro oblast zdravotní péče, ale neměla by být zaváděna do praxe na úkor zachování soukromí pacientů.“ - „Pacienti a jejich rodiny, kteří se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by měli být seznámeni s následky svého konání a měli by mít k dispozici kompletní rozpis dat, která jsou o nich zaznamenávána a kdo všechno k nim má přístup.8

Prestižní rozhlasová stanice „Český rozhlas Plus“ zveřejnila na svém webu 5. června 2013 plán americké společnosti Motorola a výše zmíněné firmy „Proteus Digital Health“ na masové zavedení pilulek s mikročipem pro účely identifikace občanů. Jednoduše řečeno: Člověk spolkne očipovanou tabletku a ta vyšle skrze lidské tělo signál s jedinečným číslem (nebo dalšími údaji) do přijímacího zařízení, které zprostředkuje kontakt s databází verifikovaných informací a posléze například umožní oprávněný přístup třeba k automobilu, domovnímu zámku, bankovnímu účtu, firemním datům atd. podobně jako v případě čipování psů nebo koček.

Znamená to: Máme se tedy stát „domácími mazlíčky“ v rukou globálních hráčů světové ekonomiky/politiky a nebo si raději zachováme svou svobodu? Vzdáme se svého soukromí a víry nebo výhrady svědomí na úkor pohodlného života tzv. „na vodítku“? Bude nás moci policie na ulici skenovat a hledat v našich tělech povinně přítomné identifikační mikročipy? Co když nás - již řádně očipované a odvyklé svobodě - najednou naši noví páni opustí? Kdo bude zodpovědný za zdravotní a etická rizika? Takové otázky budou muset řešit již v blízké budoucnosti nejen volení zastupitelé České republiky.

Velmi výstižně se v této souvislosti vyjádřili představitelé prestižní americké nadace „Electronic Frontier Foundation“, která se zastává práv/svobod občanů:

Google, vlády a technologičtí experti si musí daleko více uvědomit, že ignorování základní potřeby lidí na zachování svého soukromí i vůči inovacím, které neustále činíme součástí našich životů, nejenom umožňuje doslova invazi do našeho osobního světa a zvyklostí, ale otevírá to také dveře k budoucímu zneužití pravomocí.9

***

Společenství webu Necipujtenas.cz pravidelně upozorňuje na reálná rizika povinného čipování živých tvorů - lidí a domácích zvířat. Především naše vlastní praktické zkušenosti ve věci legálního/pokojného/občanského odporu vůči povinné (nikoliv dobrovolné) implantaci cizích těles (mikročipů) do zvířecích těl, které jsme načerpali v průběhu realizace několika petic v Ostravě10, pak přinášejí poznání: jak urputní/bezcitní a svobodnou/slušnou diskusí pohrdající dokáží zdejší politici být, pokud jim jde o silové prosazení (formou vyhlášky a kontrol městské policie) nějakého názoru vůči stovkám tisíc svobodných lidských bytostí. Takové chování politické reprezentace vytváří tristní situaci, která spolu s některými veřejně pronesenými výroky „reprezentantů lidu“ na jednání zastupitelstva statutárního města Ostravy mj. z března roku 2013 o podpoře plošného čipování občanů11 ovšem přirozeně a nutně vede širokou veřejnost k obavám z povinného zavedení výše popsaných léčiv s přidaným obsahem mikročipů - tentokrát již přímo ze zákona - včetně všech s tím spojených databází, nových povinností, zdražování, špiclování, likvidace přirozených práv a svobod garantovaných Listinou v rámci ústavního pořádku České republiky.

Občané by se měli svých zastupitelů ptát, zda budou hlasovat pro systém plošného zavedení této nově předpokládané „čipovací povinnosti“ a pokud ano: jestli si vůbec uvědomují dopady podobného opatření na praktický život např. věřících lidí, dále zdravotní, právní, finanční, etická aj. rizika. Lze bohužel očekávat: Politici budou zřejmě opět používat (viz případ vyhlášek o povinném čipování psů) v rámci svého pokusu o prosazení progresivního „tabletkového čipování“ legální propagandu („nálepkování“), tedy že tzv. „zodpovědný občan“ přeci musí platit (podobně jako v případě čipování psů) za moderní „digitální medicínu“, jinak by byl tzv. „nezodpovědný“ a … zdraví samozřejmě stojí peníze, což je sice fakt, nicméně nemít možnost volby léčbu akceptovat či nikoliv a být ze zákona dokonce bez šance zvolit si mezi pilulkou s čipem (dotovanou státem a proto levnější) a nebo tabletkou bez čipu (paradoxně nedotovanou a tedy reálně dražší) za férových cenových/etických podmínek (ty by umožnil pouze opravdu svobodný trh, který neexistuje) může představovat další vážný posun na cestě k vytvoření obludného/otrockého systému zdravotní péče a tzv. čipové totality12.

Vždyť už i mainstreamový Český rozhlas na svých oficiálních stránkách v červnu 2013 uvádí, že:

Odborníci si jsou samozřejmě vědomi podobnosti těchto systémů s částí varovného proroctví z biblické Apokalypsy, které se týká tzv. Čísla zvířete. DŮLEŽITÉ PROTO JE, ABY TYTO SYSTÉMY NEBYLY POVINNÉ, ALE VOLITELNÉ.13

 

Připomeňme si dále také argumenty Evropské unie k otázce povinného čipování, které již web Necipujtenas.cz publikoval v materiálu Rizika čipování:

ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“)14 Z 16. BŘEZNA 200515 VARUJE PŘED ŘADOU POTENCIÁLNÍCH RIZIK A PROBLÉMŮ MJ. V SOUVISLOSTI S IMPLANTOVANÝMI MIKROČIPY:  

 1. zneužití dat obsažených v implantátech, obzvláště pokud jsou tato data přístupná skrze různé digitální sítě
 2. nebezpečí pro „důstojnost16 a zachování „integrity17 (nedotknutelnosti)
 3. hrozba nadměrné kontroly, ovládnutí lidské společnosti a jednotlivých lidských bytostí
 4. zrušení intimity, soukromí

Zpráva dále rozvíjí teze mj. o implantátech mikročipů a zastává v tomto smyslu následující stanoviska:

 • Jakýkoliv typ implantátu vyžaduje striktní-předběžný výzkum dopadu na oblast narušení soukromí.
 • Je nutné, aby především moc výkonná a zákonodárná zastávaly zásadu tzv. „předběžné opatrnosti18 obzvláště v situacích evidentní existence rizik, možností vzniku újmy a „vědecké nejistoty19 ve vztahu k rozsahu všech potenciálních hrozeb.
 • Věda musí nejprve stanovit v dlouhodobém výzkumu možné dopady na sociální, kulturní a zdravotní otázky společnosti i jedince.
 • Nejrůznější formy implantátů a jejich aplikace na zvířatech ukazují již dnes jasné příklady toho, co by se mohlo stát také lidským bytostem.20
 • Autoři zprávy kritizují americký „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“, FDA)21 za svolení k implantaci mikročipů do lidských bytostí ze dne 12. října 200422, když sám tento úřad vyjmenoval ve svém posudku řadu nebezpečných rizik včetně „vědecké nejistoty“ a tím vlastně nezachoval pro společnost tolik důležitou zásadu tzv. „předběžné opatrnosti“23.
 • Vždy musíme velmi dobře rozlišovat a zkoumat, zda je vůbec opravdu nutné nějaké opatření zavádět a zda prostředky, kterými je tak činěno: jsou relevantní a přiměřené.
 • Je nezbytně nutné respektovat autonomii každé lidské bytosti a její chápání svobody tak, aby nemohlo dojít k porušení svobody volby především vzhledem ke zdravotnímu stavu, sebekontrole a osobnímu vlivu na stav vlastního organismu.
 • DOBROVOLNÝ SOUHLAS JE NAPROSTO NUTNÝ – PŘESTO SÁM O SOBĚ NEDOSTAČUJÍCÍ – K TOMU, ABYCHOM VŮBEC MOHLI LEGITIMIZOVAT UŽITÍ IMPLANTÁTŮ. KAŽDÉ TAKOVÉ UŽITÍ NESMÍ BÝT NIKDY PROVÁDĚNO PROTI VŮLI ČLOVĚKA A NEBO BEZ JEHO VĚDOMÍ. KDOKOLIV MUSÍ MÍT VŽDY PRÁVO ODMÍTNOUT IMPLANTÁT, POŽADOVAT JEHO VYJMUTÍ (POKUD JE TO TECHNICKY MOŽNÉ) A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁN JEHO NESOUHLAS S NAVRŽENOU METODOU LÉČBY.24
 • Obzvláště je třeba věnovat pozornost těm implantátům, které:
 1. nejdou z těla lehce odstranit (podle údajů „Americké veterinární asociace“ - „American Veterinary Medical Association“ AVMA25 - mikročipy voperované domácím zvířatům patří také mezi problematicky odstranitelné implantáty)26
 2. mohou ovlivnit nebo změnit psychické funkce, identitu, individualitu, autonomii
 3. jsou schopny propojení s různými digitálními datovými sítěmi a díky tomu vystavují nositele čipu různým formám zneužití dat např. ke sledování občanů nebo různým dalším formám potenciální manipulace
 4. slouží k vojenským operacím
 5. využívají různých „dotěrných“ technologií a snaží se nahradit normální smyslové vnímání
 6. se snaží o docílení vlivu nad společností a nebo v budoucnu teprve ovlivní z biologického a kulturního hlediska celé příští generace
 • Z etického pohledu je nutné rozvíjet potenciál obrany občanských práv vůči všem novým technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí.
 • Každý má právo rozhodnout: komu zpřístupní (nebo nikoliv) svá data, jak s nimi bude nakládáno, kdo s nimi bude pracovat a za jakým účelem (zcela stěžejní moment). Toto právo je důležité obzvláště v době, kdy již mají jednotlivé implantáty možnost být on-line propojeny v jeden velký monitorovací systém, který pak dokáže poskytnout ucelený obrázek života každé individuální bytosti (např. pro potřeby sledování výkonnou mocí). ŽÁDNÝ TAKOVÝ SYSTÉM SE NIKDY NESMÍ STÁT NÁSTROJEM NEOBHAJITELNÉ RESTRIKCE NEBO NEGACE ZÁKLADNÍCH PRÁV. JAKÉKOLIV UŽITÍ IMPLANTÁTŮ PRO OVLÁDNUTÍ SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA: NESMÍ BÝT DOVOLENO.
 • Implantáty by nikdy neměly být příčinou vzniku „třídní společnosti27 nebo způsobovat další prohloubení příkopu mezi průmyslovými zeměmi a zbytkem světa.
 • Z hlediska implantátů by měly být zakázány následující možnosti jejich využití:
 1. "kyber-rasismus28
 2. změna identity, paměti, vnímání sebe sama a ostatních
 3. posílení schopností za účelem dosažení převahy nad druhými
 4. vynucování si poslušnosti nátlakem vůči lidem, kteří tyto implantáty nepoužívají
 • Implantáty používané pro účely sledování populace ohrožují ve velké míře lidskou důstojnost. Mohou být zneužity výkonnou mocí nebo zločinci k posílení jejich vlastní moci nad druhými lidmi. Každé takové užití implantátů může být v demokratické společnosti ospravedlnitelné pouze z hlediska urgentní nutnosti a to pouze tehdy, pokud není možné použít méně obtěžující metody (např. paralela v případě čipů pro domácí zvířata, které se dají vhodně nahradit např. tetováním, obojkem apod.). Vždy je zapotřebí trvat na tom, aby byl celý proces pod kontrolou nezávislého soudu. 

***
Naše společnost by si konečně měla v této souvislosti také jasně odpovědět na otázku: Proč máme vůbec Listinu práv a svobod, když nakonec vždycky dají politici přednost finančnímu zájmu (byť často zahalenému do vznosného hávu např. ochrany ovzduší aj.) nad zachováním přirozených práv/svobod občanů České republiky? Listina, která je pouze cárem papíru, pak postrádá jakýkoliv smysl a můžeme ji rovnou škrtnout z našeho ústavního pořádku. Nebo ji tam máme pouze pro okrasu a jako historický relikt minulosti či pro případ intelektuálních diskusí na zahraničně-politických fórech Organizace spojených národů? Listina a v ní obsažená přirozená práva/svobody jsou zde přeci nikoliv pro nějaké akademické diskuse, nýbrž z důvodů ochrany občanů v jejich každodenním praktickém životě před zvůlí moci výkonné/zákonodárné. Bohužel na to zapomínáme a mohutný marketingový potenciál naší exekutivy placený nedobrovolně z peněz daňových poplatníků tento fakt umně přikrývá mediální mlhou, kde už prý na svobodu nezbývá prostor ani čas. Jde o „přežitek“ a nebo dokonce - světe div se - o anarchii. Zastupitelé odmítají slyšet hlas svých voličů a podporovat osvobození občanů od nejrůznějších nesmyslných břemen, povinností atd. Pořád se vymlouvají na nedostatek kompetencí! Nemají na to čas! Politici se již slova svoboda dokonce bojí a nebo jím šermují pouze před volbami. Neskutečné!

Jenže: Co z toho pak plyne? Smutný fakt: Neznalost a zanedbávání ústavně garantovaných práv/svobod, permanentní odmítání hájení těchto nejvyšších hodnot naší civilizace přímo v praxi a velice nebezpečné nadřazování vůle úzké tzv. všemocné elity (byť zvolené ve svobodných volbách) nad přirozené právo občanů s možným důsledkem vzniku tyranie. Vždyť ještě desítky let po roce 1989 stále mají lidé strach. Moc výkonná/zákonodárná pak toho prostě využívají: počítají s tím, že se občané dobrovolně vzdají svých ústavních práv a budou - nazvěme to správným jménem - bezmyšlenkovitě kolaborovat, či se nechají „uplatit“ za nějakou tu stovečku nebo marketingovou výhodu milostivě/vrchnostensky uvolněného příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Není však všem dnům konec.

Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene a všech hrozeb s tím spojených pro svobodný život každého slušného občana naší vlasti.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo—1220770; http://medicalxpress.com/news/2012-01-british-pharmacy-chain-roll-out-smart.htmlhttp://www.nature.com/news/say-hello-to-intelligent-pills-1.9823; http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html; http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php; http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/323-usa-schvalily-polykaci-pilulky-s-mikrocipem-rfid.aspx; http://proteusdigitalhealth.com/assets/AuYeung_NetworkedSystemForSelfManagement3.pdf; http://proteusdigitalhealth.com/future/; http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20compl_en.pdf; http://www.chipmenot.org/microchiprisks.htm

_______________________

1 http://proteusdigitalhealth.com/technology/

2 http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; FDA učinila podobný krok v dubnu 2010 - http://proteusdigitalhealth.com/technology/

3 „Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 27 členskými státy EU a státy EFTA – Evropského sdružení volného obchodu – kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CE

4 Např. společnosti „Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.“ a „Novartis International AG“, které mj. investovaly do projektů firmy „Proteus Digital Health“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/investors/

5 Např. „Bill & Melinda Gates Foundation“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/partners/

6 Viz varovná vize světově proslulého britského spisovatele Aldouse Huxleyho v románu „Brave New World“ z roku 1931.

7 Využití chemických procesů v lidském žaludku a tzv. princip „bramborové nebo citrónové baterie“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery; http://proteusdigitalhealth.com/technology/

8 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html

9 http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php

10 http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava; http://www.necipovani.cz/userFiles/petice-text.pdf

11 http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni_zapis_zastupitelstvo_ostrava_diskuse_cipovani-20-3-2013.pdf

12 Viz také populární symbol „modré a červené pilulky“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill

13 http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo--1220770

14 http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm

15 „Opinion n°20 - 16/03/2005 - Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“ viz http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Dignity

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_uncertainty

20 „/.../ although these applications provide examples of what could be done with humans.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 28)

21 Vládní agentura USA spadající pod resort „zdraví a služeb“ („United States Department of Health and Human Services“ - http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Health_and_Human_Services ), která zodpovídá za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů, biofarmaceutických a krevních produktů viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_kontrolu_potravin_a_léčiv; http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration.

22 Viz archivní dokument na stránkách americké federální „Komise pro cenné papíry“ („U.S. Securities and Exchange Commission“, tzv. „SEC“ - http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission): http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924642/000106880004000587/ex99p2.txt

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle; „One might wonder that the tests on the VeriChip were authorised for medical purposes in the face of such a detailed list of potential risks! The authorisation might have been denied if the precautionary principle had been taken into account in regard to those risks with high uncertainty.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 18)

24 „Indeed, consent is necessary, but is not sufficient, in order to legitimise use of implants – which anyhow should never be performed against the data subject’s wishes and/or unbeknownst to him/her. As regards any choice related to one’s health, the data subject has the right to always object to an implant and have it removed, if this is technically possible – without prejudice to the informed consent requirement as well as to the right to refuse medical treatment.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 20)

25 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Veterinary_Medical_Association

26 „We do not recommend that you have your pet’s microchip removed /.../ removing one is more involved and may require general anesthesia and surgery.“, cit. dle https://www.avma.org/KB/Resources/FAQs/Documents/microchipping_faq.pdf

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Class_society; např. povinné čipování zvířat a lidí, které musí být hrazeno občany na jejich vlastní náklady včetně všech škod, které jsou s tím potenciálně spojené: to vše vytváří podhoubí pro růst velkých sociálních rozdílů a vznik třídní společnosti.

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_racism

www.necipujtenas.cz

 

« zpět do rubriky


Komentáře

Оценка домов

<a href=https://maps.google.ne/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

вполне себе годнота

Спасибо, давно искал _________________ пін ап играть - https://kazinopinup.realmoneygames.xyz, пін ап вход.

Opportunities you can’t miss

<a href=https://thevoguechoice.com/>The Vogue Choice</a> where we share your passion. That’s why we have gathered a remarkable collection of fashion products in such categories as sunglasses and <a href=https://thevoguechoice.com/> Men Watches</a> to name a few. You will not regret the decision to buy from this online shop thanks to a rich selection of goods, affordable prices and outstanding customer service.

https://nezan.ru/

[url=https://nezan.ru/predlozhenija/arenda/kvartiry/]Аренда квартир в Москве и Московской области[/url]

online prepaid recharge

this contact form [url=https://mobilebtopup.com/]vodafone online recharge using debit card[/url]

Оценка домов

<a href=https://images.google.be/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

Переводчик новокузнецк

<a href=https://images.google.li/url?sa=t&url=https://perevod42.com>Переводчик новокузнецк</a>

голые толстые пожилые женщины

[url=https://ebuha.vip/]ебуха пидорасов[/url] представляет вам лучшую [url=https://ebuha.vip/categories/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81/]групповуха с беременной[/url] коллекцию порно бесплатно https://ebuha.vip/categories/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8/. Ежедневное обновление и тысячи секс роликов в доступно онлайн.

Hello, what are you doing?

?Hi there! What’s up? I’m great. Just got out of the shower. [url=https://www.google.com.gi/url?q=http://my-video.fun/sexy-braces-tits/tubed-pornstars.html]braixen porn[/url]

Крутой новый портал

https://chesspro.ru/guestnew/lookmessage/?id=49-54-30802 В Случае Если вам приняли решение попытаться себе во покере, в таком случае никак не нужно пересортировывать 10-ки веб-сайтов во отыскивании достоверного, приступите со исполнять во Покердом! Этот игра-рум хорошо популярен опытным инвесторам также хорошо себе показал. Тут вам одновременно ведь достанетесь во атмосферу удобства также ощутите то что руководство беспокоится об вашей удобстве, для того чтобы для вас существовало любопытно также интересно исполнять. Преимущество никак не необходимо волноваться об побежденных купюры. Их для вас обеспечено расплатят различным комфортным методом. Также никак не посредством недельку, но практически во ходе испарения времен уже после подачи заказы. Непосредственно вследствие того мы советую начинающим приступать исполнять во Покердом. Элементарная регистрирование также вам ранее равноправный участник общества ценителей покера!

Оценка домов

<a href=https://images.google.com.tr/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

рецепта за и хранене от Брест wi2

еректилна страничен ефект съдържа https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=216127&qa_1=силденафил-поръчка-пощата-генеричен-силденафил-намалена медицинско име отстъпка сигурен в майчиното кърмене Без рецепта https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=214870&qa_1=антивирусна-омепразолова-аптека-онлайн-лекарството-омепразол как слизаш пристрастеност Намалени цени диария https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=215699&qa_1=антивирусен-леводопа-продажба-софия-интернет-леводопа-софия REM сън цена медицинско име предупредителен https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=217168&qa_1=антивирусно-лекарство-бисопролол-българия-бисопролол-българия общо име за класификация Чести мускулни болки използван за https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=216036&qa_1=ивермектин-рецепта-българия-продажба-ивермектин-българия и заболяване на жлъчния мехур лекарствени взаимодействия предупреждения доза https://slimbg.hatenablog.com/entry/2020/11/21/225602 кървене от носа опасности от Канада киселинен рефлукс https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=216139&qa_1=олмесартан-рецепта-българия-купете-олмесартан-рецепта-софия медицина и причинява нежелани реакции продължителна употреба замени https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=214461&qa_1=купете-генеричен-триамцинолон-софия-триамцинолон-българия НАЙ-НИСКА ЦЕНА ГАРАНТИРАНА! множествена склероза и а средно ухо инфекция какво е https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=214742&qa_1=евтин-ритонавир-софия-онлайн-евтин-ритонавир-софия-онлайн по-безопасно от това 24/7 обслужване на клиенти сигурен в майчиното кърмене мая https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=216169&qa_1=левомицетин-без-рецепта-онлайн-аптека-за-левомицетин НАЙ-НИСКА ЦЕНА ГАРАНТИРАНА! странични ефекти и диарай индикации Без рецепта https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=215570&qa_1=купете-грезиофулвин-аптеката-купете-генеричен-грезиофулвин Дискретен пакет и газ Без рецепта и анемия https://slimbg.hatenablog.com/entry/2020/11/21/225331 вещи Водещите категории стоки за продажба и анемия сравнение https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=215851&qa_1=антивирусно-лекарство-българия-продажба-даназол-българия Най-ниска цена в онлайн аптеката. пристрастеност Онлайн поддръжка на живо! насоки fskaldkjd

Центр имплантации зубов Soyfer ostrava-online.cz

Привет ostrava-online.cz ! В прошлом году мы выполнили 505 операций по технологии "All-on-4" и "All-on-6" Устанавливаем более 2100 имплантов в год. В нашей зуботехнической лаборатории производится более 90 коронок в месяц, которые позже устанавливаются пациентам . Мы располагаем абсолютно безопасным 3D томографом последнего поколения, который позволяет нам производить прецизионно точную диагностику и контроль всех этапов лечения Всегда стараемся сохранить и вылечить собственные зубы, заботясь не только о здоровье, но и о красоте улыбки. Мы воспринимаем сложные клинические случаи как вызов, и не отказываем пациентам в лечении. Благодаря огромным знаниям и отточенным хирургическим манипуляциям, быстро и точно решаем самые сложные проблемы! Мы берем на себя ответственность, и предоставляем гарантию пациентам! Гордимся своими работами и вместе с пациентами радуемся новым ослепительным улыбкам! Центр находится под руководством доктора, и основан доктором, поэтому, для нас важнее здоровье и качество лечения пациентов, чем прибыль. В Договоре сразу указываем конченую стоимость лечения, которая не увеличивается в процессе. Предоставляем возможность рассрочки без процентов. Никаких скрытых платежей. Посетите наш сайт: https://soyfer.ru/ Похожие публикации: [url=http://www.sfbkk.com/flashdance-what-a-feeling/#comment-61663]Центр имплантации зубов Soyfer sfbkk.com[/url] a0692f8 Звоните нам: +7-495-235-55-50 Наш адрес: г. Москва, просп. Ломоносовский, д. 29, корпус 1. E-mail: info@soyfer.ru

Оценка домов

<a href=https://maps.google.ge/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

работа в шанхае для русских

вакансии в риге [url=https://jobgirl24.ru/]работа без контакта с людьми вакансии[/url]

скачать иностранную музыку 2019 года бесплатно

[url=https://sefon.top/]русские песни в хорошем качестве[/url] – это музыкальный портал ?? с возможностью поиска, прослушивания и скачивания музыки. ?? Современный дизайн и отличная [url=https://sefon.top/muzyka-mp3/uzbekskaja-muzyka/]скачать музыку узбекский русский[/url] продукт на любом устройстве делают пользование сайтом https://sefon.top/muzyka-mp3/zarubezhnyj-pop/ максимально легким и комфортным. [url=https://sefon.top/5588/]Настя Молодова - Парадокс[/url] [url=https://sefon.top/56125/]Алексей Босота - Дорога к счастью[/url] [url=https://sefon.top/130377/]Bang La Decks, Wiwek - GQOM[/url] [url=https://sefon.top/59437/]Feeron &amp; isofly - Вдох-выдох[/url] [url=https://sefon.top/4278/]Sevak - Жди меня там[/url] [url=https://sefon.top/33727/]Сухие - Москва-2[/url] [url=https://sefon.top/90841/]Isma, may boo - На аккорды[/url] [url=https://sefon.top/66927/]Авиатор - В Твоих Глазах (Official Remix)[/url] [url=https://sefon.top/22449/]4POST (Дима Бикбаев) - Навстречу Небу[/url] [url=https://sefon.top/1320/]LILCAK3 - Без ума[/url] [url=https://sefon.top/72977/]Lulleaux &amp; robin woods - locked up[/url] [url=https://sefon.top/48949/]T1One &amp; Осяпыч - Белый Танец (Mr. Credo Remix)[/url] [url=https://sefon.top/32220/]Mary Jane - Пока ты думал, я дунул (tiktok)[/url] [url=https://sefon.top/1182/]Flechette &amp; Beauty Brain - Al Andalus[/url] [url=https://sefon.top/102534/]Анна Калашникова - Обезоружил (dj alexmini remix)[/url]

Оценка домов

<a href=http://xn--d1abkaamepch5h.xn--p1ai/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

Оценка домов

<a href=https://images.google.tt/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Looking for sex

Urgently! I'm looking for a strict sugar daddy! For dirty and vulgar sex! My site https://cutt.us/pamela2021 My nickname lisa421 Be sure to confirm your mail so you can write to me! [url=https://cutt.us/pamela2021 ][img]http://www.vhost133261.ispsite.ru/images/21.jpg[/img][/url]

Оценка домов

<a href=https://maps.google.tm/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

hydra зеркало

DarkNet – особая часть Всемирной сети, которая не находится в свободном доступе, поэтому попасть туда можно только при переходе с браузера TOR. Его легко установить на любой смартфон или компьютер, а с первоначальной настройкой справится даже новичок. ТОР шифрует данные пользователя и передает их по цепочки, образуя «луковую» сеть. В итоге, чем бы вы не занимались в даркнете, ваша личность останется анонимной. Часто ТОР используют с целью покупки запрещенных товаров или услугу. Здесь можно найти практически все, начиная наркотиками и оружием, заканчивая документами и хакерскими инструментами. Также на темной стороне расположено множество анонимных чатов и форумов, где можно найти товарищей по интересам, получить совет и многое другое. Именно по этим причинам ТОР-ссылки на Годнотабе актуальны среди многих пользователей, которые не желают ограничивать себя тем, что разрешает закон. Чтобы попасть на желаемый сайт, достаточно инсталлировать ТОР, выбрать ссылку на Годнотабе и выполнить переход. Ссылки на нашем сервисе сопровождаются описанием, а также мониторятся на предмет работоспособности. https://godnotaba.us/site/hydra-onion.html [url=https://godnotaba.us/site/hydra-onion.html] hydra onion зеркала[/url]

חדרים לפי שעה

Day use Israel [url=https://www.findex.co.il/]חדרים עם ג קוזי לפי שעה בת ים[/url]

Оценка домов

<a href=https://images.google.com.ai/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

План фундамента жилого дома чертеж

Добрый день! Вы не поверите и удивитесь, но есть люди, которые строят и возводят фундаменты без проекта. Да, это практически возможно и реально, только если у вас фундамент не сложный и без наворотов. В любом случае для каждого строительства фундамента нужен чертеж, обязательно нужен чертеж, нарисованный от руки или в электронном виде. Ведь нарисованный план ленточного фундамента в виде чертежа помогает не только представить и увидеть своими глазами, что вы хотите построить, но и рассчитать расход материалов и стоимость работ. Как говорится, чертеж плана ленточного фундамента поможет вам понять и свести баланс, сколько вам вообще денег нужно на строительство фундамента и непредвиденные расходы. В общем, если вы ищите по теме чертеж фундамента, например: [url=https://prorab2.ru/fundament/chertezh-fundamenta/plan-fundamenta-lentochnogo-chertezh.html]план фундамента ленточного чертеж разрез[/url] Тогда чтобы правильно начертить план своего фундамента, вам срочно нужно прямо сейчас перейти на сайт Prorab2.ru https://prorab2.ru/fundament/chertezh-fundamenta/plan-fundamenta-lentochnogo-chertezh.html и узнать все подробности по интересующему вас вопросу. Не забудьте, запомнить или записать название сайта. Всем пока!

План фундамента ленточного чертеж

Добрый день! Вы не поверите и удивитесь, но есть люди, которые строят и возводят фундаменты без проекта. Да, это реально и практически возможно, только если у вас фундамент не сложный и без наворотов. В любом случае для каждого строительства фундамента нужен чертеж, обязательно нужен чертеж, нарисованный от руки или в электронном виде. Ведь нарисованный план ленточного фундамента в виде чертежа помогает не только представить и увидеть своими глазами, что вы хотите построить, но и рассчитать расход материалов и стоимость работ. Как говорится, чертеж плана ленточного фундамента поможет вам понять и свести баланс, сколько вам вообще денег нужно на непредвиденные расходы и строительство фундамента. В общем, если вы ищите по теме чертеж фундамента, например: [url=https://prorab2.ru/fundament/chertezh-fundamenta/plan-fundamenta-lentochnogo-chertezh.html]план ленточного сборного фундамента чертеж[/url] Тогда чтобы правильно начертить план фундамента, вам нужно прямо сейчас перейти на сайт Prorab2.ru https://prorab2.ru/fundament/chertezh-fundamenta/plan-fundamenta-lentochnogo-chertezh.html и узнать все подробности по интересующему вас вопросу. Не забудьте, запомнить или записать название сайта. До новых встреч!

Оценка домов

<a href=https://maps.google.ie/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

Оценка домов

<a href=https://images.google.com.vn/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Дистанционная подработка для каждого!

Дистанционная работа, смм, менеджмент, ведение аккаунтов, раскрутка любых видов бизнеса, свободный график (подработка). [b]Заработок от 20 000 в месяц.[/b] На сайте есть обучения в форме видео, а так же инструкции текстого варианта. Заработок начинается от 300 руб. с первых дней уже в процессе обучения. В общем на https://hydraruzxpnew4afer.com может любой найти себе подработку по душе, даже можете просто оставить отзыв какому-то товару и заработать 50р всего за 3 минуты

Как посчитать объем опалубки фундамента калькулятор

Добрый день! Хорошая и отличная новость, потому что она поможет вам правильно и грамотно посчитать объем фундамента. Каждый человек должен понимать, что правильно определенный объем фундамента поможет вам заранее определиться с сумой расходов и затрат на работу и материалы. Конечно, в предварительном и заблаговременном просчете объемов работ есть свои нюансы и особенности, но, несмотря на это есть стандартные функции и правила которые должен знать каждый, кто хоть как то связан со строительство или ремонтом. Так же нужно уметь посчитать допуск, т.е. запас материалов и работ и обязательно необходимо заложить резервные и непредвиденные расходы. В общем, если вы хотите найти вопросы по объему фундамента, например:[url=https://prorab2.ru/fundament/obem-fundamenta/kak-poschitat-obem-fundamenta-v-m3-kalkulyator.html]как посчитать объем фундамента в м3 калькулятор[/url] Тогда чтобы правильно посчитать объем фундамента в м3 калькулятор, вам нужно прямо сейчас перейти на сайт Prorab2.ru https://prorab2.ru/fundament/obem-fundamenta/kak-poschitat-obem-fundamenta-v-m3-kalkulyator.html и узнать все подробности по интересующему вас вопросу. Обязательно, запомните или запишите название сайта. Всем пока!

Как посчитать объем цемента на фундамент

Всем привет! Отличная и хорошая новость, потому что она поможет вам грамотно и правильно посчитать объем фундамента. Каждый человек должен понимать, что правильно определенный объем фундамента поможет вам заранее определиться с сумой затрат и расходов на материалы и работу. Конечно, в заблаговременном и предварительном просчете объемов работ есть свои особенности и нюансы, но, несмотря на это есть стандартные функции и правила которые должен знать каждый, кто хоть как то связан со строительство или ремонтом. Так же нужно уметь посчитать допуск, т.е. запас материалов и работ и обязательно необходимо заложить резервные и непредвиденные расходы. В общем, если вы хотите найти вопросы по объему фундамента, например: [url=https://prorab2.ru/fundament/obem-fundamenta/kak-poschitat-obem-fundamenta-v-m3-kalkulyator.html]как посчитать объем опалубки фундамента калькулятор[/url] Тогда чтобы правильно посчитать объем фундамента в м3 калькулятор, вам обязательно нужно прямо сейчас перейти на сайт Prorab2.ru https://prorab2.ru/fundament/obem-fundamenta/kak-poschitat-obem-fundamenta-v-m3-kalkulyator.html и узнать все подробности по интересующему вас вопросу. Обязательно, запомните или запишите название сайта. Увидимся!

Переводчик новокузнецк

<a href=https://vk.com/perevod_s_ispanskogo>Переводчик новокузнецк</a>

Оценка домов

<a href=https://maps.google.mk/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

секс боль

[url=https://porn-porn.vip/categories/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB/]смотреть порно ролики анал большие сиськи[/url] - отборноепорно видео собрано по категориям чтобы вы могли найти ролик себе сообразно вкусу. Смотри онлайн видео ебли для совершеннолетних для нашем сайте, где есть любые намерение извращений. Разве тебе сообразно вкусу пошлячки с крупными буферами, промеж которых [url=https://porn-porn.vip/]baby porn[/url] они зажимают эрегированные пенисы и дрочат парням, то ты легко найдешь здесь нужную запись. В противовес им, присутствуют и плоскодонки с миниатюрным телосложением и бюстом не больше 1 размера, которые https://porn-porn.vip/categories/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5/ свободно запрыгивают для руки к мужикам и трахаются для весу. Кроме обычного интима, у нас позволительно встретить онанисток, который доводят себя до оргазма с через механических установок вроде Сибиан, заменяющим женщинам реальный мужской участник, а некоторые фаллические игрушки даже поливают баб фейковой кончой.

Оценка домов

<a href=https://images.google.co.za/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

Оценка домов

<a href=https://images.google.com.ar/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Инвестиции в компании из кремнивой долины

Канал "БИЗНЕС • ФИНАНСЫ • ИНВЕСТИЦИИ" посвящен высокодоходному заработку в интернете. https://www.youtube.com/channel/UCobX8F1_M54xMkxkZeuuuIg Как правильно вложить деньги, чтобы получать постоянный пассивный доход. Как грамотно инвестировать и получать максимум прибыли!? Узнайте, как инвестировать от 10$ и от 100 000$. Инвестирования в фондовые рынки. Создания источников пассивного дохода; Вы узнаете о новых схемах и связках заработка в интернете, которые выведут Вас на новый уровень. Учимся зарабатывать большие деньги вместе. Подписывайтесь на канал, и Вы увидите море полезной информации, которую скрывают от Вас! УСПЕЙ УРВАТЬ СВОЙ КУСОК ПИРОГА. Зарабатываем много, зарабатываем каждый день, зарабатываем всегда! >>>Ютуб Видео<<< [url=https://www.youtube.com/watch?v=rkJyoU6TPhw][color=red][b]УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ. КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ ОТ 10$ И ОТ 100 000$. Инвестирование.[/b][/color][/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=fX1UMyVvVYU][color=red][b]О мечтах, и как они связаны с Кремниевой долиной. УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ Ч.1[/b][/color][/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=Rgbl_xtaWyU][color=red][b]ГДЕ ДОЛИНА? ПОЧЕМУ ОНА СТАЛА IT-СТОЛИЦЕЙ МИРА - УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ Ч.2[/b][/color][/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=YpU_GtQR76c][color=red][b]КАК РАСТУТ КОМПАНИИ? КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ НОВИЧКУ? - УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ Ч.3[/b][/color][/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=PqOQSULvHoo][color=red][b]ИНВЕСТИЦИИ В IT В 2021, СТАРТАПЫ, АКСЕЛЕРАТОРЫ, РАУНДЫ - УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ Ч.4.[/b][/color][/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=5JN75S15rfo][color=red][b]МАСШТАБИРОВАНИЕ, ОТ 10$, И ОТ 100 000$ - УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ Ч.5.[/b][/color][/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=DbiSRK6HhbY][color=red][b]EXIT, IPO ЧТО ЭТО ТАКОЕ, И КАК НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ - УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ Ч.6.[/b][/color][/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=EkJYH0XDSy8][color=red][b]КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ ДО IPO? - УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ Ч.7.[/b][/color][/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=YceXvkt-I5k][color=red][b]ЛИКБЕЗ (Урок) ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ - УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ Ч.8.[/b][/color][/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=3PRA29CtjcI][color=red][b]ПОЧЕМУ PRE-IPO ЛУЧШЕ IPO «Самые прибыльные инвестиции» - УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ Ч.9.[/b][/color][/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=NpeP6VLxOuI][color=red][b]КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ ОТ $100 000 Долларов И ОТ $10 - УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ Ч.10.[/b][/color][/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=Xw42bnekq90][color=red][b]И СНОВА О МЕЧТЕ, ВРЕМЯ ДЕНЬГИ - УМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРЕМНИЕВУЮ ДОЛИНУ Ч.11.[/b][/color][/url] #ViT4df5P7d452rA5g

best cycling jersey usa women

[url=https://dspro.store/product-category/cycling-gloves/]best bike jersey brands women[/url] or [url=https://dspro.store/product/signature-mini-bibshorts-black/]tri suit womens sports direct[/url] https://dspro.store/product-category/short-sleeve/

Оценка домов

<a href=https://maps.google.co.ma/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

нож викторинокс

[url=https://www.victorinox.market/product/VX200512166]кухонные ножи викторинокс купить[/url] или [url=https://www.victorinox.market/product/GR171113975]портмоне victorinox[/url] https://www.victorinox.market/product/VX200512226

не работает

Спасибо за пост _________________ пин ап casino - https://kazinopinup.onlinerealmoneybestgames.xyz, пин ап казино.

Помощь зависимым в Киеве

Я знаю, очень у многих людей есть близкие, друзья у которых есть проблемы с алкогольной или наркотической зависимостью. Наркологический Центр реабилитации наркозависимых Свобода в Киеве поможет вам . Я сам прошел Лечение в данном центре и с уверенностью могу сказать, это работает [url=https://svoboda.in.ua]Наркологический центр в Киеве[/url]

Pinterest, etsy, ebay, amazon

Массажер-Тренажер Backwood для тела https://youtu.be/lVA65Xvds8Y (спины, поясницы, шеи, плеч, седалищного нерва, живота)

Оценка домов

<a href=https://images.google.com.qa/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

Переводчик новокузнецк

<a href=https://maps.google.im/url?sa=t&url=https://perevod42.com>Переводчик новокузнецк</a>

Оценка домов

<a href=https://wuor.ru/away?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos

Hot teen pics http://leotardpornpics.hotblognetwork.com/?denisse wanker porn video free mail porn getting fingered porn lesbian porn first fere online indian porn tube

Оценка домов

<a href=https://maps.google.kg/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

сайт

[url=https://mp3solo.xyz]песни скачать бесплатно mp3[/url]

Оценка домов

<a href=https://maps.google.vg/url?sa=t&url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом красноярск</a>

anything like cartoon hd

loving you a thousand times firefox wsname 2 93 games deh 1300 pioneer manual live like we re young one direction refugee en mi abraham y bethliza firefox cooper std black font how to ran online ph 2014 toyota combat arms eu chip guild wars 2 digital size monitor sketchup 7 textures more o principe kiera cass music narodno pozoriste nis 2015 suara kacer adipati panaekan tone sms android backup hong kong documentary sites paris is indeed splendid instrumental s [url=https://www.dietopagina.info/music/top-exercise-music-s.php]top exercise music s[/url] 111 squadron black arrows for [url=https://www.dietopagina.info/skype/oh-my-ghost-subtitles-er.php]oh my ghost subtitles er[/url] hover game windows 95 able games [url=https://www.dietopagina.info/music/warm-70s-love-photoshop-action.php]warm 70s love photoshop action[/url] running man eng sub 147 firefox [url=https://www.dietopagina.info/video/tempus-sans-itc-font-mac.php]tempus sans itc font mac[/url] heroes of hellas 3 crack [url=https://www.dietopagina.info/lagu/lion-and-buffalo-calf.php]lion and buffalo calf[/url] document editor for nokia asha 311 specification rosario vampire episode 9 sub indo angel jireh lim skype o cavaleiro da estrela guia 2 cara film korea series hello descargar minilyrics para aimp 2 audio player shank ghetto mp4 codec nolyn acoustics n70 manual latest uc browser for android 4.0 microsoft picture manager office 2013 6 launcher dayz pc [url=https://www.dietopagina.info/lagu/ps-vita-zipper-wallpaper.php]ps vita zipper wallpaper[/url] autechre move of ten s [url=https://www.dietopagina.info/firefox/luciano-400-years-firefox.php]luciano 400 years firefox[/url] psp iso cso game [url=https://www.dietopagina.info/firefox/fcn-die-legende-lebt-klingelton-en.php]fcn die legende lebt klingelton en[/url] wow slider for windows 7 [url=https://www.dietopagina.info/video/video-star-taylor-swift-22.php]video star taylor swift 22[/url] cristobal and the sea music [url=https://www.dietopagina.info/the/novena-to-the-sacred-heart-of-jesus.php]novena to the sacred heart of jesus[/url] wbfs manager 3 0 iso gamecube drawing 3d object xna vejen som arbejdsplads pdf ray neiman fais moi danser mupen64 ouya in queue http://spreadout7.com/

Přidat komentář