Jakost PHM se v březnu zhoršila téměř o 1,5%

Jakost PHM
Jakost PHM
Čtvrtek, 26. 4. 2018, 11:47 -

Česká obchodní inspekce provedla v březnu kontrolu jakosti 215 vzorků pohonných hmot. Stanoveným požadavkům nevyhovělo 5 odebraných vzorků, což je téměř o 1,5 % zhoršení kvality než v měsíci únoru.

Česká obchodní inspekce sledovala v měsíci březnu jakost pohonných hmot na území České republiky. Kontrola kvality pohonných hmot byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME, vzhledem ke stálé absenci těchto druhů pohonných hmot na trhu s pohonnými hmotami, nebyly v měsíci březnu 2018 odebrány.

Z celkového počtu 215 vzorků PHM nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 5 kontrolovaných vzorků (3 vzorky motorové nafty a 2 vzorky automobilových benzinů).

Oproti měsíci únoru 2018, kdy vyhověly všechny vzorky automobilových benzinů, bylo zaznamenáno zhoršení u vzorků automobilových benzinů z 0,0% na 3,6%. Dále došlo k mírnému zhoršení u vzorků motorové nafty z 1,9% na 2,0%, kdy v měsíci únoru nevyhověly 2 vzorky motorové nafty.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v březnu2018 oproti únoru 2018, bylo zaznamenáno zhoršení z 0,9 % na 2,3 % v počtu nevyhovujících vzorků.

Motorové nafty

Českou obchodní inspekcí byly v březnu 2018 odebrány a kontrolovány celkem 102 vzorky motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru „Bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 48,5°C, u druhého vzorku 52,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ̊C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Automobilové benziny

V měsíci březnu 2018 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly ve dvou případech v jakostním parametru „Kyslíkaté látky a kyslík – kyslík výpočtem“. Naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly 3,32% m/m a 3,42% m/m (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 2,9% m/m). Jeden vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Destilační zkouška – konec destilace“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 218,8°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 214,0°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 102 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci březnu 2018 v jednom případě opatření spočívající v zákazu prodeje pohonné hmoty, která nesplňovala požadavky na jakost
a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 3 472,00 l automobilového benzinu v hodnotě
105 201,60 Kč.

 « zpět do rubriky