Hospodářská komora chce bránit domácí podnikatele a zvýšit přidanou hodnotu tuzemské produkce

Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora ČR
Středa, 30. 5. 2018, 6:48 -

Hospodářská komora tlačí na stát, aby učinil zásadní strategický obrat při poskytování investičních pobídek. Místo toho, aby se vláda investičními pobídkami snažila vyrovnávat regionální rozdíly a vytvářela pracovní místa jako dosud, anebo aby – jak nově navrhuje MPO – pokračovala ve vyrovnávání rozdílů podmiňováním větší role výzkumu a vývoje v podporované investici, Hospodářská komora navrhuje zavedení pobídek dvojího druhu. Úředníci MPO na dnešním vypořádání připomínek k novele investičního zákona o takových změnách ale nechtěli slyšet. Hospodářská komora nicméně bude nadále o tyto změny usilovat, zároveň bude trvat na tom, aby měla vliv na to, jak a komu stát investiční pobídky poskytuje.

Podle Hospodářské komory první typ investiční pobídky by představoval podporu orientovanou na inovace s co nejvyšší přidanou hodnotou bez ohledu na lokaci. Podpora tohoto typu by tak zřejmě směřovala hlavně do univerzitních měst, zpravidla krajských metropolí. Druhý typ investiční pobídky by fakticky sloužil jako kompenzační nástroj, který by vyrovnával mimořádné lokální problémy – ekonomické, sociální nebo environmentální.

Podle Hospodářské komory totiž když se stát snaží dosáhnout několika cílů jedním nástrojem, nebývá ve výsledku efektivní ani u jednoho z nich. Proto by stát už měl přestat pojímat investiční pobídky jako nástroj vnitřní kohezní politiky vyrovnávající teritoriální rozdíly, ale učinit zásadní strategický obrat tak, aby zachytil nástup technologických inovací a motivoval jejich rozvoj v ČR. Kohezní nástroje by podle Komory měl stát řešit separátně.

Hospodářská komora chce, aby stát poskytoval investiční pobídky hlavně jako mimořádný nástroj vlády na inovativní projekty s vysokou přidanou hodnotou a aby se univerzitní města jako přirozená gravitační centra, která koncentrují technologický pokrok, stala plnohodnotnými konkurenty Paříže, Frankfurtu a Varšavy, kam v současnosti směřují atraktivní zahraniční investice. Novela investičního zákona z pera MPO ale stále předpokládá, že bude pobízet zahraniční investory k tomu, aby investovali do venkovských částí Moravskoslezského nebo Ústeckého kraje.

Podle Hospodářské komory je ale nerealistické, když stát očekává, že klíčové služby, technologie a nejlépe placení zaměstnanci budou investorovi k dispozici kdekoliv mimo regionální metropole s dobrou leteckou a železniční dostupností. Také ze zprávy Evropské komise ze 7. března 2018 ohledně výzkumu a vývoje, lze dovodit, že všichni – zjednodušeně řečeno – budou raději pracovat s vědeckými aparáty v univerzitním centru než dojíždět na venkov na nově vytvořené pracoviště formálně „splňující“ umělou podmínku lokalizace mimo město.

Zároveň komora požaduje, aby sami čeští podnikatelé měli vliv na to, komu a jak je podpora poskytnuta. Hospodářská komora jako zákonem zřízený zástupce podnikatelů chce tím do poskytování pobídek vnést racionalitu. Proto v meziresortním připomínkovém řízení požádala MPO, aby ji stát do procesu poskytování podpory zapojil.

„Hodláme státu poskytovat doporučení, respektive vyjádření k vládou vybíraným kandidátům na poskytnutí pobídky. Máme za to, že podnikatelé bezprostředněji vnímají aktuální výzvy trhu než byť i kvalifikovaní státní úředníci nebo politická reprezentace. Zapojení Hospodářské komory do procesu poskytování pobídek by mohlo přispět k jejich racionalitě,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář.

Hospodářská komora zároveň upozornila, že domácí podnikatelé jsou často silnější a kvalitnější, takže poskytování podpory zahraničním investorům v současné podobě bývá nespravedlivé.

Hospodářská komora v meziresortu také připomněla, že celý koncept novely stojí na tom, že investoři budou v ČR budovat dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek. Hospodářská komora ale namítá, že stát by měl spíše pružně motivovat k přesunu know-how, znalostí, myšlenek a patentů. 


« zpět do rubriky