Nezapomeňte na přiznání k dani z nemovitostí

Pátek, 29. 1. 2016, 8:39 - OSTRAVA - V pondělí 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2016 prostřednictvím SIPO. Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2015 z družstevního do osobního vlastnictví).

Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází se na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2016.

Zpozornět by ale měli také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2015 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání (pokud byli ke dni  1. 1. 2016 vlastníky jiných nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2015 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.

Důvodem pro podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2015. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování a ke změně výměry parcel.

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v  uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc  zahrnul  do přiznání k dani z nemovitostí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud  realizoval  přístavbu, nástavbu nebo naopak části stavby zlikvidoval, v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami).  Pro rok 2016 využilo možnosti stanovit místní koeficient 42 obcí v Moravskoslezském kraji, tedy o dvě obce více než  v roce 2015.

Celkem 30 obcí kraje stanovilo koeficient ve výši dvě (nově pro rok 2016  obce Karviná – Město a Sedlnice), šest obcí stanovilo koeficient ve výši tři a šest obcí stanovilo místní koeficient v maximální výši pět.

Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této tiskové zprávy a na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých věcí doporučuje finanční úřad  seznámit se podrobněji se všemi informacemi a novinkami na  www.financnisprava.cz (link is external) .

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz (link is external), kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej  lze vytisknout.

Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku nebo  má-li zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání  podat  datovou zprávou ve formátu a struktuře  zveřejněné správcem daně, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na  www.daneelektronicky.cz (link is external). Dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se však  podává pouze v listinné podobě.

Pro občany, kteří nemají zpřístupněnou datovou schránku  a dávají přednost ručnímu vyplnění přiznání, jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj připraveny tiskopisy daňového přiznání a  Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.  Všechny tiskopisy i informace však lze rychle získat také bez osobní návštěvy úřadů na  www.financnisprava.cz (link is external)

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj opakovaně  doporučuje občanům zvyklým hradit daň v hotovosti na daňových pokladnách územních pracovišť finančního úřadu: „Využijte možnosti přihlásit se do 1. 2. 2016 k  placení daně z nemovitých věcí na rok 2016 prostřednictvím SIPO.“

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky