Likvidace ostravských lagun bude pokračovat

foto: Diamo
foto: Diamo
Středa, 6. 1. 2016, 11:08 - OSTRAVA - Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice bude pokračovat. Státní podnik DIAMO dokončil výběrové řízení na odstranění zbylých kalů v lagunách po chemičce Ostramo v Ostravě a podepsal smlouvu se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

„Mám pro Ostravu dobrou zprávu. Po dlouhé době pokročí likvidace ropných lagun, které tíží obyvatele města řadu let. Náročné dvoukolové výběrové řízení bylo zdárně dokončeno a podařilo se nám dosáhnout příznivé ceny. Po vyřízení potřebných povolení může vítězná firma zbývající kaly odstranit,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

„Podpis smlouvy představuje významný krok kupředu v řešení tak složité ekologické zátěže, jakou laguny Ostramo jsou. Její naplnění nejen prospěje životnímu prostředí, ale také citelně uleví obyvatelům v okolí. Oba tyto aspekty si klade státní podnik DIAMO jako prvořadý cíl“, zhodnotil přínos uzavření smlouvy Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

Pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se zavázala ve smlouvě o provedení prací odstranit 91 562 tun tzv. nadbilančních kalů za nabídkovou cenu 429 milionů korun (bez DPH). Podpisem smlouvy začíná běžet smluvní doba 36 měsíců na odtěžení tzv. nadbilančních kalů a jejich vymístění z areálu lagun R1, R2 a R3. Do pěti let budou kaly energeticky využity a v souladu se zákonem o odpadech definitivně odstraněny.

V užším zadávacím řízení byla uzavřena rámcová smlouva s pěti uchazeči, kteří následně předložili nabídku k uzavření prováděcí smlouvy. „Součástí nabídek byla i konkrétní technická řešení sanace, k nimž uchazeči měli povinnost doložit kladné stanovisko odborného garanta, tedy Ministerstva životního prostředí. Nabídky byly následně hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny,“ doplnil Tomáš Rychtařík. Výsledek výběrového řízení byl schválen ministerstvem financí. Pokud by technologický postup vítězné firmy neuspěl v procesu EIA, umožňuje rámcová smlouva zadavateli, tj. DIAMO, s. p., vybrat dalšího z pěti kandidátů.

Do areálu dnešních lagun Ostramo se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Vzhledem k rozsahu technické a finanční náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení činnosti chemičky Ostramo v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát. Správou a zajištěním sanace byl pověřen státní podnik DIAMO. Tehdejší vláda zároveň souhlasila s použitím prostředků Fondu národního majetku na odstraňování škod v řádech miliard korun. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení Čistá Ostrava. Vytěžilo zhruba 200 tisíc tun kalů, během odtěžování se však ukázalo, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se kterými se původně nepočítalo. Ty jsou označovány jako nadbilanční.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky