Téma: Junckerovi svazáci - Evropský sbor solidarity

Čtvrtek, 28. 9. 2017, 8:38

Evropská komise se dala do budování Evropského sboru solidarity, organizace evropských svazáků, kteří budou představovat výkvět angažované mládeže.

Ve svém poselství o stavu Unie v září 2016 předseda Evropské komise Juncker prohlásil, že EU by měla vytvořit Evropský sbor solidarity sdružující angažovanou mládež. „Mladí lidé z celé EU by jeho prostřednictvím mohli dobrovolně pomáhat tam, kde to je nejvíc potřeba, a reagovat tak na krizové situace, jako je uprchlická krize nebo nedávná zemětřesení v Itálii.“ Tím, že se mladí lidé do sboru dobrovolně přihlásí, budou prý moci „rozvíjet své dovednosti a získají nejen práci, ale také neocenitelnou lidskou zkušenost“. Juncker by chtěl, aby do roku 2020 sdružovala organizace „prvních 100 000 mladých Evropanů“.

Projekt byl oficiálně spuštěn 7. prosince 2016 loňského roku. Jeho hlavní platformou pro komunikaci s případnými zájemci a s veřejností jsou internetové stránky https://europa.eu/youth/solidarity_cs.

Na uvedeném portálu se mimo jiné dočteme, že sbor je otevřen lidem od 18 do 30 let věku, kteří se registrují, aby se mohli účastnit projektů solidarity, a kteří se ztotožňují se zásadami a posláním sboru evropské solidarity a budou je dále prosazovat.

Projekty organizace se prý budou týkat širokého spektra témat, „ale jejich společným jmenovatelem pro ně vždy bude plnění poslání sboru evropské solidarity a souvisejících zásad.“ Může se jednat o činnosti jako je pomoc při obnově školy nebo komunitního centra, které byly zničeny při zemětřesení, poskytování podpory nově příchozím žadatelům o azyl, odklízení vegetace z lesů v rámci prevence lesních požárů nebo práce se zdravotně postiženými osobami v komunitním centru.

Příslušník Evropského sboru solidarity musí být mimo jiné „ztotožněn s hodnotami solidarity, úcty k lidské důstojnosti a lidským právům a věří ve vytváření spravedlivé, rovnoprávné společnosti, v níž vládne pluralismus, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnoprávnost a která se vyznačuje nepřípustností diskriminace“, usilovat „o posilování solidarity mezi lidmi“, mít úctu k jednotlivým kulturám a jejich tradicím a usilovat „o vytvoření společenství sdílené odpovědnosti a vzájemné podpory“ a být „odhodlán smysluplným způsobem přispívat k rozvoji společnosti a pracovat v duchu solidarity, spolupráce a vzájemného porozumění“.

Podle Komise už se do sboru přihlásilo více než 30 000 mládežníků a první z nich právě nyní zahajují svou činnost.

Aby se organizace dále utěšeně rozvíjela a počet příslušníků dorostl do stavu 100 000 do roku 2020, Komise dnes navrhla finanční krytí ve výši 341,5 milionu eur na období let 2018–2020 a návrh nařízení, které by organizaci poskytlo právní rámec.

Spiritus agens celého projektu předseda Juncker k dnešním návrhům uvedl: „Solidarita není jen princip. Solidarita je stav mysli, který se týká samotné podstaty toho, o čem je Evropská unie. Sbor solidarity tento princip ztělesňuje. Jsem hrdý na to, co sbor představuje, a jsem vděčný všem, kdo se do něj přihlásili, stejně tak jako organizacím, které mladým lidem nabízejí zařazení do zaměstnání. My dnes sboru dáváme řádnou právní formu a potřebné finanční prostředky. Jednotliví účastníci jsou pak těmi, kdo sboru – a spolu s ním evropské solidaritě – vdechují život.“

Inu, Mládež vpřed!Tak mimochodem zněl podtitul někdejší bílé knihy Nový podnět pro evropskou mládežz roku 2001, v níž Komise také uváděla: „Evropský projekt je sám o sobě mladý. ... Má-li přinést úspěch, potřebujeme ctižádost, nadšení a angažovanost mládeže ve prospěch hodnot, na nichž je založen.“

Jak je zřejmé, Komise míní v kurzu Kupředu levá!, o němž jsem nedávno psal v souvislosti s tzv. Evropským pilířem sociálních práv, pokračovat se zesíleným budovatelským odhodláním. Junckerovi svazáci jsou dalším prvkem skládanky.

Tomáš Břicháček

blog.idnes.cz

« zpět do rubriky