Hospodářská komora se vyjádřila k protestu taxikářů

Pátek, 9. 2. 2018, 11:36

Hospodářská komora k protestu taxikářů: Už je na čase, aby ministerstvo dopravy upustilo od slov a přešlo k činům. Hospodářská komora už od roku 2016 ministerstvo dopravy upozorňuje, aby bezodkladně řešilo situaci kolem nerovných podmínek na trhu a aby řešilo situaci, kdy v legislativě nejsou zohledněné nové podnikatelské aktivity typu Uber. Není přípustné, aby taxikáři na jedné straně museli plnit všechny zákonné povinnosti, ale jiní nemuseli. Současná situace je jen eskalací této vleklé a státem neřešené problematiky. Neobejde se ale bez okamžitého legislativního řešení. Podle Hospodářské komory už je na čase, aby ministerstvo dopravy upustilo od slov a přešlo k činům, a proto vyzýváme ministerstvo dopravy i magistrát, aby předložily řešení, které dnes nerovné podmínky na trhu narovná.

Hospodářská komora v současnosti finalizuje i doporučení pro rozvoj sdílené ekonomiky adresované vládě, ve kterém se věnujeme i problematice taxislužeb. Tato doporučení vznikla na základě tří kulatých stolů, ke kterým usedli jako zástupci taxislužeb, tak i Uberu, přední odborníci na digitální ekonomiku, regulátoři a představitelé státu i akademické obce.

  • V rámci Hospodářské komory působí jak „tradiční“ firmy sdružené třeba v Asociaci hotelů a restaurací či Asociaci koncesionářů v taxislužbě, tak i nové „platformy“ sdílené ekonomiky. Na půdě Hospodářské komory organizujeme kulaté stoly, ke kterým usedají právě zástupci obou stran (Liftago, Uber apod.), ekonomové a právní experti. Stávající hráči na trhu si stěžují na nefér podnikatelské prostředí. Protože zatímco jedni jsou přísně regulováni a omezováni v podnikatelské činnosti, firmy působící ve sdílené ekonomice těmto omezením nepodléhají dnes tolik.
  • Fenomén sdílené ekonomiky je jen přirozenou reakcí na přeregulovanost některých odvětví na trhu. Obecně závazná pravidla mají platit na všechny hráče na trhu stejně – na tradiční i nové, ale pokud se budeme ubírat cestou utahování regulatorního šroubu, neprospěje to ani firmám z obou táborů a ani jejich zákazníkům.
  • Hospodářská komora prosazuje kultivované a férové podnikatelské prostředí, tzn. obě strany by měly mít rovné podmínky, přeregulovanost těchto odvětví je potřeba snížit. Právě z konsensu mezi tradičními a novými firmami by měla vzejít pravidla. A stát by měla tato pravidla převzít za závazná. Toto by si měly uvědomit firmy zejména ze sdílené ekonomiky, které se staví proti jakékoli regulaci. Na druhou stranu, na příkladech z ČR i zahraničí ale je vidět, že kdo podmínky dodržovat nechce, tomu je podnikání zakázáno…
  • Na okraj: Vloni Hospodářská komora organizovala jednu ze série diskusí podnikatelů s politiky pod názvem Cestovní ruch v krizi, nebo připraveným štěstí přeje? Účastnil se mj. tehdejší ministr Daniel Herman, na diskusi jsme představili výsledky ankety mezi firmami působícími v cestovním ruchu. Jedna z otázek směřovala právě ke sdílené ekonomice.
  • Jako největší bariéra rozvoje podnikání v tomto oboru byl hodnocen současný stav právního rámce v oblasti cestovního ruchu, pro který se přiklonila nadpoloviční většina všech respondentů. Na druhém místě skončil stav podnikatelského prostředí, tedy obecný a regulatorní rámec, jako jsou daně, různé výkazy, fungování správních a soudních orgánů.
  • Mezi budoucí výzvy patří rozhodně problematika sdílené ekonomiky. Nejčastěji přitom respondenti vnímají sdílenou ekonomiku jako něco přirozeného, co by však mělo být legislativně podchyceno.
  • Hospodářská komora ČR varuje před ukvapenou regulací, která by mohla celý trh výrazně pokřivit a poškodit i spotřebitele. Případná regulace sdílené ekonomiky by vzhledem k jejímu globálnímu charakteru měla být koordinována alespoň na úrovni EU. Ve shodě s Evropskou komisí doporučujeme především stanovovat podmínky, za kterých se sdílená ekonomika bude rozvíjet.
  • Cílem státu musí být snaha udržet subjekty v legální ekonomice. Jakékoliv plošné a ukvapené regulace mohou výrazně pokřivit a poškodit i spotřebitele. Hospodářská komora ČR je proti neopodstatněným selektivním zvýhodněním jednotlivých forem podnikání v rámci sdílené ekonomiky, například v závislosti na způsobu pořízení vozidla. Jsme toho názoru, aby se postupovalo především cestou snížení současné regulatorní zátěže tradičního podnikání.

« zpět do rubriky