Státní veterinární správa varuje: pozor na PCB v mase chovaných zvířat

V loňském roce bylo chovatelům připomínáno, že od 1. ledna 2012 platí nový limit přípustného obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) - 40 nanogramů na gram tuku pro maso prasat, skotu a ovcí, drůbeže, ale i pro mléko a mléčné výrobky a vejce, a to podle nařízení Komise (EU) č. 1259/2011. Jde o snížení z původně národního maximálního limitu 200 nanogramů na gram tuku. V důsledku této změny může být v ojedinělých případech překročen limit kontaminace PCB v tkáních zvířat a v jejich produktech, především při chovu v provozech, kde nebyly odstraněny staré nátěry používané před rokem 1986 na vnitřní kovové konstrukce stájí a se kterými zvířata přicházejí do přímého styku. V loňském roce orgány veterinární správy odhalily celkem tři farmy, letos jeden případ, kde obsah PCB v mase hospodářských zvířat byl nad hranicí maximálního limitu. Je tedy na místě opět toto riziko připomenout!

Co to znamená pro chovatele? Že se takové maso, popřípadě produkty nesmí použít k výživě lidí a musí se takzvaně neškodně odstranit. Chovatel či producent, kde ke zjištění došlo, musí pochopitelně počítat s kontrolními odběry a s pátráním po příčině.

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou látky škodlivé pro zdraví lidí i zvířat, jsou schopny se kumulovat v tukové tkáni a dlouhodobě setrvávat v prostředí. Problémy s nimi se týkaly zvláště velkokapacitních kravínů s kovovými konstrukcemi, silážních jam, senážních věží a jiných konstrukcí, které byly natírány barvami s obsahem PCB.

Jak se ukazuje, je možné, že dosud existují zemědělské stavby ošetřené materiály s obsahem PCB, přestože byly zakázány už v roce 1986, a proto Státní veterinární správa znovu upozorňuje chovatele na tuto skutečnost a na případné riziko kontaminace potravin živočišného původu. U staveb před rokem 1986 je důvodné předpokládat, že nátěrové a stavební hmoty obsahují PCB. Překrýt novým nátěrem nestačí, to se ukázalo již vícekrát!

Je tedy nutné chovatelům doporučit, aby si ověřili, zda nebyly použity materiály s obsahem PCB např.: nátěrové hmoty na bázi chlorkaučuku s označením H1000, H2001, H2003, H2006, H2008, barva na značení silnic H2202, barva k nátěru bazénů H2203,  epoxyesterová barva S2363, sanitární barva S2993, polystyrénový lak S1815, polyuretanové barvy S2802, S2803, S2850, S2851. Pokud použity byly, je nutno stavby se starými nátěry asanovat!

Také je možné nechat vzorek podezřelých nátěrů (barvy, omítky) vyšetřit ve Státním veterinárním ústavu v Praze, Jihlavě a Olomouci na obsah PCB (zhruba 2000 korun za vzorek). Opravdu i poměrně malé množství olízané barvy, izolační hmoty, nebo pozření kontaminovaného krmiva, může způsobit z hlediska platného maximálního limitu PCB jeho překročení, čímž se stává živočišný produkt nepoživatelný. V případě kontaminovaných chovů nelze uvolnit surovinu, nebo potravinu do oběhu, a zvířata musejí být utracena a neškodně odstraněna. Likvidace technických materiálů musí být konzultována s referáty (odbory) životního prostředí příslušných úřadů.

Této problematice se věnují místně příslušné krajské veterinární správy a snaží se vytipovat staré stavby a konzultovat s chovateli případná rizika, která se pro ně mohou ukázat jako i ekonomicky velmi nebezpečná.

redakce Ostrava Online

Zpět do rubriky Co jíme