Bude užívání léků s čipem povinné?

Sobota, 8. 6. 2013, 14:40 -

Minulý rok v červenci schválil1 americký federální „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“ - FDA) distribuci pilulek s přidaným obsahem tzv. „jedlých“ elektronických mikročipů pro vnitřní užití v zažívacím ústrojí živých lidských bytostí. Jakkoliv to může znít pro někoho až fantasticky, tak přesto jde o realitu: Evropská unie učinila2 na svém území podobný krok již v srpnu 2010, když podpořila udělení tzv. certifikátu CE3 pro elektronický systém výše zmíněných léčiv. Uvedenými kroky se otevřely dveře k prodeji tzv. „tabletek s čipem“ v rámci euro-atlantického prostoru pro obchodní společnost „Proteus Digital Health“ a k praktické realizaci vize tzv. „totální digitální medicíny“ ve spojení s velkými globálními hráči, mezi něž patří farmaceutické giganty4, významné nadace5 a spolupracující světové vlády.

„Digitální lékařská péče“ má tvořit v uvozovkách ´nový/úžasný svět´6, kde každý předepsaný nebo volně nakoupený lék obsahuje mikročip, který zaručí nejen vstřebání účinné léčebné látky v lidském organismu, ale také posléze vyloučení čipu z těla přirozenou cestou (případně jeho postupné vstřebání) a hlavně dosud nevídanou míru kontroly pacienta, celého zdravotnického systému, navíc s nadějemi očekávané mohutné úspory finančních prostředků díky zamezení plýtvání s nakoupenými medikamenty.

Za vším stojí právě vynález pilulky s mikročipem, který je napájen z fyziologických procesů v lidském těle. Získanou energii7 čip využívá k odesílání nejrůznějších informací skrze živou tkáň třeba do mobilního telefonu (tzv. chytré aplikace) a odtud do prostředí Internetu. Lékař (bohužel nejen on) tak bude moci sledovat on-line průběh léčby, de-facto také soukromý život svého pacienta a mít i detailní přehled o jeho zvycích, pozici přímo na mapě, zdravotním stavu, tělesné teplotě, hladině hormonů, tepové frekvenci aj.

Investoři z celého světa již plánují docílení gigantických tržních obratů mj. díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami a předně s vládami, které se lobbisté snaží přesvědčit o účelnosti zavedení povinné konzumace pilulek s čipem a navazujícího systému „digitální péče“, podobně jako se jim to již povedlo v případě určitých vakcín nebo čipování zvířat.

Otázka zní: Je to správné? Například britský právník Nick Pickles a ředitel organizace „Big Brother Watch“, která hájí zachování občanských svobod, sdělovacím prostředkům oficiálně řekl:

Tahle technologie má v sobě obrovský ziskový potenciál pro oblast zdravotní péče, ale neměla by být zaváděna do praxe na úkor zachování soukromí pacientů.“ - „Pacienti a jejich rodiny, kteří se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by měli být seznámeni s následky svého konání a měli by mít k dispozici kompletní rozpis dat, která jsou o nich zaznamenávána a kdo všechno k nim má přístup.8

Prestižní rozhlasová stanice „Český rozhlas Plus“ zveřejnila na svém webu 5. června 2013 plán americké společnosti Motorola a výše zmíněné firmy „Proteus Digital Health“ na masové zavedení pilulek s mikročipem pro účely identifikace občanů. Jednoduše řečeno: Člověk spolkne očipovanou tabletku a ta vyšle skrze lidské tělo signál s jedinečným číslem (nebo dalšími údaji) do přijímacího zařízení, které zprostředkuje kontakt s databází verifikovaných informací a posléze například umožní oprávněný přístup třeba k automobilu, domovnímu zámku, bankovnímu účtu, firemním datům atd. podobně jako v případě čipování psů nebo koček.

Znamená to: Máme se tedy stát „domácími mazlíčky“ v rukou globálních hráčů světové ekonomiky/politiky a nebo si raději zachováme svou svobodu? Vzdáme se svého soukromí a víry nebo výhrady svědomí na úkor pohodlného života tzv. „na vodítku“? Bude nás moci policie na ulici skenovat a hledat v našich tělech povinně přítomné identifikační mikročipy? Co když nás - již řádně očipované a odvyklé svobodě - najednou naši noví páni opustí? Kdo bude zodpovědný za zdravotní a etická rizika? Takové otázky budou muset řešit již v blízké budoucnosti nejen volení zastupitelé České republiky.

Velmi výstižně se v této souvislosti vyjádřili představitelé prestižní americké nadace „Electronic Frontier Foundation“, která se zastává práv/svobod občanů:

Google, vlády a technologičtí experti si musí daleko více uvědomit, že ignorování základní potřeby lidí na zachování svého soukromí i vůči inovacím, které neustále činíme součástí našich životů, nejenom umožňuje doslova invazi do našeho osobního světa a zvyklostí, ale otevírá to také dveře k budoucímu zneužití pravomocí.9

***

Společenství webu Necipujtenas.cz pravidelně upozorňuje na reálná rizika povinného čipování živých tvorů - lidí a domácích zvířat. Především naše vlastní praktické zkušenosti ve věci legálního/pokojného/občanského odporu vůči povinné (nikoliv dobrovolné) implantaci cizích těles (mikročipů) do zvířecích těl, které jsme načerpali v průběhu realizace několika petic v Ostravě10, pak přinášejí poznání: jak urputní/bezcitní a svobodnou/slušnou diskusí pohrdající dokáží zdejší politici být, pokud jim jde o silové prosazení (formou vyhlášky a kontrol městské policie) nějakého názoru vůči stovkám tisíc svobodných lidských bytostí. Takové chování politické reprezentace vytváří tristní situaci, která spolu s některými veřejně pronesenými výroky „reprezentantů lidu“ na jednání zastupitelstva statutárního města Ostravy mj. z března roku 2013 o podpoře plošného čipování občanů11 ovšem přirozeně a nutně vede širokou veřejnost k obavám z povinného zavedení výše popsaných léčiv s přidaným obsahem mikročipů - tentokrát již přímo ze zákona - včetně všech s tím spojených databází, nových povinností, zdražování, špiclování, likvidace přirozených práv a svobod garantovaných Listinou v rámci ústavního pořádku České republiky.

Občané by se měli svých zastupitelů ptát, zda budou hlasovat pro systém plošného zavedení této nově předpokládané „čipovací povinnosti“ a pokud ano: jestli si vůbec uvědomují dopady podobného opatření na praktický život např. věřících lidí, dále zdravotní, právní, finanční, etická aj. rizika. Lze bohužel očekávat: Politici budou zřejmě opět používat (viz případ vyhlášek o povinném čipování psů) v rámci svého pokusu o prosazení progresivního „tabletkového čipování“ legální propagandu („nálepkování“), tedy že tzv. „zodpovědný občan“ přeci musí platit (podobně jako v případě čipování psů) za moderní „digitální medicínu“, jinak by byl tzv. „nezodpovědný“ a … zdraví samozřejmě stojí peníze, což je sice fakt, nicméně nemít možnost volby léčbu akceptovat či nikoliv a být ze zákona dokonce bez šance zvolit si mezi pilulkou s čipem (dotovanou státem a proto levnější) a nebo tabletkou bez čipu (paradoxně nedotovanou a tedy reálně dražší) za férových cenových/etických podmínek (ty by umožnil pouze opravdu svobodný trh, který neexistuje) může představovat další vážný posun na cestě k vytvoření obludného/otrockého systému zdravotní péče a tzv. čipové totality12.

Vždyť už i mainstreamový Český rozhlas na svých oficiálních stránkách v červnu 2013 uvádí, že:

Odborníci si jsou samozřejmě vědomi podobnosti těchto systémů s částí varovného proroctví z biblické Apokalypsy, které se týká tzv. Čísla zvířete. DŮLEŽITÉ PROTO JE, ABY TYTO SYSTÉMY NEBYLY POVINNÉ, ALE VOLITELNÉ.13

 

Připomeňme si dále také argumenty Evropské unie k otázce povinného čipování, které již web Necipujtenas.cz publikoval v materiálu Rizika čipování:

ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“)14 Z 16. BŘEZNA 200515 VARUJE PŘED ŘADOU POTENCIÁLNÍCH RIZIK A PROBLÉMŮ MJ. V SOUVISLOSTI S IMPLANTOVANÝMI MIKROČIPY:  

 1. zneužití dat obsažených v implantátech, obzvláště pokud jsou tato data přístupná skrze různé digitální sítě
 2. nebezpečí pro „důstojnost16 a zachování „integrity17 (nedotknutelnosti)
 3. hrozba nadměrné kontroly, ovládnutí lidské společnosti a jednotlivých lidských bytostí
 4. zrušení intimity, soukromí

Zpráva dále rozvíjí teze mj. o implantátech mikročipů a zastává v tomto smyslu následující stanoviska:

 • Jakýkoliv typ implantátu vyžaduje striktní-předběžný výzkum dopadu na oblast narušení soukromí.
 • Je nutné, aby především moc výkonná a zákonodárná zastávaly zásadu tzv. „předběžné opatrnosti18 obzvláště v situacích evidentní existence rizik, možností vzniku újmy a „vědecké nejistoty19 ve vztahu k rozsahu všech potenciálních hrozeb.
 • Věda musí nejprve stanovit v dlouhodobém výzkumu možné dopady na sociální, kulturní a zdravotní otázky společnosti i jedince.
 • Nejrůznější formy implantátů a jejich aplikace na zvířatech ukazují již dnes jasné příklady toho, co by se mohlo stát také lidským bytostem.20
 • Autoři zprávy kritizují americký „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“, FDA)21 za svolení k implantaci mikročipů do lidských bytostí ze dne 12. října 200422, když sám tento úřad vyjmenoval ve svém posudku řadu nebezpečných rizik včetně „vědecké nejistoty“ a tím vlastně nezachoval pro společnost tolik důležitou zásadu tzv. „předběžné opatrnosti“23.
 • Vždy musíme velmi dobře rozlišovat a zkoumat, zda je vůbec opravdu nutné nějaké opatření zavádět a zda prostředky, kterými je tak činěno: jsou relevantní a přiměřené.
 • Je nezbytně nutné respektovat autonomii každé lidské bytosti a její chápání svobody tak, aby nemohlo dojít k porušení svobody volby především vzhledem ke zdravotnímu stavu, sebekontrole a osobnímu vlivu na stav vlastního organismu.
 • DOBROVOLNÝ SOUHLAS JE NAPROSTO NUTNÝ – PŘESTO SÁM O SOBĚ NEDOSTAČUJÍCÍ – K TOMU, ABYCHOM VŮBEC MOHLI LEGITIMIZOVAT UŽITÍ IMPLANTÁTŮ. KAŽDÉ TAKOVÉ UŽITÍ NESMÍ BÝT NIKDY PROVÁDĚNO PROTI VŮLI ČLOVĚKA A NEBO BEZ JEHO VĚDOMÍ. KDOKOLIV MUSÍ MÍT VŽDY PRÁVO ODMÍTNOUT IMPLANTÁT, POŽADOVAT JEHO VYJMUTÍ (POKUD JE TO TECHNICKY MOŽNÉ) A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁN JEHO NESOUHLAS S NAVRŽENOU METODOU LÉČBY.24
 • Obzvláště je třeba věnovat pozornost těm implantátům, které:
 1. nejdou z těla lehce odstranit (podle údajů „Americké veterinární asociace“ - „American Veterinary Medical Association“ AVMA25 - mikročipy voperované domácím zvířatům patří také mezi problematicky odstranitelné implantáty)26
 2. mohou ovlivnit nebo změnit psychické funkce, identitu, individualitu, autonomii
 3. jsou schopny propojení s různými digitálními datovými sítěmi a díky tomu vystavují nositele čipu různým formám zneužití dat např. ke sledování občanů nebo různým dalším formám potenciální manipulace
 4. slouží k vojenským operacím
 5. využívají různých „dotěrných“ technologií a snaží se nahradit normální smyslové vnímání
 6. se snaží o docílení vlivu nad společností a nebo v budoucnu teprve ovlivní z biologického a kulturního hlediska celé příští generace
 • Z etického pohledu je nutné rozvíjet potenciál obrany občanských práv vůči všem novým technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí.
 • Každý má právo rozhodnout: komu zpřístupní (nebo nikoliv) svá data, jak s nimi bude nakládáno, kdo s nimi bude pracovat a za jakým účelem (zcela stěžejní moment). Toto právo je důležité obzvláště v době, kdy již mají jednotlivé implantáty možnost být on-line propojeny v jeden velký monitorovací systém, který pak dokáže poskytnout ucelený obrázek života každé individuální bytosti (např. pro potřeby sledování výkonnou mocí). ŽÁDNÝ TAKOVÝ SYSTÉM SE NIKDY NESMÍ STÁT NÁSTROJEM NEOBHAJITELNÉ RESTRIKCE NEBO NEGACE ZÁKLADNÍCH PRÁV. JAKÉKOLIV UŽITÍ IMPLANTÁTŮ PRO OVLÁDNUTÍ SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA: NESMÍ BÝT DOVOLENO.
 • Implantáty by nikdy neměly být příčinou vzniku „třídní společnosti27 nebo způsobovat další prohloubení příkopu mezi průmyslovými zeměmi a zbytkem světa.
 • Z hlediska implantátů by měly být zakázány následující možnosti jejich využití:
 1. "kyber-rasismus28
 2. změna identity, paměti, vnímání sebe sama a ostatních
 3. posílení schopností za účelem dosažení převahy nad druhými
 4. vynucování si poslušnosti nátlakem vůči lidem, kteří tyto implantáty nepoužívají
 • Implantáty používané pro účely sledování populace ohrožují ve velké míře lidskou důstojnost. Mohou být zneužity výkonnou mocí nebo zločinci k posílení jejich vlastní moci nad druhými lidmi. Každé takové užití implantátů může být v demokratické společnosti ospravedlnitelné pouze z hlediska urgentní nutnosti a to pouze tehdy, pokud není možné použít méně obtěžující metody (např. paralela v případě čipů pro domácí zvířata, které se dají vhodně nahradit např. tetováním, obojkem apod.). Vždy je zapotřebí trvat na tom, aby byl celý proces pod kontrolou nezávislého soudu. 

***
Naše společnost by si konečně měla v této souvislosti také jasně odpovědět na otázku: Proč máme vůbec Listinu práv a svobod, když nakonec vždycky dají politici přednost finančnímu zájmu (byť často zahalenému do vznosného hávu např. ochrany ovzduší aj.) nad zachováním přirozených práv/svobod občanů České republiky? Listina, která je pouze cárem papíru, pak postrádá jakýkoliv smysl a můžeme ji rovnou škrtnout z našeho ústavního pořádku. Nebo ji tam máme pouze pro okrasu a jako historický relikt minulosti či pro případ intelektuálních diskusí na zahraničně-politických fórech Organizace spojených národů? Listina a v ní obsažená přirozená práva/svobody jsou zde přeci nikoliv pro nějaké akademické diskuse, nýbrž z důvodů ochrany občanů v jejich každodenním praktickém životě před zvůlí moci výkonné/zákonodárné. Bohužel na to zapomínáme a mohutný marketingový potenciál naší exekutivy placený nedobrovolně z peněz daňových poplatníků tento fakt umně přikrývá mediální mlhou, kde už prý na svobodu nezbývá prostor ani čas. Jde o „přežitek“ a nebo dokonce - světe div se - o anarchii. Zastupitelé odmítají slyšet hlas svých voličů a podporovat osvobození občanů od nejrůznějších nesmyslných břemen, povinností atd. Pořád se vymlouvají na nedostatek kompetencí! Nemají na to čas! Politici se již slova svoboda dokonce bojí a nebo jím šermují pouze před volbami. Neskutečné!

Jenže: Co z toho pak plyne? Smutný fakt: Neznalost a zanedbávání ústavně garantovaných práv/svobod, permanentní odmítání hájení těchto nejvyšších hodnot naší civilizace přímo v praxi a velice nebezpečné nadřazování vůle úzké tzv. všemocné elity (byť zvolené ve svobodných volbách) nad přirozené právo občanů s možným důsledkem vzniku tyranie. Vždyť ještě desítky let po roce 1989 stále mají lidé strach. Moc výkonná/zákonodárná pak toho prostě využívají: počítají s tím, že se občané dobrovolně vzdají svých ústavních práv a budou - nazvěme to správným jménem - bezmyšlenkovitě kolaborovat, či se nechají „uplatit“ za nějakou tu stovečku nebo marketingovou výhodu milostivě/vrchnostensky uvolněného příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Není však všem dnům konec.

Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene a všech hrozeb s tím spojených pro svobodný život každého slušného občana naší vlasti.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo—1220770; http://medicalxpress.com/news/2012-01-british-pharmacy-chain-roll-out-smart.htmlhttp://www.nature.com/news/say-hello-to-intelligent-pills-1.9823; http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html; http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php; http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/323-usa-schvalily-polykaci-pilulky-s-mikrocipem-rfid.aspx; http://proteusdigitalhealth.com/assets/AuYeung_NetworkedSystemForSelfManagement3.pdf; http://proteusdigitalhealth.com/future/; http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20compl_en.pdf; http://www.chipmenot.org/microchiprisks.htm

_______________________

1 http://proteusdigitalhealth.com/technology/

2 http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; FDA učinila podobný krok v dubnu 2010 - http://proteusdigitalhealth.com/technology/

3 „Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 27 členskými státy EU a státy EFTA – Evropského sdružení volného obchodu – kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CE

4 Např. společnosti „Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.“ a „Novartis International AG“, které mj. investovaly do projektů firmy „Proteus Digital Health“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/investors/

5 Např. „Bill & Melinda Gates Foundation“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/partners/

6 Viz varovná vize světově proslulého britského spisovatele Aldouse Huxleyho v románu „Brave New World“ z roku 1931.

7 Využití chemických procesů v lidském žaludku a tzv. princip „bramborové nebo citrónové baterie“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery; http://proteusdigitalhealth.com/technology/

8 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html

9 http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php

10 http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava; http://www.necipovani.cz/userFiles/petice-text.pdf

11 http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni_zapis_zastupitelstvo_ostrava_diskuse_cipovani-20-3-2013.pdf

12 Viz také populární symbol „modré a červené pilulky“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill

13 http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo--1220770

14 http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm

15 „Opinion n°20 - 16/03/2005 - Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“ viz http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Dignity

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_uncertainty

20 „/.../ although these applications provide examples of what could be done with humans.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 28)

21 Vládní agentura USA spadající pod resort „zdraví a služeb“ („United States Department of Health and Human Services“ - http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Health_and_Human_Services ), která zodpovídá za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů, biofarmaceutických a krevních produktů viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_kontrolu_potravin_a_léčiv; http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration.

22 Viz archivní dokument na stránkách americké federální „Komise pro cenné papíry“ („U.S. Securities and Exchange Commission“, tzv. „SEC“ - http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission): http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924642/000106880004000587/ex99p2.txt

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle; „One might wonder that the tests on the VeriChip were authorised for medical purposes in the face of such a detailed list of potential risks! The authorisation might have been denied if the precautionary principle had been taken into account in regard to those risks with high uncertainty.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 18)

24 „Indeed, consent is necessary, but is not sufficient, in order to legitimise use of implants – which anyhow should never be performed against the data subject’s wishes and/or unbeknownst to him/her. As regards any choice related to one’s health, the data subject has the right to always object to an implant and have it removed, if this is technically possible – without prejudice to the informed consent requirement as well as to the right to refuse medical treatment.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 20)

25 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Veterinary_Medical_Association

26 „We do not recommend that you have your pet’s microchip removed /.../ removing one is more involved and may require general anesthesia and surgery.“, cit. dle https://www.avma.org/KB/Resources/FAQs/Documents/microchipping_faq.pdf

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Class_society; např. povinné čipování zvířat a lidí, které musí být hrazeno občany na jejich vlastní náklady včetně všech škod, které jsou s tím potenciálně spojené: to vše vytváří podhoubí pro růst velkých sociálních rozdílů a vznik třídní společnosti.

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_racism

www.necipujtenas.cz

 

« zpět do rubriky


Komentáře

Куплю дом Красноярск

<a href=http://web-tulun.ru/info/r.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://www.autosite.ua/redirect.html?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

датчик давления

[url=https://izhpnevmo.ru/pnevmooborudovanie/pnevmoraspredeliteli/]пневмораспределитель купить[/url] - регулятор давления, пневмораспределитель купить

Куплю дом Красноярск

<a href=https://716.kz/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://lark.ru/out.lm?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

вода скважины колодцы

Добрый день господа!Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Самое основное преимущество состоит в том, что вокруг скважинного фильтра делается обсыпка специальным фильтрующим песком. Это сводит к минимуму возможность заиливания скважины, значительно увеличивает приток поступаемой воды и продлевает срок ее службы до 50 лет! Обсадная труба, используемая при роторном бурении, имеет большую толщину стенки, что позволяет ей выдерживать давление грунтов даже на глубине в 150м. Данный вид бурения гарантирует вам 100% результат. Ведь большим минусом шнекового бурения является то, что в случае отсутствия верхней воды на участке, вам придется покрыть расходы подрядчика и оплатить так называемую «разведку» (в среднем, 10 у.е. за каждый пройденный метр). В результате просто потеряете деньги и все равно обратитесь к услугам ротора. Увидимся!

select site

check over here http://www.vibragame.com/de/chat-room/DaisyYily.html

Куплю дом Красноярск

<a href=https://dolevka.ru/redirect.asp?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://barca.ru/goto.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://web-tulun.ru/info/r.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://kyzmet.zhambyl.zhetisu.gov.kz/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

вентиляция купить в спб

Доброго времени суток! Отличная и полезная новость для тех, кто связан с инженерными сетями или инженерными коммуникациями, т.е. инжинирингом. В наше время очень сложно найти надежную и серьезную компанию, на которую можно с доверием и уверенностью положиться. Поставщик или партнер должен быть надежным и иметь запас в виде инженерно-технического оборудования и денежный запас. На просторах интернета нашел отличного, надежного, серьезного и просто адекватного партнера и поставщика с профессиональными и опытными сотрудниками. Профессионализм и опыт сотрудников очень важен, ведь им придется не только продавать оборудование и материалы, но и делать различные расчеты и подбор по различным показателям и параметрам. Размер материально-технической базы должен быть на высоком уровне, ведь гарантийное и сервисное обслуживание ни кто не отменял. Так же очень важный и необходимый момент – это великодушие и щедрость поставщика и партнера. Только мудрый и разумный поставщик, и партнер способен смотреть в будущее и грамотно оперировать скидками и бонусами для взаимовыгодного сотрудничества. Коллеги, если вы хотите найти ответы на вопросы по инженерному оборудованию зданий и сооружений, инжинирингу в Санкт-Петербурге и т.д., например: [url=https://akma.su/]отопление дома[/url] Тогда вам обязательно нужно прямо сейчас перейти на сайт инжиниринговой компании АКМА и узнать все подробности по инженерному оборудованию в СПб https://akma.su/ . Не забывайте, легче предупредить убытки и проблемы, чем закрывать финансовые дыры и решать возникшие проблемы. Возьмите за правило, регулярно вызывать для консультаций и советов профессиональных и опытных сотрудников АКМА Инжиниринг. Всем пока!

Куплю дом Красноярск

<a href=http://ms.isu.ru/redir.hsp?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

гостевой дом сайт

[url=https://aquarelle-club.ru/]отдых пересыпь[/url] - азовское море первая линия, отдых +на азовском море цены

Куплю дом Красноярск

<a href=https://semey.city/redirekt.html?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

сплит система кондиционирования

Добрый день! Отличная и полезная новость для тех, кто связан с инженерными коммуникациями или инженерными сетями, т.е. инжинирингом. В наше время очень сложно найти надежную и серьезную компанию, на которую можно с уверенностью и доверием положиться. Поставщик или партнер должен быть надежным и иметь денежный запас и запас в виде инженерно-технического оборудования. На просторах интернета нашел отличного, надежного, серьезного и просто адекватного партнера и поставщика с профессиональными и опытными сотрудниками. Профессионализм и опыт сотрудников очень важен, ведь им придется не только продавать оборудование и материалы, но и делать различные расчеты и подбор по различным параметрам и показателям. Размер материально-технической базы должен быть на высоком уровне, ведь сервисное и гарантийное обслуживание ни кто не отменял. Так же очень важный и необходимый момент – это щедрость и великодушие партнера и поставщика. Только мудрый и разумный поставщик, и партнер способен смотреть в будущее и грамотно оперировать бонусами и скидками для взаимовыгодного сотрудничества. Коллеги, если вы ищите ответы на вопросы по инженерному оборудованию зданий и сооружений, инжинирингу в Санкт-Петербурге и т.д., например: [url=https://akma.su/]отопление[/url] Тогда вам нужно прямо сейчас перейти на сайт инжиниринговой компании АКМА и узнать все подробности по инженерному оборудованию в СПб https://akma.su/ . Не забывайте, легче предупредить убытки и проблемы, чем решать возникшие проблемы и закрывать финансовые дыры. Возьмите за правило, регулярно вызывать для консультаций и советов профессиональных и опытных сотрудников АКМА Инжиниринг. Увидимся!

предрейсовый медицинский осмотр водителей москва

Добрый день! Предрейсовые медосмотры. Оказываем услуги с 2015 года. Мы занимаемся организацией послерейсовых и предрейсовых медосмотров по Москве и Московской области. Что вы получаете, заказывая предрейсовые и послерейсовые медосмотры у нас? Официальный с печатями и подписями договор, в рамках которого предоставляется: Осмотр медицинским представителем водителя на наличие наркотического или алкогольного опьянения; Измерения частоты пульса и артериального давления; Журнал предрейсовых осмотров, заполненный по нормативно-правовой базе; 1. Ведение путевой документации в соответствии с законодательством РФ. 2. Подготовка сотрудников и документов организации к плановой проверке МАДИ (если получили постановление о проверке МАДИ). 3. Физическое сопровождение в МАДИ. 4. Мы знаем нюансы проверок и поможем пройти их без потерь. В общем, если вы хотите найти послерейсовые и предрейсовые медосмотры по Москве и Московской области, например: [url=https://predreysovye-osmotry.ru/]предрейсовый медицинский осмотр водителей[/url] Тогда вам нужно прямо сейчас перейти на сайт послерейсовых и предрейсовых медосмотров по Москве и Московской области Предрейсовые-осмотры.ру и узнать все подробности по интересующим вас вопросам https://predreysovye-osmotry.ru/ . Увидимся!

проведение предрейсовых медосмотров водителей

Всем привет! Предрейсовые медосмотры. Оказываем услуги с 2015 года. Мы занимаемся организацией послерейсовых и предрейсовых медосмотров по Москве и Московской области. Что вы получаете, заказывая предрейсовые и послерейсовые медосмотры у нас? Официальный с печатями и подписями договор, в рамках которого предоставляется: Осмотр медицинским представителем водителя на наличие наркотического или алкогольного опьянения; Измерения артериального давления и частоты пульса; Журнал предрейсовых осмотров, заполненный по нормативно-правовой базе; 1. Ведение путевой документации в соответствии с законодательством РФ. 2. Подготовка сотрудников и документов организации к плановой проверке МАДИ (если получили постановление о проверке МАДИ). 3. Физическое сопровождение в МАДИ. 4. Мы знаем нюансы проверок и поможем пройти их без потерь. В общем, если вас интересуют послерейсовые и предрейсовые медосмотры по Москве и Московской области, например: [url=https://predreysovye-osmotry.ru/]предрейсовый медицинский осмотр водителей цена[/url] Тогда вам нужно прямо сейчас перейти на сайт предрейсовых и послерейсовых медосмотров по Москве и Московской области Предрейсовые-осмотры.ру и узнать все подробности по интересующим вас вопросам https://predreysovye-osmotry.ru/ . Увидимся!

Куплю дом Красноярск

<a href=https://www.hypercomments.com/api/go?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

внж в новокузнецке

<a href=https://owohho.com/away?url=https://perevod42.com>печать перевод</a>

баркос ижевск

[url=https://b-18.ru/katalog/kvadrocikly-canam/]купить квадроцикл в ижевске[/url] - b 18, куртки мужские зимние ижевск

смотреть фильм секс город

Самая большая гарнитура [url=https://incest-porno.club/]порно фильмы мамки инцест[/url] видео https://incest-porno.club/categories/sestra-soset-bratu/ роликов реального русского инцеста и секса с родственниками снятого для домашнюю скрытую камеру в HD качестве и нехотя попавшее в интернет - весь ролики дозволено [url=https://incest-porno.club/categories/mama-i-syn/]порно оне русские мамы[/url] лорнировать онлайн бесплатно.

Куплю дом Красноярск

<a href=http://glazev.ru/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://www.profootball.ua/php/forward.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

bezpieczna apteka niska cena yqhga

FabDominal jest miejscowe leczenie, które jest sformułowane, aby pomóc Ci stracić tych funtów w taki sposób, że nikt nie wyobrażał sobie nawet dziesięć lat temu z rabatem badania antywirusowe hpv http://forum.3u.com/viewtopic.php?f=11&t=45985 tanio naturalne tabletki przeciwwirusowe Twój Ćwiczenia - Ćwiczenie jest również niezbędna w celu przyspieszenia odchudzania Kał w jelicie cienkim jest tak suche, że jest on kłopoty wychodzi bez recepty zapobieganie koronawirusowi w Chinach http://forum.3u.com/viewtopic.php?f=10&t=32152 leki generyczne wspГіЕ‚czynnik wpЕ‚ywu badaЕ„ antywirusowych Winogrona powinny być przecięte na pół i potrzeć twarz składnik aktywny antywirusowy pГіЕ‚paЕ›ca sinus herpete http://forum.3u.com/viewtopic.php?f=10&t=33720 Dawkowanie znaczenie leczenia keratynД… Syntetyczne oferują tylko twoja skóra ułamek tego, co wszystkie naturalne związki zrobić do tej pory jako przeciwutleniacz i składników odżywczych bez recepty leczenie zapalenie kaletki ramiД™ http://assopellettieri.it/forums/topic/najlepsza-witryna-do-kupienia-viregyt-k-oryginal-online/ generic online szampon do leczenia keratynowego ogx Uważaj, bo to nie ma naprawdę nawilżają skórę, ale zamiast usuwa naturalny olej skóry Żywności, takich jak czarne jagody, naturalnego kakao, awokado, łosoś, sardynki, a nawet szpinakiem zostały udowodnione w badaniach naukowych w celu poprawy przepływu krwi do i przez corposa cavernosa bez recepty znaczenie leczenia w jД™zyku niemieckim http://assopellettieri.it/forums/topic/nazwa-medyczna-amantadyna/ dostępny online zastosowania lekГіw przeciwwirusowych Niektóre ConsiderationsBefore zakup wszelkiego rodzaju domowych urządzeń rozważań ćwiczeń kilku powinny być Gdy jest nadmiar tych hormonów może jeden doświadczają takich problemów zdrowotnych, takich jak depresja, niepokój, kołatanie serca, bóle głowy i przyrost masy ciała Rabat leczenie przeciwwirusowe przeziД™bienia http://forum.3u.com/viewtopic.php?f=10&t=33272 cena leczenie jet lag Począwszy naturalne oczyszcza specjalnie zaprojektowane, aby oczyścić te rzeczy z systemu i szukając lekarza, który wysłucha twoich podejrzeń i przetestować odpowiednio, może pomóc wyeliminować powyższe szkodników z systemu odwrócenia skutków zespół przewlekłego zmęczenia w organizmie mechanizm działania probiotyki jako Е›rodki przeciwwirusowe w akwakulturze krewetek https://moshavere-bartar.ir/forums/topic/gdzie-moge-kupic-amantadyna-lekarstwo/ płatność przy odbiorze leczenie przeciwwirusowe wirusowego zapalenia opon mГіzgowych <b> Najlepsze wybielacze zębów </ b> Więc załóżmy, że jesteś całkowicie dość swoich brzydkich, ciemnych, poplamiona, zęby żółte bez recepty recenzje szamponu do leczenia keratynД… http://forum.3u.com/viewtopic.php?f=10&t=33367 apteki internetowe leczenie przeciwwirusowe wЕ›cieklizny a moje seksualne zdolności do rozruchu!

купить душевую кабину цены

Здравствуйте товарищи! Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Хозяева квартир, загородных домов, коттеджей, а также офисных и торговых помещений для обустройства проемов все чаще выбирают двери из закаленного стекла. Такой материал неспроста стал популярен. По прочности и звукоизоляции стекло не уступает деревянным полотнам, а по износостойкости в разы превосходит другие классические материалы. Кроме всех плюсов технических характеристик, стекло является наиболее декоративным материалом и в ближайшее время точно не выйдет из моды. От всей души Вам всех благ! http://shaboxes.com/author/bogdanhkp/ http://www.zdorovje.perm.ru/index/8-15701 http://infocbs.mirniy.ru/user/Mihaelpiw/ http://admkam.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=50779 https://cafecoropiroko.blog.ss-blog.jp/2011-02-15?comment_success=2020-04-01T01:44:53&time=1585673093

работа для красивых девушек

<a href=https://t.me/s/rabota_v_escort_moskva/>высокооплачиваемая работа для девушек москва</a> https://upde.ru/en/domain/rabotavescortsochi.com

купить на гидре

гидра [url=https://hydraruzhpnew4afonion.com/]гидра ссылка[/url]

Куплю дом Красноярск

<a href=http://kaluganews.com/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://owohho.com/away?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

заставки на телефон голые женщины

Приветствуем Вас для сайте [url=https://pornuxin.com/]видео порнуха сестра[/url] ради взрослой аудитории с порнухой в отличном качестве. Основной тематикой сайта является описание искуства секса не только у профессиональных актеров, а и у талантливых молодых персонажей, которые своей подвижностью и темпераментом могут предоставить особенный книга в лучшем его проявлении. Если Вы искали постоянное площадь удовлетворения своих эротических фантазий, то Вам безусловно https://pornuxin.com/categories/v-hd/ сюда. Желаем Вам отличного настроения для непочатый [url=https://pornuxin.com/categories/zhmzh/]девушки жмж видео[/url] день и с радостью ждем вашего возвращения.

Лучшие онлайн игры или онлайн казино

[url=https://mmorpg4you.ru/]онлайн казино[/url] Веб-Сайт со наиболее новейшими также увлекательными редан забавами с целью ребенка. К Примеру редан вид развлечения Наруто с целью мальчишек. Телесериал Наруто весьма востребован около ребенка также школьников, данное японское эроаниме, относительно ниндзю богатыря.

Куплю дом Красноярск

<a href=http://kyzmet.zhambyl.zhetisu.gov.kz/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://vn44.ru/site/away.html?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

на гепатит анализ

[url=https://analiz18.ru/dermatolog]запись на прием к врачу дерматологу[/url] - запись к гинекологу, гинеколог ижевск запись на прием

Куплю дом Красноярск

<a href=https://itboat.com/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://panoramapro.ru/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=https://www.hypercomments.com/api/go?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

секс пальцами

Смотрите [url=https://poebon.club/]смотреть онлайн порево в качестве[/url] онлайн для сайте https://poebon.club/categories/gruppovoj/. На Поебон [url=https://poebon.club/categories/zheny/]порно жена согласилась на измену[/url] бесплатно можно скачать и рассматривать секс видео и порнуху в хорошем качестве.

Куплю дом Красноярск

<a href=https://www.ulyanovskcity.ru/redirect?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

generic online w aptece mgtkr

Istnieje wiele różnych rodzajów ćwiczeń aerobowych, które można wybrać z ceny promocyjne przykЕ‚ady odpornoЕ›ci przeciwwirusowej http://forum.3u.com/viewtopic.php?f=11&t=46986 apteki internetowe tryb leczenia Problem z większością bufki zabiegów torby oka jest to, że nie dotyczą one wszystkich tych kwestiach Często ludzie nie rozumieją, że nie wszystkie preparaty do pielęgnacji skóry są podobne, a niektóre z nich zawierają składniki, które nie powinny być dozwolone na ludzkiej skórze bez recepty zioЕ‚a przeciwwirusowe hpv https://moshavere-bartar.ir/forums/topic/jak-kupic-amantadyna/ jak działa bez recepty przeciwwirusowe na opryszczkД™ Oprócz adrenaliny, nadnercza produkują DEHA hormonów, które są hormony prekursora hormonów płciowych, takich jak progesteron i estrogen i testosteron bez recepty artykuЕ‚ przeglД…dowy lekГіw przeciwwirusowych https://kilmihilgaa.ie/forums/topic/jak-kupic-xifaxan/ lekarstwo leczenie biaЕ‚ych wЕ‚osГіw Zespół przewlekłego zmęczenia pozostawia jej cierpiących mylić i szukając odpowiedzi, że ich lekarze nie są w stanie zapewnić im najlepsza cena krem przeciwwirusowy hpv https://bccmauritius.org/forums/topic/ogolna-nazwa-xifaxan/ oryginał online przeciwwirusowe skutki uboczne opryszczki Powodem treningu mogą być różne dla różnych ludzi Nie tylko, że wpływ na rozwój jej szczęki, ale także pomaga zapewnić zęby są ustawione prawidłowo ceny promocyjne imidazol aktywnoЕ›Д‡ przeciwwirusowa http://forum.3u.com/viewtopic.php?f=11&t=48100 medycyna leki rozpuszczajД… kamienie ЕјГіЕ‚ciowe To dlatego, że wszystko, co człowiek musiał pracować z wieków temu były wszystkie naturalne związki, takie jak oleje i miód-tych Wreszcie ważne jest, aby rozpocząć z powolnym treningu i stopniowo zwiększać intensywność i czas trwania płatność przy odbiorze ryzyko lekГіw przeciwwirusowych https://21vets.org/forums/topic/najtanszy-viregyt-k-niska-cena/ Apteka internetowa koronawirus chiny kanada Olej lub płyn jest stosowany w celu ułatwienia uderzeń jak i kiedy używać wytyczne koronawirusa australia https://21vets.org/forums/topic/tanie-xifaxan-medycyna/ opinie oleje przeciwwirusowe na pГіЕ‚pasiec Faktem jest, że większość artykułów, wpisy na blogu i perspektywy można przeczytać o powiększania penisa jest tworzony przez affiliate marketingu, a nie przez prawdziwych "ekspertów" w dziedzinie zdrowia mężczyzn i poprawy męskiej bez recepty leczenie guzkГіw tarczycy https://bccmauritius.org/forums/topic/najtanszy-amantadyna-niska-cena/ jak działa opryszczka przeciwwirusowa acyklowir Nawet jeśli podejrzewasz, że możesz być poszkodowany to najlepiej, aby zobaczyć o konieczności schemat testów przeprowadzanych w celu wykluczenia innych możliwych chorób

Бронируй дешевый билет на самолет

https://www.youtube.com/watch?v=wy6CiRt41BQ [url=https://avia.checkintime.ru/]купить билет онлайн авиабилетов[/url] Бронируй дешевый билет на самолет . Простая форма поиска позволяет купить билеты в одну или обе стороны. Все направления и авиакомпании.Бронируй недорогой авиабилет в воздушное судно . Элементарная модель розыска дает возможность приобрести билеты во 1 либо эти две края. Все Без Исключения тенденции также авиакомпании

Куплю дом Красноярск

<a href=http://openlink.ca.skku.edu/link.n2s?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Куплю дом Красноярск

<a href=http://xn--d1abkaamepch5h.xn--p1ai/go.php?url=http://ocenkadoma24.ru>Куплю дом Красноярск</a>

Hardcore Galleries with hot Hardcore photos

Scandal porn galleries, daily updated lists http://real.lesbians.xblognetwork.com/?journey find porn clips porn shown on disne classic porn for free free porn video podcasts porn gallery sharing

Přidat komentář