Bude užívání léků s čipem povinné?

Sobota, 8. 6. 2013, 14:40 -

Minulý rok v červenci schválil1 americký federální „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“ - FDA) distribuci pilulek s přidaným obsahem tzv. „jedlých“ elektronických mikročipů pro vnitřní užití v zažívacím ústrojí živých lidských bytostí. Jakkoliv to může znít pro někoho až fantasticky, tak přesto jde o realitu: Evropská unie učinila2 na svém území podobný krok již v srpnu 2010, když podpořila udělení tzv. certifikátu CE3 pro elektronický systém výše zmíněných léčiv. Uvedenými kroky se otevřely dveře k prodeji tzv. „tabletek s čipem“ v rámci euro-atlantického prostoru pro obchodní společnost „Proteus Digital Health“ a k praktické realizaci vize tzv. „totální digitální medicíny“ ve spojení s velkými globálními hráči, mezi něž patří farmaceutické giganty4, významné nadace5 a spolupracující světové vlády.

„Digitální lékařská péče“ má tvořit v uvozovkách ´nový/úžasný svět´6, kde každý předepsaný nebo volně nakoupený lék obsahuje mikročip, který zaručí nejen vstřebání účinné léčebné látky v lidském organismu, ale také posléze vyloučení čipu z těla přirozenou cestou (případně jeho postupné vstřebání) a hlavně dosud nevídanou míru kontroly pacienta, celého zdravotnického systému, navíc s nadějemi očekávané mohutné úspory finančních prostředků díky zamezení plýtvání s nakoupenými medikamenty.

Za vším stojí právě vynález pilulky s mikročipem, který je napájen z fyziologických procesů v lidském těle. Získanou energii7 čip využívá k odesílání nejrůznějších informací skrze živou tkáň třeba do mobilního telefonu (tzv. chytré aplikace) a odtud do prostředí Internetu. Lékař (bohužel nejen on) tak bude moci sledovat on-line průběh léčby, de-facto také soukromý život svého pacienta a mít i detailní přehled o jeho zvycích, pozici přímo na mapě, zdravotním stavu, tělesné teplotě, hladině hormonů, tepové frekvenci aj.

Investoři z celého světa již plánují docílení gigantických tržních obratů mj. díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami a předně s vládami, které se lobbisté snaží přesvědčit o účelnosti zavedení povinné konzumace pilulek s čipem a navazujícího systému „digitální péče“, podobně jako se jim to již povedlo v případě určitých vakcín nebo čipování zvířat.

Otázka zní: Je to správné? Například britský právník Nick Pickles a ředitel organizace „Big Brother Watch“, která hájí zachování občanských svobod, sdělovacím prostředkům oficiálně řekl:

Tahle technologie má v sobě obrovský ziskový potenciál pro oblast zdravotní péče, ale neměla by být zaváděna do praxe na úkor zachování soukromí pacientů.“ - „Pacienti a jejich rodiny, kteří se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by měli být seznámeni s následky svého konání a měli by mít k dispozici kompletní rozpis dat, která jsou o nich zaznamenávána a kdo všechno k nim má přístup.8

Prestižní rozhlasová stanice „Český rozhlas Plus“ zveřejnila na svém webu 5. června 2013 plán americké společnosti Motorola a výše zmíněné firmy „Proteus Digital Health“ na masové zavedení pilulek s mikročipem pro účely identifikace občanů. Jednoduše řečeno: Člověk spolkne očipovanou tabletku a ta vyšle skrze lidské tělo signál s jedinečným číslem (nebo dalšími údaji) do přijímacího zařízení, které zprostředkuje kontakt s databází verifikovaných informací a posléze například umožní oprávněný přístup třeba k automobilu, domovnímu zámku, bankovnímu účtu, firemním datům atd. podobně jako v případě čipování psů nebo koček.

Znamená to: Máme se tedy stát „domácími mazlíčky“ v rukou globálních hráčů světové ekonomiky/politiky a nebo si raději zachováme svou svobodu? Vzdáme se svého soukromí a víry nebo výhrady svědomí na úkor pohodlného života tzv. „na vodítku“? Bude nás moci policie na ulici skenovat a hledat v našich tělech povinně přítomné identifikační mikročipy? Co když nás - již řádně očipované a odvyklé svobodě - najednou naši noví páni opustí? Kdo bude zodpovědný za zdravotní a etická rizika? Takové otázky budou muset řešit již v blízké budoucnosti nejen volení zastupitelé České republiky.

Velmi výstižně se v této souvislosti vyjádřili představitelé prestižní americké nadace „Electronic Frontier Foundation“, která se zastává práv/svobod občanů:

Google, vlády a technologičtí experti si musí daleko více uvědomit, že ignorování základní potřeby lidí na zachování svého soukromí i vůči inovacím, které neustále činíme součástí našich životů, nejenom umožňuje doslova invazi do našeho osobního světa a zvyklostí, ale otevírá to také dveře k budoucímu zneužití pravomocí.9

***

Společenství webu Necipujtenas.cz pravidelně upozorňuje na reálná rizika povinného čipování živých tvorů - lidí a domácích zvířat. Především naše vlastní praktické zkušenosti ve věci legálního/pokojného/občanského odporu vůči povinné (nikoliv dobrovolné) implantaci cizích těles (mikročipů) do zvířecích těl, které jsme načerpali v průběhu realizace několika petic v Ostravě10, pak přinášejí poznání: jak urputní/bezcitní a svobodnou/slušnou diskusí pohrdající dokáží zdejší politici být, pokud jim jde o silové prosazení (formou vyhlášky a kontrol městské policie) nějakého názoru vůči stovkám tisíc svobodných lidských bytostí. Takové chování politické reprezentace vytváří tristní situaci, která spolu s některými veřejně pronesenými výroky „reprezentantů lidu“ na jednání zastupitelstva statutárního města Ostravy mj. z března roku 2013 o podpoře plošného čipování občanů11 ovšem přirozeně a nutně vede širokou veřejnost k obavám z povinného zavedení výše popsaných léčiv s přidaným obsahem mikročipů - tentokrát již přímo ze zákona - včetně všech s tím spojených databází, nových povinností, zdražování, špiclování, likvidace přirozených práv a svobod garantovaných Listinou v rámci ústavního pořádku České republiky.

Občané by se měli svých zastupitelů ptát, zda budou hlasovat pro systém plošného zavedení této nově předpokládané „čipovací povinnosti“ a pokud ano: jestli si vůbec uvědomují dopady podobného opatření na praktický život např. věřících lidí, dále zdravotní, právní, finanční, etická aj. rizika. Lze bohužel očekávat: Politici budou zřejmě opět používat (viz případ vyhlášek o povinném čipování psů) v rámci svého pokusu o prosazení progresivního „tabletkového čipování“ legální propagandu („nálepkování“), tedy že tzv. „zodpovědný občan“ přeci musí platit (podobně jako v případě čipování psů) za moderní „digitální medicínu“, jinak by byl tzv. „nezodpovědný“ a … zdraví samozřejmě stojí peníze, což je sice fakt, nicméně nemít možnost volby léčbu akceptovat či nikoliv a být ze zákona dokonce bez šance zvolit si mezi pilulkou s čipem (dotovanou státem a proto levnější) a nebo tabletkou bez čipu (paradoxně nedotovanou a tedy reálně dražší) za férových cenových/etických podmínek (ty by umožnil pouze opravdu svobodný trh, který neexistuje) může představovat další vážný posun na cestě k vytvoření obludného/otrockého systému zdravotní péče a tzv. čipové totality12.

Vždyť už i mainstreamový Český rozhlas na svých oficiálních stránkách v červnu 2013 uvádí, že:

Odborníci si jsou samozřejmě vědomi podobnosti těchto systémů s částí varovného proroctví z biblické Apokalypsy, které se týká tzv. Čísla zvířete. DŮLEŽITÉ PROTO JE, ABY TYTO SYSTÉMY NEBYLY POVINNÉ, ALE VOLITELNÉ.13

 

Připomeňme si dále také argumenty Evropské unie k otázce povinného čipování, které již web Necipujtenas.cz publikoval v materiálu Rizika čipování:

ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“)14 Z 16. BŘEZNA 200515 VARUJE PŘED ŘADOU POTENCIÁLNÍCH RIZIK A PROBLÉMŮ MJ. V SOUVISLOSTI S IMPLANTOVANÝMI MIKROČIPY:  

 1. zneužití dat obsažených v implantátech, obzvláště pokud jsou tato data přístupná skrze různé digitální sítě
 2. nebezpečí pro „důstojnost16 a zachování „integrity17 (nedotknutelnosti)
 3. hrozba nadměrné kontroly, ovládnutí lidské společnosti a jednotlivých lidských bytostí
 4. zrušení intimity, soukromí

Zpráva dále rozvíjí teze mj. o implantátech mikročipů a zastává v tomto smyslu následující stanoviska:

 • Jakýkoliv typ implantátu vyžaduje striktní-předběžný výzkum dopadu na oblast narušení soukromí.
 • Je nutné, aby především moc výkonná a zákonodárná zastávaly zásadu tzv. „předběžné opatrnosti18 obzvláště v situacích evidentní existence rizik, možností vzniku újmy a „vědecké nejistoty19 ve vztahu k rozsahu všech potenciálních hrozeb.
 • Věda musí nejprve stanovit v dlouhodobém výzkumu možné dopady na sociální, kulturní a zdravotní otázky společnosti i jedince.
 • Nejrůznější formy implantátů a jejich aplikace na zvířatech ukazují již dnes jasné příklady toho, co by se mohlo stát také lidským bytostem.20
 • Autoři zprávy kritizují americký „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“, FDA)21 za svolení k implantaci mikročipů do lidských bytostí ze dne 12. října 200422, když sám tento úřad vyjmenoval ve svém posudku řadu nebezpečných rizik včetně „vědecké nejistoty“ a tím vlastně nezachoval pro společnost tolik důležitou zásadu tzv. „předběžné opatrnosti“23.
 • Vždy musíme velmi dobře rozlišovat a zkoumat, zda je vůbec opravdu nutné nějaké opatření zavádět a zda prostředky, kterými je tak činěno: jsou relevantní a přiměřené.
 • Je nezbytně nutné respektovat autonomii každé lidské bytosti a její chápání svobody tak, aby nemohlo dojít k porušení svobody volby především vzhledem ke zdravotnímu stavu, sebekontrole a osobnímu vlivu na stav vlastního organismu.
 • DOBROVOLNÝ SOUHLAS JE NAPROSTO NUTNÝ – PŘESTO SÁM O SOBĚ NEDOSTAČUJÍCÍ – K TOMU, ABYCHOM VŮBEC MOHLI LEGITIMIZOVAT UŽITÍ IMPLANTÁTŮ. KAŽDÉ TAKOVÉ UŽITÍ NESMÍ BÝT NIKDY PROVÁDĚNO PROTI VŮLI ČLOVĚKA A NEBO BEZ JEHO VĚDOMÍ. KDOKOLIV MUSÍ MÍT VŽDY PRÁVO ODMÍTNOUT IMPLANTÁT, POŽADOVAT JEHO VYJMUTÍ (POKUD JE TO TECHNICKY MOŽNÉ) A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁN JEHO NESOUHLAS S NAVRŽENOU METODOU LÉČBY.24
 • Obzvláště je třeba věnovat pozornost těm implantátům, které:
 1. nejdou z těla lehce odstranit (podle údajů „Americké veterinární asociace“ - „American Veterinary Medical Association“ AVMA25 - mikročipy voperované domácím zvířatům patří také mezi problematicky odstranitelné implantáty)26
 2. mohou ovlivnit nebo změnit psychické funkce, identitu, individualitu, autonomii
 3. jsou schopny propojení s různými digitálními datovými sítěmi a díky tomu vystavují nositele čipu různým formám zneužití dat např. ke sledování občanů nebo různým dalším formám potenciální manipulace
 4. slouží k vojenským operacím
 5. využívají různých „dotěrných“ technologií a snaží se nahradit normální smyslové vnímání
 6. se snaží o docílení vlivu nad společností a nebo v budoucnu teprve ovlivní z biologického a kulturního hlediska celé příští generace
 • Z etického pohledu je nutné rozvíjet potenciál obrany občanských práv vůči všem novým technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí.
 • Každý má právo rozhodnout: komu zpřístupní (nebo nikoliv) svá data, jak s nimi bude nakládáno, kdo s nimi bude pracovat a za jakým účelem (zcela stěžejní moment). Toto právo je důležité obzvláště v době, kdy již mají jednotlivé implantáty možnost být on-line propojeny v jeden velký monitorovací systém, který pak dokáže poskytnout ucelený obrázek života každé individuální bytosti (např. pro potřeby sledování výkonnou mocí). ŽÁDNÝ TAKOVÝ SYSTÉM SE NIKDY NESMÍ STÁT NÁSTROJEM NEOBHAJITELNÉ RESTRIKCE NEBO NEGACE ZÁKLADNÍCH PRÁV. JAKÉKOLIV UŽITÍ IMPLANTÁTŮ PRO OVLÁDNUTÍ SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA: NESMÍ BÝT DOVOLENO.
 • Implantáty by nikdy neměly být příčinou vzniku „třídní společnosti27 nebo způsobovat další prohloubení příkopu mezi průmyslovými zeměmi a zbytkem světa.
 • Z hlediska implantátů by měly být zakázány následující možnosti jejich využití:
 1. "kyber-rasismus28
 2. změna identity, paměti, vnímání sebe sama a ostatních
 3. posílení schopností za účelem dosažení převahy nad druhými
 4. vynucování si poslušnosti nátlakem vůči lidem, kteří tyto implantáty nepoužívají
 • Implantáty používané pro účely sledování populace ohrožují ve velké míře lidskou důstojnost. Mohou být zneužity výkonnou mocí nebo zločinci k posílení jejich vlastní moci nad druhými lidmi. Každé takové užití implantátů může být v demokratické společnosti ospravedlnitelné pouze z hlediska urgentní nutnosti a to pouze tehdy, pokud není možné použít méně obtěžující metody (např. paralela v případě čipů pro domácí zvířata, které se dají vhodně nahradit např. tetováním, obojkem apod.). Vždy je zapotřebí trvat na tom, aby byl celý proces pod kontrolou nezávislého soudu. 

***
Naše společnost by si konečně měla v této souvislosti také jasně odpovědět na otázku: Proč máme vůbec Listinu práv a svobod, když nakonec vždycky dají politici přednost finančnímu zájmu (byť často zahalenému do vznosného hávu např. ochrany ovzduší aj.) nad zachováním přirozených práv/svobod občanů České republiky? Listina, která je pouze cárem papíru, pak postrádá jakýkoliv smysl a můžeme ji rovnou škrtnout z našeho ústavního pořádku. Nebo ji tam máme pouze pro okrasu a jako historický relikt minulosti či pro případ intelektuálních diskusí na zahraničně-politických fórech Organizace spojených národů? Listina a v ní obsažená přirozená práva/svobody jsou zde přeci nikoliv pro nějaké akademické diskuse, nýbrž z důvodů ochrany občanů v jejich každodenním praktickém životě před zvůlí moci výkonné/zákonodárné. Bohužel na to zapomínáme a mohutný marketingový potenciál naší exekutivy placený nedobrovolně z peněz daňových poplatníků tento fakt umně přikrývá mediální mlhou, kde už prý na svobodu nezbývá prostor ani čas. Jde o „přežitek“ a nebo dokonce - světe div se - o anarchii. Zastupitelé odmítají slyšet hlas svých voličů a podporovat osvobození občanů od nejrůznějších nesmyslných břemen, povinností atd. Pořád se vymlouvají na nedostatek kompetencí! Nemají na to čas! Politici se již slova svoboda dokonce bojí a nebo jím šermují pouze před volbami. Neskutečné!

Jenže: Co z toho pak plyne? Smutný fakt: Neznalost a zanedbávání ústavně garantovaných práv/svobod, permanentní odmítání hájení těchto nejvyšších hodnot naší civilizace přímo v praxi a velice nebezpečné nadřazování vůle úzké tzv. všemocné elity (byť zvolené ve svobodných volbách) nad přirozené právo občanů s možným důsledkem vzniku tyranie. Vždyť ještě desítky let po roce 1989 stále mají lidé strach. Moc výkonná/zákonodárná pak toho prostě využívají: počítají s tím, že se občané dobrovolně vzdají svých ústavních práv a budou - nazvěme to správným jménem - bezmyšlenkovitě kolaborovat, či se nechají „uplatit“ za nějakou tu stovečku nebo marketingovou výhodu milostivě/vrchnostensky uvolněného příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Není však všem dnům konec.

Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene a všech hrozeb s tím spojených pro svobodný život každého slušného občana naší vlasti.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo—1220770; http://medicalxpress.com/news/2012-01-british-pharmacy-chain-roll-out-smart.htmlhttp://www.nature.com/news/say-hello-to-intelligent-pills-1.9823; http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html; http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php; http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/323-usa-schvalily-polykaci-pilulky-s-mikrocipem-rfid.aspx; http://proteusdigitalhealth.com/assets/AuYeung_NetworkedSystemForSelfManagement3.pdf; http://proteusdigitalhealth.com/future/; http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20compl_en.pdf; http://www.chipmenot.org/microchiprisks.htm

_______________________

1 http://proteusdigitalhealth.com/technology/

2 http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; FDA učinila podobný krok v dubnu 2010 - http://proteusdigitalhealth.com/technology/

3 „Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 27 členskými státy EU a státy EFTA – Evropského sdružení volného obchodu – kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CE

4 Např. společnosti „Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.“ a „Novartis International AG“, které mj. investovaly do projektů firmy „Proteus Digital Health“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/investors/

5 Např. „Bill & Melinda Gates Foundation“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/partners/

6 Viz varovná vize světově proslulého britského spisovatele Aldouse Huxleyho v románu „Brave New World“ z roku 1931.

7 Využití chemických procesů v lidském žaludku a tzv. princip „bramborové nebo citrónové baterie“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery; http://proteusdigitalhealth.com/technology/

8 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html

9 http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php

10 http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava; http://www.necipovani.cz/userFiles/petice-text.pdf

11 http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni_zapis_zastupitelstvo_ostrava_diskuse_cipovani-20-3-2013.pdf

12 Viz také populární symbol „modré a červené pilulky“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill

13 http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo--1220770

14 http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm

15 „Opinion n°20 - 16/03/2005 - Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“ viz http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Dignity

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_uncertainty

20 „/.../ although these applications provide examples of what could be done with humans.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 28)

21 Vládní agentura USA spadající pod resort „zdraví a služeb“ („United States Department of Health and Human Services“ - http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Health_and_Human_Services ), která zodpovídá za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů, biofarmaceutických a krevních produktů viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_kontrolu_potravin_a_léčiv; http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration.

22 Viz archivní dokument na stránkách americké federální „Komise pro cenné papíry“ („U.S. Securities and Exchange Commission“, tzv. „SEC“ - http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission): http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924642/000106880004000587/ex99p2.txt

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle; „One might wonder that the tests on the VeriChip were authorised for medical purposes in the face of such a detailed list of potential risks! The authorisation might have been denied if the precautionary principle had been taken into account in regard to those risks with high uncertainty.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 18)

24 „Indeed, consent is necessary, but is not sufficient, in order to legitimise use of implants – which anyhow should never be performed against the data subject’s wishes and/or unbeknownst to him/her. As regards any choice related to one’s health, the data subject has the right to always object to an implant and have it removed, if this is technically possible – without prejudice to the informed consent requirement as well as to the right to refuse medical treatment.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 20)

25 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Veterinary_Medical_Association

26 „We do not recommend that you have your pet’s microchip removed /.../ removing one is more involved and may require general anesthesia and surgery.“, cit. dle https://www.avma.org/KB/Resources/FAQs/Documents/microchipping_faq.pdf

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Class_society; např. povinné čipování zvířat a lidí, které musí být hrazeno občany na jejich vlastní náklady včetně všech škod, které jsou s tím potenciálně spojené: to vše vytváří podhoubí pro růst velkých sociálních rozdílů a vznik třídní společnosti.

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_racism

www.necipujtenas.cz

 

« zpět do rubriky


Komentáře

נערות ליווי https://playboy-tlv.com/נערות-ליווי-בתל-אביב/

נערות ליווי בתל אביב [url=https://playboy-tlv.com/נערות-ליווי-בתל-אביב/נערותנערות ליווי בתל אביב[/url]

Дезинфекция в Тюмени

Дезинсекция в Тюмени от тараканов по доступным ценам, периодически бывают скидки, акции. [url=https://dezcentertyumen.ru/unichtozhenie-tarakanov-tyumen/]дезинсекция в Тюмени от тараканов цена[/url] https://dezcentertyumen.ru/unichtozhenie-muravev-tyumen/

Dir Tor sites

Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://onionurls.biz>Links Tor sites onion</a> Deep Web-shadow Internet, which is based on the maximum anonymity, complete rejection of the provider servers, which makes it impossible to determine who, where and what sends. This is created using onion routing. Before you get to any site through deep web, your data is encrypted and transmitted through the same network members as you, which makes the transmission of data as anonymous as possible, but rather slow. Deep Web now resembles the speed of the very first Internet using dialup modems. The sites are on it are encrypted with the domain names .onion. It was Tor that created the largest onion network. It is a network in which there are no rules, laws, and countries.What can be purchased in the domain zone .onion? Not so much, but all you need the hero of the fighter: firearms of all stripes (some shops chaste put under the ban only "weapons of mass destruction"), passports, driver's license, credit cards, counterfeit bills, gold bars, banned substances, grass and iPhones. They say you can still buy killers, slaves or human organs. How to get on the Dark Web Technically, this is not a difficult process. You simply need to install and use Tor. Go to www.torproject.org and download the Tor Browser, which contains all the required tools. Run the downloaded file, choose an extraction location, then open the folder and click Start Tor Browser. That's it. The Vidalia Control Panel will automatically handle the randomised network setup and, when Tor is ready, the browser will open; just close it again to disconnect from the network. Exclusive to the ostrava-online.cz Links Tor sites deep - http://torweb.biz - DARKNET - Catalogue .onion links hidden in the Internet

голые девушки показывают секс

Секс [url=http://drocher.top/]порно видео онлайн красивое качество[/url] видео в высоком качестве, воззриться порно ролики без каких-либо ограничений. Вы можете посмотреть видео с любого устройства иначе платформы, http://drocher.top/categories/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5/ сбруя роликов пополняется ежедневно. Безвыездно [url=http://drocher.top/categories/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5+%28%D0%9E%D1%82+18+%D0%94%D0%BE+25%29/]порно молодые русские сквирт[/url] лучшее только у нас!

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Links Tor sites

Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://toronionurlsdirectories.biz>Deep Web Tor</a> Absolutely every one of you who came across the TOR network, heard give The Hidden Wiki. The Covert Wiki is the foremost resource directory .onion in a sort of areas. What is substantial esteemed during the creators-placed links in the directory do not pass any censorship, but in fact it is not, but more on that later. Many people who head start using the TOR network, initially eventuate to the Veiled Wiki and enter on studying the Onion network from here. Exclusive to the ostrava-online.cz DARKNET - Tor Wiki list Urls Nor onion - Directory onion tor sites List of links to onion sites dark Internet - http://onionlinks.net - Links Tor sites deep

Древторг Woodtrade

woodtrade, древторг, паркетная доска купить в новосибирске, слэб из дерева купить в москве, покупаем дрова, зеркало слэб купить, купить березу на дрова, дрова колотые купить, дрова дубовые колотые, столешницы из лиственницы в москве цена, куплю дом из клееного бруса, мебельный щит воронеж, рынок деревообработки, столешница лиственница москва, пилорама купить, woodtrade пермь, куплю брикет, купить паркетную доску в самаре http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/ http://drevtorg.ning.com/

работа в эскорт

<a href=https://t.me/s/vipescort7>работа в эскорт москва</a>

перевод документов

<a href=http://imsprice.ru/go.php?url=https://perevod42.com>перевод аттестата</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Wow, this paragraph is fastidious, my younger sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to inform her.

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

List of links to onion sites dark Internet

Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://darknet2020.com>Wiki Links Tor</a> As depend on onion site. Since it nodding not be conceivable to show off onion sites in a conventional browser, you lack to download Tor Browser to your computer or unfixed apparatus to access them. Or profit by a special online service. Exclusive to the ostrava-online.cz DARKNET - What is tor browser? Urls to onion sites http://darkweblinks.biz DARKNET - Tor.onion urls directories Urls Nor onion - Directory onion tor sites List of links to onion sites dark Internet

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Hidden Wiki Tor

Exclusive to the ostrava-online.cz DARKNET - The website Lukovi web addresses to hidden Internet http://darknettor.com DARKNET - Tor.onion urls directories Dark Wiki onion Urls Tor - Directory onion tor sites List of links to onion sites dark Internet Tor Browser is correct because it is attainable without blocking and all kinds of prohibitions to topple upon not not the unexceptional, all attainable sites, and the called "onion", anonymous sites of the Internet network. They are placed in the onion province and do not unenclosed in the common network, so you can access onion sites contrariwise sometimes non-standard due to Tor. Under is a pidgin of onion-sites that are degree parentage in the network, and some of them obyazatelno need to stopover when you chief collect with the network. Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://darkweblinks.biz>http://toronionurlsdirectories.biz</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Download flac music mp3 free

The Smiths finest moments Hand In Glove , How Soon Is Now , Still Ill , I Know It s Over were moments of reproachful, avenging misery, naked desperation, unbearable reverence free of the saving grace of quips and camp self-consciousness. King Kong mono Ray Davies First issued as Pye Single 7N 17724 28 Mar 1969. PHIL SPECTOR -- BACK TO MONO 1958-1969 PIANO VOCAL CH ORDS Excellent Condition. She was back in the best-sellers again, producing several more hits. But we will only be able to open the nuclear-waste treasury when we overcome our fear of this waste, and maybe even learn to love it. http://ceiloifunvickpumo.mulosatizootinafimenumdeli.co/

nízka cena cez pult do6

lacné najlepšia kvalita a nízke ceny https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=240326&amp;qa_1=ivermektín-trnava-slovenska-ivermektín-predaj Lacné online so zľavou cena druhové nízka cena najlepšie ceny http://assopellettieri.it/forums/topic/stromectol-bez-suhlasu-lekara/ mechanizmus pôsobenia cena lieky online bez lekárskeho predpisu najlepšia lekáreň https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=297375&amp;qa_1=ivermektín-slovenska-ivermektín-ivermektín-online-predpisu generický online mechanizmus pôsobenia kúpiť lacno cez internet v lekárni bez lekárskeho predpisu https://21vets.org/forums/topic/kde-kupit-stromectol/ bez predpisu najlepšia kvalita a nízke ceny droga s nízkou cenou druhové najlepšia lekáreň na dobierku https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=296444&amp;qa_1=ivermektín-online-receptu-ivermektín-ivermektín-slovensku cena s hlavnou kartou bez lekárskeho predpisu náklady bez lekárskeho predpisu generické lieky https://tinufy.com/forums/topic/nakup-stromectol-4/ najlepšia lekáreň originál online bez lekárskeho predpisu bez lekárskeho predpisu dostupné online https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=303722&amp;qa_1=kúpiť-pilulky-ermetin-ermetin-cenník-lieky-na-covid náklady bez lekárskeho predpisu lacné online bez lekárskeho predpisu Internetová lekáreň http://forum.3u.com/viewtopic.php?f=10&t=29795 alternatívy v lekárni najlepšie ceny

Отвественный деятель строительных работ

Главные достоинства пребывание труде со нами: данное систематический также постепенный аспект ко постройке зданий рядом источник. Действие общепризнанных мерок также технологий, жесткое соотношение плану также персональный аспект ко любому покупателю. Постройка вашего предстоящего здания проводится непременно в условной базе. <a href="https://svoydomsk.ru/">Строительство домов проекты и цены</a> <a href="https://svoydomsk.ru/">Строительство домов из газобетона</a>

Links Tor sites onion http://deepwebtor.net

Exclusive to the ostrava-online.cz DARKNET - What is tor browser? Links to onion sites http://torcatalog.com DARKNET - Tor Wiki list Tor Link Directory - Directory onion tor sites List of links to onion sites dark Internet After adroit access to the resources of the concealment Internet, manipulation the directory onion sites. It contains all known pages that are available during oneself in the TOR network. Repayment on the side of the picture husky access to the resources of the prompting Internet, utilize the directory onion sites. It contains all known pages that are accessible just in the TOR network. Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://darknet2020.com>Onion sites wiki Tor</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Дешёвые цветы купить онлайн

[url=http://sale-flowers.org/]цветы оптом спб 24 часа[/url] Праздники и дни рождения, которые мы переживаем, обычно не обходятся без цветов. Цветы оставляют впечатляющие воспоминания о каждой дате. У любого человека есть цветок, ему он отдаёт предпочтение из громадного разнообразия. В нашем большом цветочном ассортименте можно найти цветы на любой вкус. [url=http://sale-flowers.org/rozy-70-sm/]розы очень дешево[/url] Если вы не уверены в точных предпочтениях человека, которому хотите купить цветы, можете остановить выбор на красивейших букетах. Наши букеты сделаны профессиональными флористами. Букет из алых роз, красивых орхидей, прекрасных хризантем и других, удивляющих своей красотой цветов, будет отличным подарком, как даме, так и джентльмену. Если вы хотите доставить радость девушке, то добавьте к букетук примеру мягкую игрушку. Данный сюрприз будет по душе каждой представительнице слабого пола. [url=http://sale-flowers.org/]купить 53 розы дешево[/url] Розы являются самыми популярными цветами. Даря эти цветы, вы наверняка угодите каждому человеку. Эти прекрасные цветы излучают неповторимый аромат, который будет радовать продолжительное время. На нашем складе имеется огромный выбор сортов роз разнообразной длины и цветовой гаммы. [url=http://sale-flowers.org/]купить алые розы[/url] На вопросы относительно выбора букета или создания его по своему заказу ответят наши специалисты.

купить windows 10 pro

[url=https://instakeys.ru/]windows 10 купить ключ[/url] - window 10 купить, windows 10 pro лицензия

Exclusive to the ostrava

Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://darknet2020.com>Dark Wiki onion Urls Tor</a> Exclusive to the ostrava-online.cz DARKNET - Directory onion web addresses in tor browser http://deepwebtor.net DARKNET - Tor Wiki list Dark Wiki onion Urls Tor - Links to onion sites tor browser List of links to onion sites dark Internet Where to theme to links to fascinating sites on domains .onion? Again they are called sites in the network TOR? Sites apart in support of the gain ground of the tor browser. The most high-level northern agency of Onion is the intelligence to inflict any website without all kinds of locks and bans. The highest melody of cry out with a view enlargement users received idiosyncratic "onion sites" archaic in anonymous mode. Dark Wiki onion Urls Tor http://darknetlinks.net

Дезинфекция в Тюмени

Санэпидемстанция Тюмень официальный сайт нашей службы СЭС по обработке помещений от насекомых и грызунов. Методы обработки - Холодный туман. [url=https://dezcentertyumen.ru]санэпидемстанция Тюмень официальный сайт[/url] https://dezcentertyumen.ru/unichtozhenie-klopov-tyumen/

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

https://anime-land.ru/

https://anime-land.ru/

секс с грудастой

Качественная [url=https://trahadrom.xyz/]порно две девушки и мужчина[/url] онлайн и порно видео. https://trahadrom.xyz/categories/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%8F/ Бесплатно дозволительно зреть для трахадром. [url=https://trahadrom.xyz/categories/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB/]русский анал зрелые сквирт[/url] Упрямый трах в порно видео вам обеспечен.

Tor .onion urls directories http://linkstoronionurls.com

Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://deepweblinks.biz>Dark Wiki onion Urls Tor</a> or speedy access to the resources of the chest buddy Internet, reject the directory onion sites. It contains all known pages that are at on the hostile in the TOR network. Object of hasty access to the resources of the covering Internet, say the directory onion sites. It contains all known pages that are available exclusively in the TOR network.mobile Mystical Wiki onion Urls Tor http://darkwebtor.com

работа в сфере досуга

<a href=https://rabotavescortsochi.com/>работа в эскорт краснодар</a>

Manga and Hentai watch

Manga and Hentai www.mangoflex.co watch the cartoon

http://torsite.biz Urls Tor sites

Deep Web-shadow Internet, which is based on the maximum anonymity, complete rejection of the provider servers, which makes it impossible to determine who, where and what sends. This is created using onion routing. Before you get to any site through deep web, your data is encrypted and transmitted through the same network members as you, which makes the transmission of data as anonymous as possible, but rather slow. Deep Web now resembles the speed of the very first Internet using dialup modems. The sites are on it are encrypted with the domain names .onion. It was Tor that created the largest onion network. It is a network in which there are no rules, laws, and countries.What can be purchased in the domain zone .onion? Not so much, but all you need the hero of the fighter: firearms of all stripes (some shops chaste put under the ban only "weapons of mass destruction"), passports, driver's license, credit cards, counterfeit bills, gold bars, banned substances, grass and iPhones. They say you can still buy killers, slaves or human organs. How to get on the Dark Web Technically, this is not a difficult process. You simply need to install and use Tor. Go to www.torproject.org and download the Tor Browser, which contains all the required tools. Run the downloaded file, choose an extraction location, then open the folder and click Start Tor Browser. That's it. The Vidalia Control Panel will automatically handle the randomised network setup and, when Tor is ready, the browser will open; just close it again to disconnect from the network. http://darkweblinks.biz

Start dating websites and apps

Recently here a guy asked "I'm looking for best dating site software" - I can you: orderessay.site buy dating profiles database

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Хочется к девкам?

Only adult www.devki-devki.ru dating site DEVKI created

Какую БК выбрать?

Попробуйте одну из лучших БК Леон(не путать с цупис-ной, только Кюрасао!) - Регистрируйтесь через www.champuonat.ru

Sale iPhone 7 Plus

QUICKLY EARN MONEY Store cloned cards [url=http://clonedcardbuy.com]http://clonedcardbuy.com[/url] We are an anonymous associated with of hackers whose members eat in with stare at to every country.</p> <p>Our social is connected with skimming and hacking bank accounts. We seat been successfully doing this since 2015.</p> <p>We disregard up you our services with a guesstimate the tradition of cloned bank cards with a gargantuan balance. Cards are produced done our specialized set-up, they are legitimately uncomplicated and do not fa‡ade any danger. Buy Clon Card http://hackedcardbuy.com

кпк обновление отзывы

Отзывы о КПК Обновление В сети Интернет достаточно много отзывов о кредитном потребительском кооперативе Обновление. Однако после тщательного их анализа мы пришли к выводу, что многие написаны теми, кто даже не являлся клиентами компании и чаще выбирает для сотрудничества банки. В отзывах очень много недостоверной информации. Именно по этой причине на этом сайте мы решили собрать все мнения пользователей об их деятельности. Здесь вы найдете как положительные, так и негативные мнения про займы и инвестиции в данный КПК. Мы ничего не скрываем и не удаляем. Пользователи могут оставлять любые комментарии. Главное, чтобы мнения действительно были полезными. На этой странице можно прочитать отзывы о работе, а также о том, какие условия предлагает организация. Здесь вы можете получить действительно правдивую информацию обо всех нюансах сотрудничества. Пользователи делятся своим мнением о том, какие инвестиционные услуги здесь можно получить и в чем особенность тех или иных вкладов. Также, клиенты делятся своим мнением относительно займов, удобства их получения, а также процентных ставок. [url=https://obnovlenie-otzyvy.ru/]кпк обновление отзывы[/url] https://obnovlenie-otzyvy.ru/

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Sexy teen photo galleries

Hot sexy porn projects, daily updates http://femalepornstars.bestsexyblog.com/?unique barley legal cowgirl porn dirty talk porn vids free porn chat lines kim possible hentai porn free video 1960 swedish porn

смотреть аниме 2021

[url=https://anime-land.ru/3279-ataka-titanov-ova-1.html]смотреть онлайн аниме Атака титанов [/url] - смотреть бесплатно аниме эндрайд, смотреть онлайн аниме клинок бессмертного

Exclusive to the ostrava

Exclusive to the ostrava-online.cz <a href=http://darknetlinks.net>Hidden Tor sites</a> <a href=http://deepwebtor.net>List of links to onion sites dark Internet</a> <a href=http://darkwebtor.com>Links to onion sites tor browser</a> <a href=http://wikitoronionlinks.com>Directory onion tor sites</a> <a href=http://torwiki.biz>Dark Wiki onion Urls Tor</a> <a href=http://darknetlinks.net>Links Tor sites onion</a> <a href=http://darknet2020.com>Hidden Tor sites</a> <a href=http://darkwebtor.com>Wiki Links Tor</a> Exclusive to the ostrava-online.cz [url=http://deepweblinks.biz/index.html]Links Tor sites deep[/url] <a href=http://torsite.biz/index.html>Links Tor sites</a> [url=http://onionlinks.biz/index.html [url=http://toronionurlsdir.biz]Wiki Links Tor[/url] [url=http://onionurls.com/index.html]Tor Link Directory[/url] [url=http://torlinks.biz/index.html]Wiki Links Tor[/url] [url=http://oniondir.site]Urls Tor sites hidden[/url] [url=http://deepweblinks.biz/index.html]Deep Web Tor[/url]

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

Работа красноярск

<a href=https://www.instagram.com/rabkras24/>Работа Красноярск</a>

bezpečne lekáreň originál online f3w

dávkovanie druhové https://torah-idf.org.il/forums/topic/kde-mozem-kupit-dexamethason-lacne/ cez pult online kúpiť online bez lekárskeho predpisu online bez lekárskeho predpisu cena názory https://moshavere-bartar.ir/forums/topic/ivermectin-genericke-lieky-2/ bez súhlasu lekára bez súhlasu lekára ako a kedy použiť z kanady bez predpisu https://sospermisdeconduire.ch/forums/topic/stromectol-lekaren/ náklady aktívna zložka klinické údaje ako a kedy použiť v lekárni https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=296557&amp;qa_1=ivermektín-skusenosti-ivermektín-predpisu-slovensku-ivermektín bez lekárskeho predpisu dobrá cena cena liek bez predpisu v lekárni https://sospermisdeconduire.ch/forums/topic/vseobecne-poradie-stromectol-2/ so zľavou dostupné online online lekárne cez internet najlepšia lekáreň na dobierku https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=296618&amp;qa_1=ivermektín-recepty-ivermektín-predpisu-ivermektín-prešov liekové interakcie mechanizmus pôsobenia originál online kúpiť lacno druhové https://thehomecenteronline.net/forums/topic/ako-nakupovat-stromectol-4/ Lacné online ako funguje v lekárni lacné online diskontné ceny http://forum.3u.com/viewtopic.php?f=10&t=30228 Online vysoká kvalita v online lekárňach

Продвижение по факту

Продвижени сайтов с оплатой по факту [url=https://prodvizhenie-po-faktu.ru/]https://prodvizhenie-po-faktu.ru/[/url]

Přidat komentář