Bude užívání léků s čipem povinné?

Sobota, 8. 6. 2013, 14:40 -

Minulý rok v červenci schválil1 americký federální „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“ - FDA) distribuci pilulek s přidaným obsahem tzv. „jedlých“ elektronických mikročipů pro vnitřní užití v zažívacím ústrojí živých lidských bytostí. Jakkoliv to může znít pro někoho až fantasticky, tak přesto jde o realitu: Evropská unie učinila2 na svém území podobný krok již v srpnu 2010, když podpořila udělení tzv. certifikátu CE3 pro elektronický systém výše zmíněných léčiv. Uvedenými kroky se otevřely dveře k prodeji tzv. „tabletek s čipem“ v rámci euro-atlantického prostoru pro obchodní společnost „Proteus Digital Health“ a k praktické realizaci vize tzv. „totální digitální medicíny“ ve spojení s velkými globálními hráči, mezi něž patří farmaceutické giganty4, významné nadace5 a spolupracující světové vlády.

„Digitální lékařská péče“ má tvořit v uvozovkách ´nový/úžasný svět´6, kde každý předepsaný nebo volně nakoupený lék obsahuje mikročip, který zaručí nejen vstřebání účinné léčebné látky v lidském organismu, ale také posléze vyloučení čipu z těla přirozenou cestou (případně jeho postupné vstřebání) a hlavně dosud nevídanou míru kontroly pacienta, celého zdravotnického systému, navíc s nadějemi očekávané mohutné úspory finančních prostředků díky zamezení plýtvání s nakoupenými medikamenty.

Za vším stojí právě vynález pilulky s mikročipem, který je napájen z fyziologických procesů v lidském těle. Získanou energii7 čip využívá k odesílání nejrůznějších informací skrze živou tkáň třeba do mobilního telefonu (tzv. chytré aplikace) a odtud do prostředí Internetu. Lékař (bohužel nejen on) tak bude moci sledovat on-line průběh léčby, de-facto také soukromý život svého pacienta a mít i detailní přehled o jeho zvycích, pozici přímo na mapě, zdravotním stavu, tělesné teplotě, hladině hormonů, tepové frekvenci aj.

Investoři z celého světa již plánují docílení gigantických tržních obratů mj. díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami a předně s vládami, které se lobbisté snaží přesvědčit o účelnosti zavedení povinné konzumace pilulek s čipem a navazujícího systému „digitální péče“, podobně jako se jim to již povedlo v případě určitých vakcín nebo čipování zvířat.

Otázka zní: Je to správné? Například britský právník Nick Pickles a ředitel organizace „Big Brother Watch“, která hájí zachování občanských svobod, sdělovacím prostředkům oficiálně řekl:

Tahle technologie má v sobě obrovský ziskový potenciál pro oblast zdravotní péče, ale neměla by být zaváděna do praxe na úkor zachování soukromí pacientů.“ - „Pacienti a jejich rodiny, kteří se rozhodnou pro tuto medikamentaci, by měli být seznámeni s následky svého konání a měli by mít k dispozici kompletní rozpis dat, která jsou o nich zaznamenávána a kdo všechno k nim má přístup.8

Prestižní rozhlasová stanice „Český rozhlas Plus“ zveřejnila na svém webu 5. června 2013 plán americké společnosti Motorola a výše zmíněné firmy „Proteus Digital Health“ na masové zavedení pilulek s mikročipem pro účely identifikace občanů. Jednoduše řečeno: Člověk spolkne očipovanou tabletku a ta vyšle skrze lidské tělo signál s jedinečným číslem (nebo dalšími údaji) do přijímacího zařízení, které zprostředkuje kontakt s databází verifikovaných informací a posléze například umožní oprávněný přístup třeba k automobilu, domovnímu zámku, bankovnímu účtu, firemním datům atd. podobně jako v případě čipování psů nebo koček.

Znamená to: Máme se tedy stát „domácími mazlíčky“ v rukou globálních hráčů světové ekonomiky/politiky a nebo si raději zachováme svou svobodu? Vzdáme se svého soukromí a víry nebo výhrady svědomí na úkor pohodlného života tzv. „na vodítku“? Bude nás moci policie na ulici skenovat a hledat v našich tělech povinně přítomné identifikační mikročipy? Co když nás - již řádně očipované a odvyklé svobodě - najednou naši noví páni opustí? Kdo bude zodpovědný za zdravotní a etická rizika? Takové otázky budou muset řešit již v blízké budoucnosti nejen volení zastupitelé České republiky.

Velmi výstižně se v této souvislosti vyjádřili představitelé prestižní americké nadace „Electronic Frontier Foundation“, která se zastává práv/svobod občanů:

Google, vlády a technologičtí experti si musí daleko více uvědomit, že ignorování základní potřeby lidí na zachování svého soukromí i vůči inovacím, které neustále činíme součástí našich životů, nejenom umožňuje doslova invazi do našeho osobního světa a zvyklostí, ale otevírá to také dveře k budoucímu zneužití pravomocí.9

***

Společenství webu Necipujtenas.cz pravidelně upozorňuje na reálná rizika povinného čipování živých tvorů - lidí a domácích zvířat. Především naše vlastní praktické zkušenosti ve věci legálního/pokojného/občanského odporu vůči povinné (nikoliv dobrovolné) implantaci cizích těles (mikročipů) do zvířecích těl, které jsme načerpali v průběhu realizace několika petic v Ostravě10, pak přinášejí poznání: jak urputní/bezcitní a svobodnou/slušnou diskusí pohrdající dokáží zdejší politici být, pokud jim jde o silové prosazení (formou vyhlášky a kontrol městské policie) nějakého názoru vůči stovkám tisíc svobodných lidských bytostí. Takové chování politické reprezentace vytváří tristní situaci, která spolu s některými veřejně pronesenými výroky „reprezentantů lidu“ na jednání zastupitelstva statutárního města Ostravy mj. z března roku 2013 o podpoře plošného čipování občanů11 ovšem přirozeně a nutně vede širokou veřejnost k obavám z povinného zavedení výše popsaných léčiv s přidaným obsahem mikročipů - tentokrát již přímo ze zákona - včetně všech s tím spojených databází, nových povinností, zdražování, špiclování, likvidace přirozených práv a svobod garantovaných Listinou v rámci ústavního pořádku České republiky.

Občané by se měli svých zastupitelů ptát, zda budou hlasovat pro systém plošného zavedení této nově předpokládané „čipovací povinnosti“ a pokud ano: jestli si vůbec uvědomují dopady podobného opatření na praktický život např. věřících lidí, dále zdravotní, právní, finanční, etická aj. rizika. Lze bohužel očekávat: Politici budou zřejmě opět používat (viz případ vyhlášek o povinném čipování psů) v rámci svého pokusu o prosazení progresivního „tabletkového čipování“ legální propagandu („nálepkování“), tedy že tzv. „zodpovědný občan“ přeci musí platit (podobně jako v případě čipování psů) za moderní „digitální medicínu“, jinak by byl tzv. „nezodpovědný“ a … zdraví samozřejmě stojí peníze, což je sice fakt, nicméně nemít možnost volby léčbu akceptovat či nikoliv a být ze zákona dokonce bez šance zvolit si mezi pilulkou s čipem (dotovanou státem a proto levnější) a nebo tabletkou bez čipu (paradoxně nedotovanou a tedy reálně dražší) za férových cenových/etických podmínek (ty by umožnil pouze opravdu svobodný trh, který neexistuje) může představovat další vážný posun na cestě k vytvoření obludného/otrockého systému zdravotní péče a tzv. čipové totality12.

Vždyť už i mainstreamový Český rozhlas na svých oficiálních stránkách v červnu 2013 uvádí, že:

Odborníci si jsou samozřejmě vědomi podobnosti těchto systémů s částí varovného proroctví z biblické Apokalypsy, které se týká tzv. Čísla zvířete. DŮLEŽITÉ PROTO JE, ABY TYTO SYSTÉMY NEBYLY POVINNÉ, ALE VOLITELNÉ.13

 

Připomeňme si dále také argumenty Evropské unie k otázce povinného čipování, které již web Necipujtenas.cz publikoval v materiálu Rizika čipování:

ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“)14 Z 16. BŘEZNA 200515 VARUJE PŘED ŘADOU POTENCIÁLNÍCH RIZIK A PROBLÉMŮ MJ. V SOUVISLOSTI S IMPLANTOVANÝMI MIKROČIPY:  

 1. zneužití dat obsažených v implantátech, obzvláště pokud jsou tato data přístupná skrze různé digitální sítě
 2. nebezpečí pro „důstojnost16 a zachování „integrity17 (nedotknutelnosti)
 3. hrozba nadměrné kontroly, ovládnutí lidské společnosti a jednotlivých lidských bytostí
 4. zrušení intimity, soukromí

Zpráva dále rozvíjí teze mj. o implantátech mikročipů a zastává v tomto smyslu následující stanoviska:

 • Jakýkoliv typ implantátu vyžaduje striktní-předběžný výzkum dopadu na oblast narušení soukromí.
 • Je nutné, aby především moc výkonná a zákonodárná zastávaly zásadu tzv. „předběžné opatrnosti18 obzvláště v situacích evidentní existence rizik, možností vzniku újmy a „vědecké nejistoty19 ve vztahu k rozsahu všech potenciálních hrozeb.
 • Věda musí nejprve stanovit v dlouhodobém výzkumu možné dopady na sociální, kulturní a zdravotní otázky společnosti i jedince.
 • Nejrůznější formy implantátů a jejich aplikace na zvířatech ukazují již dnes jasné příklady toho, co by se mohlo stát také lidským bytostem.20
 • Autoři zprávy kritizují americký „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv“ („Food and Drug Administration“, FDA)21 za svolení k implantaci mikročipů do lidských bytostí ze dne 12. října 200422, když sám tento úřad vyjmenoval ve svém posudku řadu nebezpečných rizik včetně „vědecké nejistoty“ a tím vlastně nezachoval pro společnost tolik důležitou zásadu tzv. „předběžné opatrnosti“23.
 • Vždy musíme velmi dobře rozlišovat a zkoumat, zda je vůbec opravdu nutné nějaké opatření zavádět a zda prostředky, kterými je tak činěno: jsou relevantní a přiměřené.
 • Je nezbytně nutné respektovat autonomii každé lidské bytosti a její chápání svobody tak, aby nemohlo dojít k porušení svobody volby především vzhledem ke zdravotnímu stavu, sebekontrole a osobnímu vlivu na stav vlastního organismu.
 • DOBROVOLNÝ SOUHLAS JE NAPROSTO NUTNÝ – PŘESTO SÁM O SOBĚ NEDOSTAČUJÍCÍ – K TOMU, ABYCHOM VŮBEC MOHLI LEGITIMIZOVAT UŽITÍ IMPLANTÁTŮ. KAŽDÉ TAKOVÉ UŽITÍ NESMÍ BÝT NIKDY PROVÁDĚNO PROTI VŮLI ČLOVĚKA A NEBO BEZ JEHO VĚDOMÍ. KDOKOLIV MUSÍ MÍT VŽDY PRÁVO ODMÍTNOUT IMPLANTÁT, POŽADOVAT JEHO VYJMUTÍ (POKUD JE TO TECHNICKY MOŽNÉ) A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁN JEHO NESOUHLAS S NAVRŽENOU METODOU LÉČBY.24
 • Obzvláště je třeba věnovat pozornost těm implantátům, které:
 1. nejdou z těla lehce odstranit (podle údajů „Americké veterinární asociace“ - „American Veterinary Medical Association“ AVMA25 - mikročipy voperované domácím zvířatům patří také mezi problematicky odstranitelné implantáty)26
 2. mohou ovlivnit nebo změnit psychické funkce, identitu, individualitu, autonomii
 3. jsou schopny propojení s různými digitálními datovými sítěmi a díky tomu vystavují nositele čipu různým formám zneužití dat např. ke sledování občanů nebo různým dalším formám potenciální manipulace
 4. slouží k vojenským operacím
 5. využívají různých „dotěrných“ technologií a snaží se nahradit normální smyslové vnímání
 6. se snaží o docílení vlivu nad společností a nebo v budoucnu teprve ovlivní z biologického a kulturního hlediska celé příští generace
 • Z etického pohledu je nutné rozvíjet potenciál obrany občanských práv vůči všem novým technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí.
 • Každý má právo rozhodnout: komu zpřístupní (nebo nikoliv) svá data, jak s nimi bude nakládáno, kdo s nimi bude pracovat a za jakým účelem (zcela stěžejní moment). Toto právo je důležité obzvláště v době, kdy již mají jednotlivé implantáty možnost být on-line propojeny v jeden velký monitorovací systém, který pak dokáže poskytnout ucelený obrázek života každé individuální bytosti (např. pro potřeby sledování výkonnou mocí). ŽÁDNÝ TAKOVÝ SYSTÉM SE NIKDY NESMÍ STÁT NÁSTROJEM NEOBHAJITELNÉ RESTRIKCE NEBO NEGACE ZÁKLADNÍCH PRÁV. JAKÉKOLIV UŽITÍ IMPLANTÁTŮ PRO OVLÁDNUTÍ SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA: NESMÍ BÝT DOVOLENO.
 • Implantáty by nikdy neměly být příčinou vzniku „třídní společnosti27 nebo způsobovat další prohloubení příkopu mezi průmyslovými zeměmi a zbytkem světa.
 • Z hlediska implantátů by měly být zakázány následující možnosti jejich využití:
 1. "kyber-rasismus28
 2. změna identity, paměti, vnímání sebe sama a ostatních
 3. posílení schopností za účelem dosažení převahy nad druhými
 4. vynucování si poslušnosti nátlakem vůči lidem, kteří tyto implantáty nepoužívají
 • Implantáty používané pro účely sledování populace ohrožují ve velké míře lidskou důstojnost. Mohou být zneužity výkonnou mocí nebo zločinci k posílení jejich vlastní moci nad druhými lidmi. Každé takové užití implantátů může být v demokratické společnosti ospravedlnitelné pouze z hlediska urgentní nutnosti a to pouze tehdy, pokud není možné použít méně obtěžující metody (např. paralela v případě čipů pro domácí zvířata, které se dají vhodně nahradit např. tetováním, obojkem apod.). Vždy je zapotřebí trvat na tom, aby byl celý proces pod kontrolou nezávislého soudu. 

***
Naše společnost by si konečně měla v této souvislosti také jasně odpovědět na otázku: Proč máme vůbec Listinu práv a svobod, když nakonec vždycky dají politici přednost finančnímu zájmu (byť často zahalenému do vznosného hávu např. ochrany ovzduší aj.) nad zachováním přirozených práv/svobod občanů České republiky? Listina, která je pouze cárem papíru, pak postrádá jakýkoliv smysl a můžeme ji rovnou škrtnout z našeho ústavního pořádku. Nebo ji tam máme pouze pro okrasu a jako historický relikt minulosti či pro případ intelektuálních diskusí na zahraničně-politických fórech Organizace spojených národů? Listina a v ní obsažená přirozená práva/svobody jsou zde přeci nikoliv pro nějaké akademické diskuse, nýbrž z důvodů ochrany občanů v jejich každodenním praktickém životě před zvůlí moci výkonné/zákonodárné. Bohužel na to zapomínáme a mohutný marketingový potenciál naší exekutivy placený nedobrovolně z peněz daňových poplatníků tento fakt umně přikrývá mediální mlhou, kde už prý na svobodu nezbývá prostor ani čas. Jde o „přežitek“ a nebo dokonce - světe div se - o anarchii. Zastupitelé odmítají slyšet hlas svých voličů a podporovat osvobození občanů od nejrůznějších nesmyslných břemen, povinností atd. Pořád se vymlouvají na nedostatek kompetencí! Nemají na to čas! Politici se již slova svoboda dokonce bojí a nebo jím šermují pouze před volbami. Neskutečné!

Jenže: Co z toho pak plyne? Smutný fakt: Neznalost a zanedbávání ústavně garantovaných práv/svobod, permanentní odmítání hájení těchto nejvyšších hodnot naší civilizace přímo v praxi a velice nebezpečné nadřazování vůle úzké tzv. všemocné elity (byť zvolené ve svobodných volbách) nad přirozené právo občanů s možným důsledkem vzniku tyranie. Vždyť ještě desítky let po roce 1989 stále mají lidé strach. Moc výkonná/zákonodárná pak toho prostě využívají: počítají s tím, že se občané dobrovolně vzdají svých ústavních práv a budou - nazvěme to správným jménem - bezmyšlenkovitě kolaborovat, či se nechají „uplatit“ za nějakou tu stovečku nebo marketingovou výhodu milostivě/vrchnostensky uvolněného příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. Není však všem dnům konec.

Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene a všech hrozeb s tím spojených pro svobodný život každého slušného občana naší vlasti.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo—1220770; http://medicalxpress.com/news/2012-01-british-pharmacy-chain-roll-out-smart.htmlhttp://www.nature.com/news/say-hello-to-intelligent-pills-1.9823; http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html; http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php; http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/323-usa-schvalily-polykaci-pilulky-s-mikrocipem-rfid.aspx; http://proteusdigitalhealth.com/assets/AuYeung_NetworkedSystemForSelfManagement3.pdf; http://proteusdigitalhealth.com/future/; http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20compl_en.pdf; http://www.chipmenot.org/microchiprisks.htm

_______________________

1 http://proteusdigitalhealth.com/technology/

2 http://money.cnn.com/2012/08/03/technology/startups/ingestible-sensor-proteus/index.htm; FDA učinila podobný krok v dubnu 2010 - http://proteusdigitalhealth.com/technology/

3 „Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 27 členskými státy EU a státy EFTA – Evropského sdružení volného obchodu – kam patří Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit notifikovanou osobou (pokud tak stanoví příslušná směrnice), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CE

4 Např. společnosti „Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.“ a „Novartis International AG“, které mj. investovaly do projektů firmy „Proteus Digital Health“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/investors/

5 Např. „Bill & Melinda Gates Foundation“ - viz http://proteusdigitalhealth.com/company/partners/

6 Viz varovná vize světově proslulého britského spisovatele Aldouse Huxleyho v románu „Brave New World“ z roku 1931.

7 Využití chemických procesů v lidském žaludku a tzv. princip „bramborové nebo citrónové baterie“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery; http://proteusdigitalhealth.com/technology/

8 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2087275/New-smart-pill-tells-patients-dose-due.html

9 http://www.bioethics.ac.uk/news/Intelligent-Pills-A-new-dawn-in-healthcare-.php

10 http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava; http://www.necipovani.cz/userFiles/petice-text.pdf

11 http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni_zapis_zastupitelstvo_ostrava_diskuse_cipovani-20-3-2013.pdf

12 Viz také populární symbol „modré a červené pilulky“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Red_pill_and_blue_pill

13 http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pilulka-nebo-tetovani-jako-heslo--1220770

14 http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/index_en.htm

15 „Opinion n°20 - 16/03/2005 - Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“ viz http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Dignity

17 http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_uncertainty

20 „/.../ although these applications provide examples of what could be done with humans.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 28)

21 Vládní agentura USA spadající pod resort „zdraví a služeb“ („United States Department of Health and Human Services“ - http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Health_and_Human_Services ), která zodpovídá za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů, biofarmaceutických a krevních produktů viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_kontrolu_potravin_a_léčiv; http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration.

22 Viz archivní dokument na stránkách americké federální „Komise pro cenné papíry“ („U.S. Securities and Exchange Commission“, tzv. „SEC“ - http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission): http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924642/000106880004000587/ex99p2.txt

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle; „One might wonder that the tests on the VeriChip were authorised for medical purposes in the face of such a detailed list of potential risks! The authorisation might have been denied if the precautionary principle had been taken into account in regard to those risks with high uncertainty.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 18)

24 „Indeed, consent is necessary, but is not sufficient, in order to legitimise use of implants – which anyhow should never be performed against the data subject’s wishes and/or unbeknownst to him/her. As regards any choice related to one’s health, the data subject has the right to always object to an implant and have it removed, if this is technically possible – without prejudice to the informed consent requirement as well as to the right to refuse medical treatment.“, cit. dle http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf (s. 20)

25 http://en.wikipedia.org/wiki/American_Veterinary_Medical_Association

26 „We do not recommend that you have your pet’s microchip removed /.../ removing one is more involved and may require general anesthesia and surgery.“, cit. dle https://www.avma.org/KB/Resources/FAQs/Documents/microchipping_faq.pdf

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Class_society; např. povinné čipování zvířat a lidí, které musí být hrazeno občany na jejich vlastní náklady včetně všech škod, které jsou s tím potenciálně spojené: to vše vytváří podhoubí pro růst velkých sociálních rozdílů a vznik třídní společnosti.

28 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_racism

www.necipujtenas.cz

 

« zpět do rubriky


Komentáře

Hello world

:)[url=https://coronavirus-website.ru/]:)[/url]:)

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://newsrbk.ru/go.php?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

заправка картриджей

заправка картриджей стабилизатор отопления [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top12/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top8/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top13/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top11/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top10/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top2/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top6/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top3/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top7/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top9/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top5/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top14/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top4/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top1/]стабилизатор напряжения[/url] заправка картриджей стабилизатор отопления <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top5/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top2/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top13/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top14/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top12/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top10/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top3/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top9/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top7/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top8/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top11/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top1/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top4/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top6/>стабилизатор напряжения</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I'd like to find out more? I'd like to find out more details. Here is my web-site: วิเคราะห์บอลวันนี้ - https://beauty-top.ru/index.php?action=profile;u=148827

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Everything is very open with a clear explanation of the issues. It was definitely informative. Your site is extremely helpful. Thanks for sharing! my web page ... __________________ - http://www.akbard.kz/festival/user/GaleLewin1780/

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=https://owohho.com/away?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://kyzmet.zhambyl.zhetisu.gov.kz/go.php?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

тестоотсадочная машина

[url=https://www.mikspenza.ru/index.php?route=product/category&path=362]тестоотсадочная машина[/url]

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=https://rostovmama.ru/redirect?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Very rapidly this web site will be famous among all blogging viewers, due to it's pleasant content my web site: <a href="https://Jpgsoft.Co.kr/index.php?mid=picknotice&m=0&page=1&document_srl=1250949">วิเคราะห์บอลวันนี้</a>

offbeat dating

[url=https://usa.alt.com]alt.com[/url]

ремонт фундамента красноярск

<a href=http://www.movable-ink-8447.com/p/cp/8e1deb36aebe601b/c?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://kuzbassfm.ru/away.php?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://xn--d1abkaamepch5h.xn--p1ai/go.php?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

Эвакуаторы https://podolsk-evacuators.ru/

Подскажите, где можно заказать автоэвакуатор в Москве? Здесь можно [url=https://podolsk-evacuators.ru/]https://podolsk-evacuators.ru/[/url] заказать эвакуатор! У них большой паркинг машин и разнооразные тарифы! [url=https://podolsk-evacuators.ru/]Эвакуатор рядом со мной недорого круглосуточно капотня[/url] по низким ценам!

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=https://rutraveller.ru/external?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated! My site :: วิเคราะห์บอลวันนี้ - https://Ciuci.us/alumni-network-forum/profile/marionfortner83/

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://web-tulun.ru/info/r.php?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

100 голых девушек

Бесплатное https://eropron.top/categories/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8/ порно видео в хорошем качестве на страницах EROPRON.TOP) Только [url=https://eropron.top/]мамы дочки порно большим[/url] отборное порево без рекламы и ежедневным обновлением [url=https://eropron.top/categories/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5/]порно видео хочу зрелую русское[/url]

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=https://www.profootball.ua/php/forward.php?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

Larryfar

<a href="https://facebook.com/dostavkayakustsk1">Доставка алкоголя якутск</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I don't know if it's just me or if everybody else experiencing problems with your site. It looks like some of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my browser because I've had this happen before. Many thanks Also visit my site วิเคราะห์บอลวันนี้ - http://www.hltkd.tw/hl4/userinfo.php?uid=161436

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I visit day-to-day a few websites and websites to read articles, except this webpage gives feature based articles. Also visit my site; https://xn--42c6bac8Bnke7av4argz1A7Nwgub.live/ - http://www.hxzxsjw.com/home.php?mod=space&uid=71239&do=profile&from=space

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=https://www.cybersport.ru/redirector/1?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=https://716.kz/redirect?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://ms.isu.ru/redir.hsp?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. Look at my web page: <a href="http://Billiards.Lloydsaul.com/community/profile/laralira9023907/">วิเคราะห์บอลวันนี้</a>

светодиодная брусчатка на солнечных батареях

ЭКОТРЕНД, который вы пропустили в 2020 году Как экономить на освещении участка ночью? Установить светодиодную брусчатку, которая будет заряжаться от солнца и отдавать свет в тёмное время суток. + Красиво и практично + Бесплатный свет + Навигация по участку + Легкая установка без проводов и подключения к электричеству + Высокая прочность, выдерживающая большие нагрузки + Функциональность при низких температурах + Водонепроницаемость + Износоустойчивость Гарантия 24 месяцев Автономное грунтовое освещение [url=http://sunnystone.ru/]Сейчас по сниженной цене[/url] http://www.sunnystone.ru/ [url=http://sunnystone.ru/] светодиодная брусчатка отзывы[/url]

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://www.movable-ink-8447.com/p/cp/8e1deb36aebe601b/c?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

Продам дом Красноярск

<a href=https://www.instagram.com/kupludom24/>Продам дом Красноярск</a>

найти человека по данным рождения

Pegas - Банковский пробив, ФНС и не только! Открытие ООО, ИП. ООО и ИП с 3-7 Банковскими счетами, кэш карты под Ваши нужды с Гарантией сохранности средств от кражи дропами. Также предоставляем сопровождение в нескольких Банках. Контакты: Telegram: @PegasRUS https://t.me/PegasRUS https://darkmoney.pl/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/ Транзит в Банке, как узнать данные человека по фамилии, Пробив Пpoмcвязьбaнk, пробить банковский счет, найти должника, как найти прописку человека по паспортным данным, узнать телефон человека по паспортным данным, Пробив Caнkm-Пemepбуpг Банк, узнать данные человека по номеру онлайн, купить строительную фирму, Сопровождение в банках, можно ли узнать данные о человеке, сопровод на транзит, Пробить счета человека, как узнать паспортные данные человека по фио

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://monhyip.net/redirect?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

Эвакуаторы https://evakuator133.ru/

Нужна помощь, где! можно заказать автоэвакуатор в Москве? Тут точно [url=https://evakuator133.ru/]https://evakuator133.ru/[/url] заказать эвакуатор! У них большой паркинг машин и разнооразные тарифы! [url=https://evakuator133.ru/]Эвакуатор в москве и подмосковье стоимость недорого вызвать[/url] по низким ценам!

Эвакуаторы https://evacuator495.ru/

Как можно заказать автоэвакуатор в Москве? Здесь можно [url=https://evacuator495.ru/]https://evacuator495.ru/[/url] заказать эвакуатор! У них большой паркинг машин и разнооразные тарифы по Москве и московской области! [url=https://evacuator495.ru/]Недорого эвакуатор москва и московская область цена[/url] по низким ценам!

Варочный котел с мешалкой

[url=https://r-komplekt.ru/catalog/kotly_pishchevarochnye/tag_s_meshalkoy/]Варочный котел с мешалкой[/url]

Новостройка красное

продать квартиры вторичка [url=https://www.youtube.com/channel/UCBDnXezWyvmG_3QGPkKm7wg]Агентство недвижимости по квартирам[/url]

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Really no matter if someone doesn't understand after that its up to other users that they will help, so here it happens. my site :: <a href="http://Beauhorn.com/forums/users/ryderschnaars9/">วิเคราะห์บอลวันนี้</a>

заправка картриджей

стабилизатор отопления заправка картриджей [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top13/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top9/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top3/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top4/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top5/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top7/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top14/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top2/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top11/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top8/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top10/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top12/]заправка картриджа[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top6/]стабилизатор напряжения[/url] [url=https://www.holiday-prazdnik.ru/top1/]стабилизатор напряжения[/url] стабилизатор отопления заправка картриджей <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top3/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top7/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top8/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top9/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top12/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top4/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top13/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top10/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top5/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top14/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top2/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top11/>заправка картриджа</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top6/>стабилизатор напряжения</a> <a href=https://www.holiday-prazdnik.ru/top1/>стабилизатор напряжения</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike. Here is my web page ... วิเคราะห์บอลวันนี้ - https://upardigital.uparsistem.Edu.co/sports-betting-strategies-bet-around-underdog-in-money-line-bets/

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://zonasporta.com.xx3.kz/go.php?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=http://pavon.kz/proxy?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск

Эвакуаторы https://ivakuator-podolsk.ru/

Как можно заказать автоэвакуатор в Москве? Однозначно стоит здесь [url=https://ivakuator-podolsk.ru/]https://ivakuator-podolsk.ru/[/url] заказать эвакуатор! У них большой паркинг машин и разнооразные тарифы по Москве и московской области! [url=https://ivakuator-podolsk.ru/]Заказать грузовой эвакуатор в москве недорого[/url] по низким ценам!

Детективное агентство Москва

[url=https://insider77.ru]Частное детективное агентство[/url] - Пропал автомобиль, Как найти человека

заправка картриджів

заправка лазерных принтеров заправить принтер заправка тонера в картридж [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]принтер заправить[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка цветных лазерных картриджей[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка картриджей харьков цена[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка принтера харьков[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]запрака картриджей[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка катриджей[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]цена заправки картриджа[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка картриджа для принтера[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]зарядить картридж для принтера[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка картриджей харьков[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]картридж заправка[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка лазерного картриджа[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]ремонт и заправка картриджей[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка картриджа харьков[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]ремонт и заправка принтеров[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка и ремонт картриджей[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка картриджей в харькове[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка принтера[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заправка принтер[/url] [url=https://zapravkakartridzhey.pp.ua]заказать заправку картриджей[/url] заправка картриджей заправка картриджей лазерного принтера заполнение картриджей <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка картриджей цены</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка картриджа на принтер</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка картриджів</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправщик картриджей</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>ремонт и заправка принтеров</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>картридж заправка</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка картриджей</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка лазерных принтеров</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>принтер заправка картриджей</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка картриджей на принтер</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправить катридж</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка струйных картриджей</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка картриджей мфу</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>цена заправки картриджа</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка принтеров</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка лазерного картриджа</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка картриджей лазерных принтеров</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка и ремонт картриджей</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка принтер</a> <a href=https://zapravkakartridzhey.pp.ua>заправка картриджей цена</a>

Ремонт фундамента Красноярск

<a href=https://dolevka.ru/redirect.asp?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск

Přidat komentář