Skupina PSA Peugeot Citroën získala evropské osvědčení oceňující rovnost žen a mužů

Úterý, 12. 7. 2011, 10:32 - Skupina PSA Peugeot Citroën dnes získala v Bruselu první evropské osvědčení v oblasti rovnosti žen a mužů (Gender Equality European Standard). Ředitelka pro zaměstnanecké a pracovní vztahy skupiny Cyrille Courtier obdržela toto osvědčení z rukou paní Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, místopředsedkyně Evropského parlamentu, za přítomnosti paní Nicole Ameline, bývalé ministryně a předsedkyně nadace Arborus, a paní Elisabeth Morin-Chartier, poslankyně Evropského parlamentu (PPE) a místopředsedkyně parlamentního výboru pro ženská práva a rovnost mužů a žen (FEMM). Při stejné příležitosti bylo oceněno pět dalších podniků.

Osvědčení „Gender Equality European Standard“ bylo vytvořeno z iniciativy velkých podniků, které si přály stanovit evropskou metodologii pro zajištění rovnosti žen a mužů na pracovišti. Její vytvoření bylo svěřeno nadaci Arborus, která se v Evropě jako první zajišťováním rovnosti žen a mužů zabývá.

Rovnost žen a mužů na pracovišti je pro skupinu PSA Peugeot Citroën zásadním faktorem její sociální politiky, odpovídající jejímu závazku v oblasti odpovědného rozvoje.

Toto osvědčení je uznáním závazku skupiny podporovat rovnost žen a mužů prostřednictvím celého souboru aktivit prováděných na všech pracovištích skupiny. Podporuje skupinu v jejím úsilí  a v zavádění nových akčních plánů v této oblasti.

Osvědčení „Gender Equality European Standard“ doplňuje novou tříletou dohodu týkající se rovnosti mužů a žen, kterou skupina v únoru 2011 podepsala se všemi odborovými organizacemi a která se týká tří hlavních cílů: podporovat začlenění žen do odvětví, kterému historicky dominují muži, zajistit rovnost mužů a žen v podniku a posílit zastoupení žen ve vyšším managementu.

Skupina PSA Peugeot Citroën také v květnu 2011 obdržela od agentury AFNOR potvrzení o obnovení označení zaměstnavatele podporujícího rovnost mužů a žen, které uděluje ministerstvo pro sociální soudržnost a rovnost. Skupina se také zařadila mezi první tři podniky v 6. ročním hodnocení Capitalcom, které sleduje zastoupení žen a mužů v podnicích zařazených do kótování CAC 40. Osvědčení „Gender Equality European Standard“ představuje významný nástroj k zapojení evropských zemí do společné dynamiky a aktivit. Skupina PSA Peugeot Citroën hodlá časem do procesu přidělování osvědčení zapojit nové země, aby ještě lépe podpořila rovnost mužů a žen na pracovišti.

V roce 2010 tvořily ženy 21,8 % všech zaměstnanců skupiny, oproti 17 % v roce 2002.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky