Krajský úřad nesouhlasí se skládkou uhlí ArcelorMittalu

Pátek, 12. 1. 2018, 13:20 - OSTRAVA - Krajský úřad Moravskoslezského kraje posoudil vliv záměru společnosti ArcelorMittal Ostrava vybudovat skládku uhlí v ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice na životní prostředí (EIA). Vydal nesouhlasné závazné stanovisko s navrženými variantami řešení tohoto záměru.

Během procesu posuzování vlivů skládky uhlí na životní prostředí vyjádřilo své stanovisko 6 dotčených úřadů a samosprávných celků. Krajský úřad obdržel také 23 připomínek veřejnosti, z nichž jedna byla podepsána 137 občany ostravského městského obvodu Radvanice a Bartovice, které je územím výrazně ovlivněným řadou průmyslových i lokálních zdrojů znečištění ovzduší a dopravou. 

„Krajský úřad v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, zvažoval všechny aspekty tohoto záměru, jež se v dokumentaci a posudku o vlivech záměru nejeví jako významně negativní. Ve výsledku se však přiklonil k názoru, že záměr v navržené formě tak, jak je předložen společností ArcelorMittal Ostrava, není vhodné v dané lokalitě realizovat,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Jan Filgas.
Dodal, že v průběhu posuzování vlivů tohoto záměru na životní prostředí nebylo jednoznačně prokázáno, že společenský zájem na realizaci záměru významně převažuje nad veřejným zájmem ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. V rámci procesu EIA nebyly jednoznačně uvedeny některé informace týkající se provozu záměru a nejsou odstraněna všechna rizika spojená s jeho realizací.

 „V průběhu procesu EIA se ukázalo, že vliv záměru na život obyvatel v jeho bezprostřední blízkosti může být podstatný. Rozhodnutí krajského úřadu proto plně respektuji,“ uvedla náměstkyně moravskoslezského hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky


Přidat komentář